Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 122-8/2011 Ob-1336/11 , Stran 288
Št. 122-8/2011 Ob-1336/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2011
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2011. Predmet javnega razpisa je: Sklop A: – projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja, – projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja, – projekti preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših in projekti medgeneracijskih skupin za samopomoč, – projekti usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam, – projekti socializacije posameznikov, – projekti za ozaveščanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja, – projekti, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti, – projekti za promocijo zdrave prehrane, informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni, – projekti, ki omogočajo ohranjevanje kvalitete življenja kroničnih bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč, učenje veščin ipd.). Sklop B: – projekti, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo bivanje in podporo pri vključevanju v okolje. Sklop C: – visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog. Sklop D: – projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC; sofinancirani bodo predvsem projekti, katerih vsebina bo predvsem: – vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, – vključevala prostovoljno delo, – vključevala aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, – vključevala skrb za lastno zdravje, – spodbujala socialno vključenost in vključevala programe druženj. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora), – cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička, – prijavijo projekt, ki je predmet razpisa, – projekt izvajajo na območju in v interesu MOC, – imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta, – predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu, – imajo izdelano realno financiranje projekta, – so v celoti izpolnili svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2010), – na področju socialne in zdravstvene dejavnosti delujejo najmanj 3 leta. Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2011. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. III. Merila za izbor projektov Predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe. IV. Vrednost sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC v letu 2011 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je 105.000,00 EUR, in sicer za projekte: Sklop A 66.003,00 EUR. Sklop B 16.585,00 EUR. Sklop C 12.412,00 EUR. Sklop D 10.000,00 EUR. MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za leto 2011. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije. V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena do 31. decembra 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. VI. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto 2011, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov. VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 4. marca 2011 (datum poštnega žiga). Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2011 (navedite sklop – A, B, C ali D)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu, – da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila. VIII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede nato, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC. Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev: – ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v sklepu za dopolnitev prijave. Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila svoje delo. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn, pod rubriko »Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za delovna mesta« ali pa jo v tem roku zainteresirani izvajalci prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je posredno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si. XI. Dodtane informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel. 03/42-65-888, pri Branki Lazarevič in preko e-pošte, na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost