Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-3/2011 Ob-1361/11 , Stran 292
Št. 430-3/2011 Ob-1361/11
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 38/10), 214. do 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09), Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10) in sklepa župana št. 430-3/2011, z dne 3. 2. 2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2011 (v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti in – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2011 je 13.800,00 €. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, programi invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2011». Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Blanka ŠMIT, tel. 03/56-55-730). Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 4. marca 2011, in sicer do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost