Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

353. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz, stran 939.

Na podlagi sedmega odstavka 96. člena v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08, Statut MONM – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Revoz (v nadaljnjem besedilu: SDLN), ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, v nadaljnjem besedilu: odlok). SDLN je izdelal K.A.B., d.o.o., projektiranje in urbanizem Novo mesto, Kratka ulica 1, Novo mesto, pod številko projekta SPLN-34/08, v decembru 2010.
2. člen
V 2. členu odloka se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»SDLN določa prostorske ureditve, območje sprememb, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, obveznosti investitorja in izvajalcev, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Oznake, navedene v odloku, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela SDLN.«
3. člen
Besedilo 3. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»SDLN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge:
(1) Tekstualni del
(2) Grafični del
1. Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2. Območje SDLN z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000
4. Ureditvena situacija SDLN, M 1:2000
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5.1.1 Prometna infrastruktura, I. faza M 1:2000
5.1.2 Prometna infrastruktura, II. faza M 1:1000
5.2 Energetska infrastruktura, M 1:2000
5.3 Komunalna in ostala infrastruktura, M 1:2000
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje območja naravnih virov in ohranjanje narave; varovanje območja kulturne dediščine, M 1:5000
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:5000
8. Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo, M 1:5000
9. Prereza A-A in B-B
(3) Priloge
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Izvlečki iz sprejetega LN Revoz
3. Prikaz stanja prostora
4. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
5. Smernice nosilcev urejanja prostora
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora
7. Obrazložitev in utemeljitev SDLN
8. Povzetek za javnost
9. Odločba o CPVO
10. Geodetski načrt«.
4. člen
Besedilo 4. člena se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Parcele znotraj območja urejanja:
k.o. Gotna vas: 1221/7, 899/2, 1221/12, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 898/1, 898/2, 898/3, 1221/11, 902/6;
k.o. Kandija: 1361 pot, 1359/2, 1359/1, 1360 del poti, 1356, 1357, 1358, 1362/1, 1362/3, 1362/2, 1366/1, 1366/7, 1366/6, 1366/5, 1367/5, 1367/4, 1366/3, 1367/6, 1367/2, 1367/3, 1367/1, 1365, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1364, 1343/1, 1343/5, 1363, 1343/8, 1343/10, 1343/9, 1343/7, 1343/6, 1343/11, 1342/1, 1342/2, 1325/1, 1315/14, 1315/8, 1315/7, 1329/1, 1329/2, 1314, 1315/1, 1315/15, 1331/1, 1331/2, 1326/2, 1271, 1277 del, 1285 del poti, 1307, 1310, 1309, 1311/3, 1311/4, 1366/4, 1325/5, 1325/6, 1315/12, 1313, 1311/2, 1305/11, 1305/21, 1305/20, 1305/17, 1305/18, 1305/19, 1305/10, 1305/12, 1305/9, del 1305/15, 1305/16, 1305/8, 1305/13, 1305/14, 1305/1, 1291, del 1292, 1305/6, del 1305/5, 1305/7, 1286/3, 1286/4, 1290/1, 1311/1, 1312/2 in 1398.
V območje urejanja je vključeno tudi območje, ki ga Revoz uporablja po preselitvi Adrie, z naslednjimi parc. št. 1366/2, 1362/6, 1315/11, 1315/16, 1315/17, 1315/10, 1315/13, 1315/18, vse k.o. Kandija.
V območje urejanja je vključeno tudi območje Belokranjske ceste z deli naslednjih parc. št. 399, k.o. Ragovo, 142/6, 1200/8, 1200/3, 85/1, 85/6, 78/33 in pot 1387, vse k.o. Gotna vas, ter del ceste 1400/1, k.o. Kandija.«
5. člen
V 6. členu se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim besedilom:
»Območje urejanja obsega celotno površino tovarne Revoz, to je 65,99 ha. Od tega so javnega značaja zelene površine (v lastništvu Revoza – 4,10 ha) ter površine znotraj območja Belokranjske ceste (1,33 ha).«
6. člen
V 8. členu se spremenijo določila tako, da se:
– 1. točka črta,
– 10. točka črta,
– 11. točki na koncu doda besedilo »razen proizvodno-skladiščne hale H, ki se ureja kot S1«,
– na koncu 8. člena pika nadomesti z vejico in doda nov odstavek, ki se glasi:
»S1 proizvodno-skladiščna hala H,
S2 novogradnja na južnem platoju,
S3 novogradnja na zahodnem platoju,
S4 nadkritje odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem zaradi toče,
S5 sprememba območja parkirišč za nekompletna vozila in območja montažnih hal,
S6 šolski center,
S7 razširitev obstoječega odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem,
S8 nov objekt montaže na vzhodnem platoju ob Belokranjski cesti,
S9 sprememba območja manipulacijskega platoja ob novem objektu montaže S8 v parkirišča,
S10 sprememba območja obstoječih parkirišč ob lakirnici,
S11 sprememba območja obstoječega glavnega uvoza v parkirišča za zaposlene – II. faza po izvedbi povezovalne ceste na tretjo razvojno os in rekonstrukcije Belokranjske ceste in ostale manjše spremembe.«
7. člen
Spremenijo se določila 9. člena, in sicer:
– II. točka se črta,
– III. točka se črta,
– V. točka se črta,
– VII. točki se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
» – ureja se ob izvedbi rekonstrukcije Belokranjske ceste,«.
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se za prvim odstavkom poglavja »Stiki z bivalnimi območji« doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na stikih z bivalnimi območji in Belokranjsko cesto se posebej skrbno oblikujejo vidne fasade kot del kulise javnega prostora, tako da se poudari arhitekturni izraz odnosa gradbene enote s splošno rabo.«
9. člen
Spremeni se 12. člen, in sicer:
– 1. točka se črta.
– v 2. točki se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Objekt se širi stopničasto, maksimalni gabarit objekta: na vzhodni strani po celotni dolžini se predvidi širitev v dim. 25x190 m ter v jugovzhodnem delu širitev za dodatnih 15x130 m. Površina predvidenega območja gradnje objekta 2 je 7060 m2.«
– v 3. točki se zadnji odstavek nadomesti s stavkom: »Odstopanja: ± 2%, ob Belokranjski cesti se 30 m od roba cestišča vzpostavi gradbena linija, preko katere ne smejo segati objekti (stavbe), lahko pa se od nje odmikajo navznoter skladno z rešitvami, ki jih narekuje tehnološki proces.«
– v 9. točki se za stavkom »Predvidijo se: okoljevarstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov na okolje« doda besedilo, ki se glasi: »Objekt se oblikuje tako, da ne ogroža kulturne dediščine. Objekt se predvidi v izvedbi z zeleno streho, ki je lahko povezana s streho predvidene podzemne parkirne hiše (IV), tako da se nad njima vzpostavi kontinuiteta ozelenitve.«
– 10. točka se črta.
– v 11. točki se stavek »Vse določbe veljajo za obstoječe objekte Revoza in objekte, ki jih sedaj zaseda Adria.« nadomesti s stavkom: »Vse določbe veljajo za obstoječe objekte Revoza, razen za proizvodno-skladiščno halo H, ki se ureja kot S1.«
– v 13. točki se za predzadnjim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: »Širitev objekta se kvalitetno oblikuje in hkrati izvede rekonstrukcija obstoječega energetskega objekta v smislu oblikovne in funkcionalne sanacije. Pri tem se zagotavlja zmanjšanje možnih negativnih vplivov na kulturno dediščino.«
– v vseh določbah glede višine objektov se beseda »približno« nadomešča z besedo »do«.
10. člen
Za 12. členom se doda 12.a člen, ki se glasi:
»S1 proizvodno-skladiščna hala H
Površina obstoječega objekta je 14.520 m2.
Uredijo se dostopi in povezave, odstranijo se ograje in izvede tehnološka posodobitev objekta. Sprememba namembnosti obstoječega objekta je dovoljena skladno s pogoji komunalnega urejanja in okoljevarstvenimi pogoji za območje SDLN Revoz z upoštevanjem obveznosti investitorja in izvajalcev ter toleranc, ki so dovoljene po tem odloku. Pri tem je potrebno upoštevati gradbenotehnično in ekološko sanacijo ter doseči višjo kvaliteto predvidenih ureditev.
Objekt se lahko dograjuje in prenavlja, če to ni v nasprotju z usmeritvami 11. točke 12. člena. Površina dograditve naj ne presega 2% osnovnega tlorisa objekta.
S2 novogradnja na južnem platoju
Ob obstoječi hali H se na južnem platoju predvidi novogradnja S2. Funkcionalno se objekt prilagaja obstoječim objektom, to je predvidenim ureditvam proizvodno-skladiščne hale H in predvideni razširitvi obstoječe montažne hale na južni plato (3). Nov objekt je predviden tudi kot sanacija obstoječih fasad na vzhodni strani obstoječega objekta.
Dovozi in vhodi so razporejeni s strani objekta tako, da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin znotraj tovarne.
Horizontalni gabariti:
– maksimalna širina smer VZ: na južnem delu 113 m, na severnem delu 160 m zaradi poenotenja z obstoječimi objekti,
– maksimalna širina smer SJ: 150 m.
Površina predvidenega območja gradnje objekta je 15.000 m2.
Vertikalni gabarit: višina mora biti usklajena z obstoječimi objekti, proizvodno-skladiščno halo H in predvideno razširitvijo obstoječe montažne hale na južni plato (3).
K.P. = 0,00 = 198,00 m n.v. ± 0,50 m; višina objekta do 14 m; v stiku z objektom proizvodno-skladiščne hale H se izvede do nivoja 188,00 m n.v.
Dovoljeno odstopanje: ± 2% ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo stranice objekta.
Strehe naj bodo usklajene z obstoječimi, na katere se navezujejo, dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
Kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
Obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog, usklajenih s celotno podobo tovarne.
S3 novogradnja na zahodnem platoju
Ob obstoječi hali H se na zahodni strani predvidi novogradnja. Nov objekt je predviden tudi kot sanacija obstoječih fasad na zahodni strani.
Lega: zahodno od S1.
Dovozi in vhodi: razporejeni so s strani objekta tako, da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin znotraj tovarne.
Horizontalni gabariti:
– maksimalna širina smer VZ: 130 m,
– maksimalna širina smer SJ: 150 m.
Površina predvidenega območja gradnje objekta: 19.500 m2.
Vertikalni gabarit: pritličje + nadstropje; etažna višina naj bo usklajena z obstoječimi objekti.
K.P. = 0,00 = 181,00 m n.v. ± 0,50 m; višinsko koto strehe je treba uskladiti glede na koto obstoječe glavne proizvodne hale H.
Strehe naj bodo usklajene z obstoječimi, na katere se navezujejo, dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
Kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
Obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog, usklajenih s celotno podobo tovarne.
Dovoljeno odstopanje: ± 2% ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo stranice objekta.
S4 nadkritje odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem zaradi toče
Predvidi se nadkritje obstoječega odpremnega centra (I.). Nadkritje se izvaja kot lahka kovinska konstrukcija, prilagojena tehnologiji odpremnega centra.
Lega: na zahodnem delu območja SDLN.
Površina obstoječega odpremnega centra: 100.000 m2. Pri tem je upoštevana velikost obstoječega odpremnega centra II. faze centra, predvidene po Odloku o LN Revoz in predvidena širitev, obdelana s to spremembo v poglavju S7.
Zaradi velikosti območja se nadkritje izvaja z vmesnimi cezurami na mestih brežin med posameznimi nivoji platoja, ki se zasadijo z drevesi. Višina konstrukcije je do 3,50 m, nadkritje se izvaja z inox mrežami.
Komunalna ureditev: obstoječa.
Dovoljeno odstopanje: ± 2%.
S5 sprememba območja parkirišč za nekompletna vozila in območja montažnih hal
Predvidi se gradnja proizvodno-skladiščne hale in preureditev obstoječih parkirišč za nekompletna vozila.
Velikost celotnega območja: 30.200 m2, od tega fundus objekta največ 10.000 m2, parkirišča in tlakovane površine 12.000 m2, preostali del se uredi kot zelene površine.
Proizvodno-skladiščna hala:
Lega: na jugozahodnem delu kompleksa ob šolskem centru (S6).
Horizontalni gabariti:
– maksimalna širina smer VZ: 130 m,
– maksimalna širina smer SJ: 80 m.
Maksimalna površina predvidenega območja gradnje (fundus objekta): 6.400 m2.
Vertikalni gabarit: K.P. = 0,00 = 181,00 m n.v. ± 0,50 m; višina objekta do kapi 10,00 m.
Oblikovno se objekt prilagaja obstoječim objektom tovarne. Strehe naj bodo usklajene z obstoječimi, dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
Kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
Obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog, usklajenih s celotno podobo tovarne.
Dovoljeno odstopanje: ± 2% ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo stranice objekta.
Parkirišča za nekompletna vozila:
Predvideni plato se izvede kot asfaltiran v naklonu, ki zagotavlja odvajanje meteornih voda. Na preurejenih brežinah naj se maksimalno zasadi drevesna in grmovna vegetacija kot vizualna bariera v pogledih s ceste in z bivalnih območij. Zaradi maksimalnega prilagajanja kote platoja obstoječemu terenu naj se le-ta izvede v naklonu z vmesnimi brežinami z upoštevanjem kote pritličja objekta S5, to je 181,00 m n.v. s padcem od objekta proti potoku Težka voda.
Komunalna ureditev: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo, urejen ločen sistem odvajanja meteornih vod z lovilci maščob in urejenimi iztoki v potok Težka voda.
Velikost parkirišč za nekompletna vozila: 12.000 m2.
Dovoljeno odstopanje: ± 2%.
Zelene površine:
Ob zahodnih, južnih in vzhodnih robovih območja se uredijo zelene površine. Zasaditev le-teh je dovoljena z avtohtonimi vrstami grmovnic različnih višin, posamezne poudarke naj predstavljajo višja drevesa.
Druge ureditve:
Celotno območje se ogradi z žično ograjo višine 2,0 m in vključi v območje SDLN. Na koncu ceste JP 799198 se izvede varovani uvoz/izvoz.
S6 šolski center
Na območju obstoječe betonarne se predvidi ureditev šolskega centra. Pred izvedbo le-tega se odstranijo obstoječi objekti.
Celotno območje meri 15.000 m2, od tega fundus načrtovanega objekta največ 3.600 m2, parkirišča in tlakovane površine 8.000 m2. Preostali del se uredi kot zelene površine.
Objekt:
Lega: na južnem delu kompleksa tovarne.
Horizontalni gabariti:
– maksimalna širina smer VZ: 60 m,
– maksimalna širina smer SJ: 60 m.
Maksimalna površina predvidenega območja gradnje (fundus objekta): 3.600 m2.
Vertikalni gabarit P+2: K.P. = 0,00 = 184,00 m n.v. ± 0,50 m; višina objekta do kapi maksimalno 10 m.
Višinska razlika med objekti in platoji šolskega centra (K.P. = 0,00 = 184,00 m n.v.) ter območjem S5 (K.P. = 0,00 = 181,00 m n.v.) se izvaja z vmesno brežino med parkirišči. V primeru izvedbe objektov na mejah območij se med objekti izvaja oporni zid višine do 3 m.
Namembnost objekta narekuje oblikovno različnost objekta od poenotenega in zadržanega oblikovanja, ki velja za celotno tovarno. Dovoljena je uporaba arhitekturnih in krajinskih elementov, s katerimi se doseže pestrost in raznolikost okolja ter prepoznavnost različne funkcije tega območja. Vidni poudarki naj bodo bolj izraziti tudi pri oblikovanju fasad, pri napisih oziroma napisnih tablah grafičnega označevanja. Fasade objekta, ki zahtevajo večje površine stekla, naj bodo zasenčene s senčili iz lahkih kovinskih mrež ali s kovinskimi žaluzijami. Predvidena je uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih oblog iz pločevine. Prednost naj ima uporaba fasadnih elementov, ki poudarjajo drugačnost namena, obenem pa tudi zagotavljajo potrebno urejenost celotnega območja šolskega centra.
Kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
Komunalna ureditev: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo, urejen ločen sistem odvajanja meteornih vod z lovilci maščob in urejenimi iztoki v potok Težka voda.
Prometna ureditev: navezava na obstoječo cesto JP 799198 na severni strani z obstoječim uvozom z Belokranjske ceste.
Dovoljeno odstopanje: ± 2% ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo stranice objekta.
Do izvedbe objekta se območje šolskega centra začasno uredi kot parkirišče. Na tem območju je možno zagotoviti 160 parkirnih mest.
Parkirišča za šolski center:
Predvidena parkirišča se izvajajo v naklonu, ki zagotavlja odvajanje meteornih voda. Parkirna mesta se tlakujejo s tlakovci, vozišča pa se asfaltirajo. Na preurejenih brežinah naj se maksimalno zasadi drevesna in grmovna vegetacija kot vizualna bariera v pogledih s ceste in z bivalnih območij. Zaradi maksimalnega prilagajanja kote platoja obstoječemu terenu naj se le-ta izvede v naklonu z vmesnimi brežinami z upoštevanjem kote pritličja objekta S6, tj. 184,00 m n.v. s padcem od objekta proti jugu.
Komunalna ureditev: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo, urejen ločen sistem odvajanja meteornih vod z lovilci maščob in urejenimi iztoki v potok Težka voda.
Prometna ureditev: na severni strani glavni uvoz z obstoječe ceste JP 799198 ter čez parkirišče navezava na obstoječo cesto JP 799197. Obstoječa priključka cest na Belokranjsko cesto ostaneta nespremenjena.
Velikost parkirišč za šolski center je 8.000 m2, okvirno 320 parkirnih mest.
Dovoljeno odstopanje: ± 2%.
Zelene površine:
Ob zahodnih, južnih in vzhodnih robovih območja se uredijo zelene površine. Zasaditev le-teh je dovoljena z avtohtonimi vrstami. Predvidena je zasaditev grmovnic različnih višin. Posamezne poudarke naj predstavljajo višja drevesa.
Parkirišče južno od objekta naj bo ozelenjeno z nizom listopadnih dreves. Zelene površine se zasadijo npr. s srebrnim javorjem (Acer saccharinum) ter turško lesko (Corylus colurna).
Pred centrom bo manjši hortikulturno urejen ambient, ki bo obogatil glavni vhod v objekt z ozelenitvijo in klopmi, stojali za kolesa in zunanjo osvetlitvijo, ki bo osvetljevala tako šolski center objekta kot dostopno cesto in pešpot.
Druge ureditve: celotno območje se ogradi z žično ograjo višine 2 m in vključi v območje SDLN. Na koncu ceste JP 799198 se izvede varovani uvoz/izvoz.
S7 razširitev odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem
Odpremni center obsega obstoječe platoje v zahodnem delu kompleksa z manjšim objektom za odpremo gotovih vozil. Le-ti se dodatno uredijo in razširijo z dograditvijo dodatnih platojev na zahodnem delu kompleksa Revoz. Odpremni center je urejen, ograjen in tlakovan plato z ločenim sistemom odvajanja meteornih vod.
Lega: na zahodnem delu SDLN.
Velikost in mere predvidenega območja gradnje S7 (maks. gabarit platoja): 120 x 30 m.
Površina predvidene razširitve obstoječega odpremnega centra je 3.600 m2, dovoljeno odstopanje ± 2%.
Kota platoja je 0,00 = 180,00 m n.v. ± 0,50 m; zaradi prilagajanja kote platoja obstoječemu terenu naj se le-ta izvede v naklonu z vmesnimi brežinami, na katerih je predvidena zasaditev dreves.
Predvideni plato se izvede kot asfaltni v naklonu, ki ga zagotavlja odvajanje meteornih voda. Na preurejenih brežinah naj se maksimalno zasadi drevesna in grmovna vegetacija kot vizualna bariera v pogledih s ceste in z bivalnih območij.
Komunalna ureditev: navezava na obstoječo tovarniško infrastrukturo, urejen ločen sistem odvajanja meteornih vod z lovilci maščob in urejenimi iztoki v potok Težka voda.
Tudi za to območje se predvidi izvedba nadkritja zaradi toče, ki je upoštevana v S4.
S8 nov objekt montaže na vzhodnem platoju ob Belokranjski cesti
Nov objekt montaže je predviden kot razširitev obstoječe hale F2 (povečanje obstoječih kapacitet) na vzhodno stran ter kot sanacija obstoječih fasad na vzhodni strani.
Lega: na vzhodnem platoju ob Belokranjski cesti.
Zaradi zagotavljanja potrebnih komunikacij znotraj tovarne in požarnih poti se del objekta ob sedanji cesti med objektom obstoječe montažne hale F2 in novim objektom izvaja s potrebno cezuro širine do 20 m in svetle višine do 5 m v pritličnem delu, tako da je omogočen promet v nivoju terena. Povezava med obstoječim objektom in predvidenimi objekti (4) in S8 je v tem delu le v nadstropju.
Ravno tako je predvidena cezura v smeri V-Z na mestu predvidenega novega cestnega priključka za Revoz na 3. razvojno os. Širina cezure v pritličnem delu je do 20 m, v dolžini okvirno 70 m in svetli višini do 5 m, tako da je omogočen promet v nivoju terena. Vse potrebne prilagoditve obstoječih in predvidenih objektov Revoza bodo izvajane po posebnih projektih v sklopu prometne ureditve Novega mesta.
Dovozi in vhodi: razporejeni so s strani objekta, tako da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin znotraj tovarne.
Horizontalni gabariti:
– maksimalna širina smer VZ: 82 m,
– maksimalna širina smer SJ: ob obstoječi hali je 120 m.
Površina predvidenega območja gradnje objekta je maksimalno 8.520 m2.
Vertikalni gabarit: pritličje + nadstropje; etažna višina mora biti usklajena z obstoječimi objekti;
K.P. = 0,00 = 196,00 m n.v. ± 0,50 m; višina objekta do kapi je do 10 m; višinsko koto je treba uskladiti glede na koto obstoječe montažne hale.
Strehe naj bodo usklajene z obstoječimi, na katere se navezujejo, dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami.
Kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov.
Obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog, usklajeno s celotno podobo tovarne. Zaradi izpostavljenosti objekta in približanja k Belokranjski cesti se posebej skrbno oblikujejo vidne fasade.
Odstopanja: ± 2%.
Drugi pogoji: ob Belokranjski cesti naj se vzpostavi obvezna gradbena linija, in sicer 30 m od roba cestišča.
S9 sprememba območja manipulacijskega platoja ob novem objektu montaže S8 v parkirišča
Za nadomeščanje obstoječih parkirnih mest na vzhodnem platoju, ki bodo odstranjena zaradi razširitve lakirnice, se uredijo nova parkirišča za zaposlene.
Lega objekta: vzhodno in južno od S8.
Površina območja (I. faza) je 5.965 m2, kar zagotavlja 240 parkirnih mest.
Višinski gabariti: kota platoja je 0,00 = 196,00 m n.v. ± 0,50 m; zaradi maksimalnega prilagajanja kote platoja obstoječemu terenu naj se le-ta izvede v naklonu z vmesnimi brežinami.
Parkirišča se izvajajo kot asfaltirana v naklonih, ki zagotavljajo odvajanje meteornih voda. Na preurejenih brežinah se zasadi drevesna in grmovna vegetacija. Ob Belokranjski cesti proti naseljem vzhodno od Revoza se predvidi intenzivna zasaditev kot protihrupna in vizualna bariera.
V II. fazi je namesto dela predvidenih parkirišč v I. fazi dopustna izvedba garažne hiše s strešno povozno površino, prilagojeno kotam sosednjih objektov. Izvedba garažne hiše je možna le v severnem delu na območju velikosti 1.600 m2, kar zagotavlja dodatnih 40 parkirnih mest.
Na območju cestnega sveta Belokranjske ceste niso predvidene gradnje stavb in je zagotovljen zeleni pas minimalne širine 5 m.
Odstopanja: skladna s četrtim odstavkom 33. člena.
S10 sprememba območja obstoječih parkirišč za zaposlene ob lakirnici
Zaradi rekonstrukcije križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 se zmanjša število parkirnih mest na vzhodnem platoju.
Lega objekta: vzhodno od predvidene širitve lakirnice.
Površina predvidenega območja ureditev (I. faza): P = 5.950 m2.
Višinski gabariti: kota 0,00 = 192,00 m n.v. ± 0,50 m; zaradi maksimalnega prilagajanja kote platoja obstoječemu terenu naj se le-ta izvede v naklonu z vmesnimi brežinami.
Predvidena parkirišča se izvajajo v naklonih, ki zagotavljajo odvajanje meteornih voda.
Na preurejenih brežinah se zasadi drevesna in grmovna vegetacija. Ob Belokranjski cesti proti stanovanjskim območjem vzhodno od Revoza se predvidi intenzivna zasaditev kot protihrupna in vizualna bariera.
V II. fazi je namesto predvidenih parkirišč v I. fazi dopustna izvedba garažne hiše enake tlorisne površine v več nivojih, s strešno povozno površino, prilagojeno kotam sosednjih objektov.
Odstopanja: skladna s četrtim odstavkom 33. člena.
S11 sprememba območja obstoječega glavnega uvoza v parkirišča za zaposlene – II. faza po izvedbi povezovalne ceste na tretjo razvojno os in rekonstrukcije Belokranjske ceste
Zaradi predvidene prestavitve glavnega uvoza v Revoz in izvedbe novega cestnega priključka na 3. razvojno os se območje obstoječega glavnega uvoza preuredi v manipulacijske površine in garažno hišo. Zaradi terenskih razmer (višinskih kot obstoječega glavnega uvoza) se parkiranje ureja v več nivojih, s strešno povozno površino, prilagojeno kotam sosednjih objektov. Vse potrebne prilagoditve obstoječih in predvidenih objektov Revoza se izvedejo po posebnih projektih v sklopu prometne ureditve Novega mesta.
Lega objekta: na mestu obstoječega glavnega uvoza v Revoz.
Celotna površina predvidenega območja ureditev: 11.420 m2.
Površina II. faze ob prestavitvi glavnega uvoza: predvidena površina za preureditev v garažno hišo je 2.890 m2, kar zagotavlja 220 parkirnih mest v 2 etažah.
Obstoječa avtobusna postaja in glavni vhod v tovarno se po potrebi preurejata in prilagajata novim ureditvam in notranjim komunikacijam. Na preostalih površinah se novim ureditvam prilagajajo manipulacijske površine in interne dostopne ceste.
Višinski gabariti: kota 0,00 = 193,50 m n.v. ± 0,50 m ob glavnem vhodu – vratarnici in avtobusni postaji ter 190,00 m n.v. ± 0,50 m na priključku na Belokranjsko cesto.
Na območju cestnega sveta Belokranjske ceste niso predvidene gradnje stavb in je zagotovljen zeleni pas minimalne širine 5m.
Odstopanja: skladna s četrtim odstavkom 33. člena.
Ostale manjše spremembe
Enostavne in druge začasne objekte ter urbano opremo je dopustno postavljati na prostorih, kjer njihova postavitev ne moti prometa ali drugih intervencijskih površin ter vzdrževanja komunalnih naprav. Navedeni enostavni objekti morajo biti oblikovani enotno in podrejeni grafični podobi Revoza.
Nadstreške, ki presegajo definicijo enostavnih in nezahtevnih objektov, je dovoljeno postavljati povsod, kjer njihova postavitev ne moti prometa ali drugih intervencijskih površin ter vzdrževanja komunalnih naprav. Velikost nadstreška naj ne presega 2% površine osnovnega objekta. Dovoljena širina nadstreška naj ne presega 10 m.«
11. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se:
– II. točka črta,
– III. točka črta,
– besedilo IV. točke v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Zaradi nadomeščanja obstoječih parkirnih mest na vzhodnem platoju, ki bodo odstranjena zaradi razširitve montažne hale na vzhodni plato, se na sedanjih makadamskih površinah v prvi fazi uredi nova parkirišča za zaposlene (260 parkirnih mest). Zaradi predvidene gradnje parkirišč se odstrani več obstoječih pomožnih objektov, ki so na tej lokaciji.
Lega: na severnem delu kompleksa ob vhodu s podaljška Trdinove ulice.
Velikost in mere predvidenega območja gradnje (maks. gabarit objekta): površina območja IV je 6300 m2.
Za stično območje z gradom Grm je treba pri oblikovanju upoštevati pogoje ZVKDS.
Niveleta dostopne ceste v Revoz kot podaljška Trdinove ulice se dvigne od križišča z ulico Skalickega, zato je potrebna rekonstrukcija obstoječega vhoda v Revoz in dvig nivelete dostopne ceste v območju Revoza v dolžini okoli 60 m. Parkirišča se od meje ureditvenega območja odmaknejo za najmanj 5 m. Stično območje se vzdolžno (min. v širini 5 m) intenzivno zasadi z avtohtono listnato drevesno in grmovno vegetacijo, ki bo skladna z zasaditvijo grajskega kompleksa (divji kostanj, jesen, javor, lipa ipd.). Zasaditve se izvajajo s sadikami min. 10 cm prsnega obsega. V območju Revoza se uvozi na parkirišča izvedejo z navezavo na koto dvignjene nivelete podaljška Trdinove ulice, in sicer z vzhodne strani uvoz na P1 v koti 199,93 m n.v., uvoz na P2 v koti 199,08 m n.v. in uvoz na P3 v koti 198,22 m n.v., z južne strani pa uvoz na P4 v koti 198,00 m n.v. Parkirišča se izvajajo z vmesnimi brežinami širine 2 m, ki omogočajo prilagajanje višinskim kotam in spuščanje parkirišč. Brežine se zasadi z avtohtono listnato drevesno ali grmovno vegetacijo, ki bo skladna z zasaditvijo grajskega kompleksa (divji kostanj, jesen, javor, lipa ipd.).
V drugi fazi se predvidi gradnja parkirne hiše v podzemni izvedbi z uvozom na koti 197,50 m n.v. ± 0,50 m. Garažna hiša se izvaja z zeleno streho, tako da se na njej ustvari mehke, sonaravne oblike z zasaditvijo, usklajeno z oblikovanjem in zasaditvijo na strani grajskega kompleksa. Zaradi zagotavljanja povezovalne osi med gradom Grm in kapelo Božjega groba ter možnosti ustrezne zasaditve se pri gradnji parkirne hiše (IV) določi gradbena linija 5 m od parcelne meje zemljišč v lastništvu Revoza. Ograjo Revoza se v stičnem območju prestavi na rob, tako da je ozelenjena streha parkirne hiše dana v javno uporabo.
Odstopanja: ± 2%, vertikalno ± 0,50 m«,
– V. točka črta,
– VI. točki na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Razmejitev območij gradu Grm in Revoza se zagotavlja z intenzivno zasaditvijo mejnega območja v širini min. 5 m.«
– pred zadnjim odstavkom VII. točke vstavi besedilo, ki se glasi: »Znotraj območja rekonstrukcije Belokranjske ceste z vsemi cestnimi ureditvami ne sme biti nobene gradnje stavb za gospodarski namen. Ob meji območja ureditev Belokranjske ceste se v območju Revoza zagotovi zeleni pas minimalne širine 5 m.«
– zadnji stavek VIII. točke nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Razmejitev območij gradu Grm in Revoza se zagotavlja z intenzivno zasaditvijo mejnega območja v širini min. 5 m.«
– X. točka spremeni tako, da se:
– zadnji stavek prvega odstavka nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Ureja se po pogojih ZRSVN (23. člen).«
– tretji stavek drugega odstavka nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Predvidena pot je širine 2,5 m v peščeni izvedbi, na mestih, kjer je izpostavljena občasnim poplavam potoka Težka voda, pa lahko tudi v utrjeni izvedbi, skladno s pogoji ZRSVN.« Za četrtim stavkom pa se doda besedilo: »Navezana je tudi na Skalickega ulico in predvidene peš ureditve v sklopu kompleksa gradu Grm (preko zemljišča s parc. št. 1362/1, k.o. Kandija).«
– zadnji odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Ob pešpoti se lahko dodatno urejajo in dograjujejo obstoječa športna in otroška igrišča ter postavi urbana oprema in javna razsvetljava. Dodatno se zasadijo brežine platojev z avtohtonimi listnatimi obrežnimi drevesnimi vrstami, kot so: vrba, gaber, jelša ipd. Na mestih, kjer ograja poteka ob vznožju brežine, se le-ta prestavi na vrh brežine.«
12. člen
Besedilo 14. člena se v celoti nadomešča z naslednjim besedilom:
»Organizacija prometa
Kompleks tovarne Revoz se prometno navezuje na zunanji prostor z navezavo na cestno omrežje Novega mesta:
– z obstoječimi uvozi z Belokranjske ceste – glavni in tovorni,
– z obstoječimi pomožnimi uvozi s Trdinove in Kandijske ceste na severni strani kompleksa.
Rekonstrukcija Belokranjske ceste se izvaja po posebnem projektu. Za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo državnih cest je potrebno opraviti celoten recenzijski postopek. Na DRSC je potrebno vlogi za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji priložiti potrdilo o opravljeni recenziji.
Prečni profil Belokranjske ceste se določi tako, da se v fazi PGD/PZI za rekonstrukcijo Belokranjske ceste le-ta na severnem delu uskladi s prečnim profilom Belokranjske ceste, kot je določen z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 64/10) in Odlokom o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02). Na južnem delu v km 0.860 pa se naveže na profil, ki je določen v PGD/PZI projektu Obnova ceste G2-105/256 Novo mesto – Metlika skozi Gotno vas od km 0,860 do km1,860 (št. projekta P-23/2006, julij 2006, K.A.B. d.o.o.), pri čemer je možno odstopanje v smislu dodajanja zelenega pasu. Širina prečnega profila se določi po določbah Pravilnika o projektiranju cest. Poleg voznih pasov, zavijalnih, robnih in varovalnih pasov se zagotovi minimalno še hodnik za pešce in kolesarska steza. Os ceste se prilagaja tako, da se jo premika proti smeri Revoza, pri tem se v čim manjši meri posega v privatna zemljišča. Projekt naj vsebuje tudi pas za desno zavijanje v tovorni uvoz Revoza v km 0,860.
Prečni profil Belokranjske ceste v območju LN Revoz – z dvema zavijalnima pasovoma:
 vozni pas 2 x 3,25 m = 6,50 m               6,50
 robna pasova 2 x 0,25 m = 0,50 m             0,50
 zavijalni pas 2 x 3,25 m = 6,50 m             6,50
 varovalni pas 2 x 0,50 m                 1,00
 kolesarska steza 2 x 1 m = 2,00 m             2,00
 hodnik za pešce 2 x 1,50 m = 3,00 m            3,00
 bankina/berma 2 x 0,50 m = 1,00 m             1,00
---------------------------------------------------------------
                   Skupaj:     20,50 m.
Prečni profil Belokranjske ceste v območju LN Revoz – z enim zavijalnim pasom:
vozni pas 2 x 3,25 m = 6,50 m               6,50
 robna pasova 2 x 0,25 m = 0,50 m             0,50
 zavijalni pas 1 x 3,25 m = 3,25 m             3,25
 varovalni pas 2 x 0,50 m                 1,00
 kolesarska steza 2 x 1 m = 2,00 m             2,00
 hodnik za pešce 2 x 1,50 m = 3,00 m            3,00
 bankina/berma 2 x 0,50 m = 1,00 m             1,00
---------------------------------------------------------------
                   Skupaj:     17,25 m.
Pri priključevanju priključnih cest na državno cesto mora biti upoštevano:
– kot križanja mora biti čim bližje pravemu kotu oziroma lahko odstopa 15 stopinj zaradi terenskih razmer,
– maksimalni vzdolžni nagib nivelete glavne prometne smeri v območju križanja ne sme presegati 3,50%,
– elementi priključne ceste (zavijalni radiji) morajo ustrezati merodajnemu vozilu ter omogočati nemoteno in varno odvijanje prometa. Zavijalne loke je potrebno projektirati skladno s Pravilnikom o projektiranju cest. Poleg voznih pasov, zavijalnih, robnih in varovalnih pasov se zagotovi minimalno kolesarska steza in hodnik za pešce.
Elementi priključnih cest (zavijalni radiji) morajo ustrezati merodajnemu vozilu (tj. tovorno vozilo s priklopnikom za tovorni uvoz, za ostale priključke je merodajno vozilo kamion) ter omogočati nemoteno in varno odvijanje prometa. V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti vodenje kolesarjev v križišču natančno obdelano (zavijalni radiji, prednosti oziroma odvzemi prednosti…), tako da bo zagotovljeno varno križanje/prepletanje kolesarjev. Vse talne označbe je potrebno izvesti skladno s predpisi. Uskladiti je potrebno vso prometno signalizacijo (v vplivnem območju), ki se navezuje na predmetno križišče. Treba je zagotoviti preglednost iz vseh priključkov na državno cesto in obratno.
Obcestni svet je treba oblikovati po sledečih pogojih:
– zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zaščite rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa, zmanjšanja vpliva vetra in snega oziroma nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje, uporabe ali vzdrževanja ceste,
– v območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0.75 m,
– vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebo prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme,
– zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.
Vsi objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni najmanj 5 m, skladno s predpisi. Pri ureditvi avtobusnih postajališč je potrebno upoštevati veljavne predpise. V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti ustrezno zaščito vozišča državne ceste, da ne bo pri gradbenem posegu v neposredni bližini državne ceste prišlo do zmanjšanja kakršnekoli nosilnosti vozišča (posedanje vozišča, bankin ...).
Ureditev komunalne infrastrukture:
– minimalne globine vodov glede na nivo vozišča ceste morajo biti v skladu s predpisi,
– vsa prečkanja komunalne infrastrukture z državno cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste,
– kanalski pokrovi (jaški) morajo biti locirani izven kolesnic tako, da se po njih ne bo vozilo.
Notranji promet
Prometna mreža znotraj kompleksa se dopolni in zasnuje kot sistem hierarhičnih komunikacij, ki zagotavlja potrebno preglednost in prerazporeditev notranjega prometa.
Znotraj kompleksa so opredeljene:
– dostopne ceste: obstoječa priključka na državno cesto,
– interne ceste: dostop do platojev na zahodni in vzhodni strani,
– parkirišča,
– pešpoti.
Dostopne ceste so predvidene za dvosmerni motorni promet. Normalni prečni profil dostopnih cest je naslednji:
– vozni pas 2 x 3,50 m = 7,00 m (obstoječi priključek)
– bankina 2 x 1,00 m = 2,00 m.
Dodatno se preuredi lokalna cesta JP 799198 z obstoječim uvozom z Belokranjske ceste. Skozi območje parkirišč novega šolskega centra (S6) se izvede cesta, ki se povezuje z lokalno cesto 799197 na jugovzhodni strani in dostopom na Belokranjsko cesto po obstoječem priključku. Normalni prečni profil JP 799198 je naslednji:
– vozni pas 2 x 3,50 m = 7,00 m (obstoječi priključek)
– bankina 2 x 1,00 m = 2,00 m.
Interne ceste so opredeljene za promet z vozili dostave, komunale in intervencije kot povezava z različnimi deli tovarne. Normalni prečni profil internih cest je naslednji:
– vozni pas 2 x 3,50 m = 7,00 m
– bankina 2 x 1,00 m = 2,00 m.
Obstoječe pešpoti
– med gradom Grm in potokom Težka voda se pot spušča od javne poti ob Adamičevi ulici ob grajskem kompleksu do doline potoka z navezavo na obstoječi mostiček pod viaduktom; pešpot je v peščeni izvedbi, širina poti je 2,50 m;
– med Kandijsko in Belokranjsko cesto na severovzhodni strani Revoza pot poteka ob ograji kompleksa, je v asfaltni izvedbi, širina poti je 2,50 m;
– pešpot ob potoku Težka voda je v peščeni izvedbi, širina poti je 2,5 m.
Mirujoči promet
V območju tovarne Revoz se parkirne površine za zaposlene in obiskovalce (I. faza minimalno 1180 parkirnih mest) zagotavljajo na več lokacijah, in sicer:
– ob glavnem uvozu (VI)          200 parkirnih mest
– ob vhodu s Trdinove ulice (IV)      260 parkirnih mast
– v območju S9               240 parkirnih mest
– v območju šolskega centra S6       320 parkirnih mest
– ob tovornem uvozu            200 parkirnih mest
-------------------------------------------------------------
Skupno število parkirnih mest v I.    1220 parkirnih mest.
fazi je:
Dodatno je možno začasno zagotoviti parkirna mesta v območju šolskega centra S6 na mestu predvidenega objekta (okvirno 160 parkirnih mest), ki se ob gradnji objekta odstranijo, tako da je skupno število v I. fazi 1380 parkirnih mest.
V II. fazi se na mestu obstoječega glavnega uvoza uredijo dodatna parkirna mesta. Pogoji za ureditev le-teh so podani v S11 sprememba območja obstoječega glavnega uvoza v garažno hišo za zaposlene po izvedbi povezovalne ceste na tretjo razvojno os in ob rekonstrukciji Belokranjske ceste. Na tem območju je možno zagotoviti dodatnih 220 parkirnih mest. Ravno tako se v II. fazi na območju S9 predvidi gradnja garažne hiše. Na tem območju je možno zagotoviti dodatnih 40 parkirnih mest ter garažno hišo v območju IV – ureditev parkirišč za zaposlene ob vhodu s Trdinove ulice, ki zagotavlja dodatnih 250 parkirnih mest. Z upoštevanjem predvidenih gradenj garažnih hiš je v II. fazi v območju S9, S11 in IV možno zagotoviti dodatnih 510 parkirnih mest, tako da je skupno število 1830 parkirnih mest.
Pogoji za ureditev parkirnih površin so podani v poglavju IV. Pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Železniški promet
Poleg cestnega omrežja je območje Revoza navezano z lastnim industrijskim tirom na železnico. Na železniški postaji in tirih niso predvideni dodatni posegi in razširitve.«
13. člen
V 15. členu se:
– pod naslovom »Pitna voda« v prvem odstavku črta stavek »Za potrebe Revoza po potrebi v celoti nameni rezervoar Grm, s tem da se le-ta nadomešča z novim rezervoarjem na Žibertovem hribu«, za zadnjim odstavkom pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»S predvideno razširitvijo objekta kataforeze na severni strani (objekt št. 7) bo tangiran obstoječi vodovod, ki se prestavi izven območja Revoza. Vse prestavitve in posegi na vodovodu bodo izvajani po pogojih upravljavca vodovoda.«
– pod naslovom »Tehnološka voda« besedilo prvega odstavka na koncu dopolni z besedilom, ki se glasi: »Zaradi povečanja obsega proizvodnje je predvideno povečanje porabe tehnološke vode.«
14. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se:
– v prvem odstavku besedilo »Ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije je v fazi preučevanja variant« nadomesti z besedilom »Ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije je v fazi izvedbe. Upoštevati je potrebno projekt sanacije kanalizacije na Kandijski cesti, ki ga je izdelal GPI, d.o.o., Novo mesto, pod št. K-33/2007 (PGD julija 2007 in PZI marca 2008).«
– za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »Fekalne vode se odvajajo v čistilno napravo na levem bregu Krke. Meteorne vode s platojev, cest in parkirnih prostorov pred izpustom v vodotok se očistijo z ustrezno dimenzioniranimi lovilci olj. Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upoštevajo veljavni predpisi.«
15. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Revoz se z električno energijo napaja preko obstoječih 3 x 20 kV kablovodov, navezanih na RTP Gotna vas. Poleg osnovnega napajanja iz RTP Gotna vas ostaja v uporabi tudi še rezervno napajanje moči 1,5 MV iz TP Bolnica. Novi objekti se napajajo iz RP Revoz. Predvidena je povečava moči iz sedanjih 14 MV na maks. 20 MV. Ob izgradnji šolskega centra se demontira obstoječa TP Gradis. Za vse posege na elektroenergetskem omrežju se upoštevajo smernice Elektra Ljubljana, d.d., št. 410-SMER/2009 z dne18. 3. 2009.
Na celotnem območju Revoza je možno na strehe objektov postaviti sisteme za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike skladno z varstvenimi režimi. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.«
16. člen
Besedilo 19. člena se v celoti zamenja z naslednjim besedilom:
»Ob desnem robu Levičnikove in Belokranjske ceste poteka obstoječe prenosno omrežje zemeljskega plina, ki je v upravljanju podjetja Geoplin Plinovodi, d.o.o. Območje Revoza je priključeno s posebnim priključkom s tlakom 20 barov na glavno MRP v Ločni.
Predvidena je prestavitev plinovoda in priključek na MRP Revoz. MRP Revoz se prestavi iz obstoječe lokacije ob Belokranjski cesti bližje lakirnici in se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem. Prevezavo plinovoda je potrebno izvesti tako, da oskrba odjemalcev s plinom ne sme biti motena.
Za vse plinovode je potrebno upoštevati predpise o energetiki. Za poseganje v nadzorovan pas plinovoda (2x100 m) se upoštevajo predpisi o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje in sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina ter interne tehnične smernice upravljavca distribucijskega plinovoda zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. V projektih morajo biti detajlno rešena tangiranja Geoplinovih obstoječih in predvidenih objektov (višinske uskladitve, morebitna sprememba obstoječega električnega priključka MP Revoz in odvodnjavanja meteorne vode, dostop v MP Revoz iz območja Revoza, morebitna križanja in vzporedni poteki z bodočimi komunalnimi vodi in priključki ipd.).
Projektirana kapaciteta obstoječe MP Revoz je Qmax = 3800 scm/h. V primeru potrebnih sprememb na obstoječem plinskem omrežju Geoplina, če bodo zahtevani večji Qmax, mora biti sklenjena ustrezna investicijska pogodba med Revozom in Geoplinom. Zadeve, ki se pogodbeno dogovarjajo med Geoplinom in Revozom, niso predmet soglasja na SDLN.
Sekundarno plinovodno omrežje se projektira in dograjuje znotraj območja Revoza. Pri projektiranju in izvedbi plinovoda se upošteva veljavna zakonodaja. Ob upoštevanju spremembe zakonske regulative za plinovode je pri nadaljnji obdelavi potrebno upoštevati omejitve v nadzorovanem oziroma varnostnem pasu plinovodov in pridobiti soglasja upravljavca. V 2x5 m pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom njegovega pooblaščenca.
V območju Revoza poteka tudi mestni plinovod (1 bar), ki je v upravljanju podjetja Istrabenz plini, d.o.o. Trasa mestnega plinovoda naj se ohrani kot 20 bar plinovod.
V projektu je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda skladno s predpisi. Posege na samem plinovodu sme opravljati Ie upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju, enako velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev, montažni kosi, priključki). V projektu morajo biti predvideni in navedeni vsi ukrepi za gradnjo plinovoda ali za gradnjo ob plinovodu ter tehnični pogoji upravljavca plinovoda Istrabenz plini, d.o.o.«
17. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se:
– na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati veljavne predpise o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto.«
– besedilo zadnjega odstavka črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Nevarni odpadki
Do odvoza na končno dispozicijo se nevarni odpadki shranjujejo v območju urejanja pod posebnim režimom v za to urejenem skladišču ob lakirnici. Zajem in odvoz odpadkov se mora izvajati v skladu s predpisi.«
18. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se:
– pod naslovom »Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov« na koncu odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
»Ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov je obvezno predvideti in izvesti vse ukrepe, da se ne bo poslabšala poplavna varnost širšega območja. Odvajanje odpadnih voda in toplote v površinske vode ter čiščenje odpadnih voda se izvede na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi na področju varstva okolja.
Na obravnavanem območju je izvedeno in za bodoče posege predvideno ločeno odvajanje padavinskih in odpadnih voda. Padavinske vode s parkirišč in platojev se odvajajo v meteorno kanalizacijo preko lovilca olj v vodotok. Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih območij se predvidi skladno s predpisi, in sicer na način, da se v čim večji možni meri zmanjša odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Padavinske vode s streh se lahko zbirajo in uporabljajo kot tehnološka voda v proizvodnji. Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.«
– za besedilom pod naslovom »Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov« doda nov naslov in besedilo, ki se glasi:
»Varstvo voda
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s predpisi odmaknjeni od meje vodnega zemljišča najmanj 5 m, to je od zgornjega roba brežine potoka Težka voda (vodotok 2. reda). Vzdolž potoka Težka voda mora biti omogočen dostop za potrebe vzdrževanja struge potoka, prav tako je treba vzpostaviti prekinjene pešpoti vzdolž potoka. Oboje je treba zagotoviti, tudi če bo priobalni pas večji kot 5 m.
Pri projektiranju je treba upoštevati določila zakonodaje za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njim povezane erozije celinskih voda in morja.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ipd.).
Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti v primeru gradnje izpustov padavinske kanaIizacije na vodnem zemljišču – potok Težka voda (parcela št. 1221/3, k.o. Gotna vas, ali 1393, k.o. Kandija). Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z zakonom, pred izdajo vodnega soglasja.«
19. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se celotno besedilo pod naslovom »Območja ohranjanja narave« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje predvidenih ureditev ne sega v območje naravne dediščine, to je v območje NV Težka voda (8162) in območje NV Brezno v krogu tovarne Revoz (45835), ki sta zavarovani z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92) in opredeljeni v strokovnih osnovah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (ZVNKD Novo mesto, julij 1992), pač pa meji na območje le-teh, zato morajo biti vsi posegi usklajeni z navedenim odlokom.
Pri načrtovanih ureditvah na stičnem območju z naravnimi vrednotami je treba upoštevati:
– vsi posegi naj se izvedejo na način, ki ne bo ogrozil ali razvrednotil naravno vrednoto ter biotsko raznovrstnost tega območja;
– ohrani naj se naravna struga potoka Težka voda;
– vse ureditve naj se izvedejo s čim manj posegi v obrežno zarast in v relief, pri ureditvi poti naj se uporabijo naravni materiali;
– ohrani naj se obrežna zarast oziroma naj se jo nadomesti z avtohtonimi listnatimi obrežnimi drevesnimi vrstami, kot so vrba, gaber, jelša;
– ohranijo naj se travniške poti ob vplivnem pasu potoka;
– na vplivni pas potoka Težka voda naj se ne odlaga odpadkov in postavlja oziroma gradi objektov.
Stično območje lokacijskega načrta z naravno vrednoto Grm – graščinski grad naj se uredi oziroma zasadi z avtohtono listnato drevesno zarastjo, ki bo skladna z zarastjo grajskega kompleksa (divji kostanj, jesen, javor, lipa) in bo hkrati zakrivala pogled na industrijske objekte v neposredni bližini.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt Revoz (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, oktober, 2003 ter Naravovarstvene smernice, št. 6-II-68/02-O-9/AŠP, februar 2009), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Novo mesto.
Če investitor oziroma izvajalec ob zemeljskih delih odkrije potencialno naravno vrednoto (jamo, brezno), naj o najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, ki bo pripravil usmeritve za nadaljnje delo, ki vključujejo:
– dokumentiranje in ovrednotenje območja oziroma potencialne naravne vrednote,
– oceno ogroženosti ter
– predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo; pogodbeno varstvo, skrbništvo, zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev).
Na novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko ni možno zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, se zagotovi natančno evidentiranje in dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških fenomenov.«
20. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se:
– prvi in drugi odstavek črtata,
– besedilo tretjega odstavka v celoti zamenja z besedilom, ki se glasi:
»Predvidene ureditve segajo v območje EŠD 22385. Ob celotni potezi stika z območjem gradu Grm (EŠD 8762) ter območja EŠD 9148, EŠD 22385, EŠD 8098, EŠD 2759, ZO Grajski park Grm (376) in EŠD 14400 je na meji območja treba izvesti gosto zasaditev avtohtonih dreves in grmovnic, ki bi predvsem vizualno omilila neprimerno sobivanje industrije in območja gradu. Projekt zasaditve okoli kapele Božjega groba mora pripraviti za to usposobljena organizacija ob sodelovanju z ZVKDS, OE NM.«
– zadnji odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Ureditev parkirišč za zaposlene (IV) ob vhodu mora upoštevati z OPPN Grad Grm načrtovano delno rekonstrukcijo prvotnega reliefa slemena griča med gradom in kapelo. Ureditev parkirišč mora biti podrejena reševanju celovitosti grajskega kompleksa. Načrt parkirišč mora biti obdelan v posebnem projektu v skladu s pogoji in soglasjem pristojne kulturnovarstvene službe.
Ureditev stičnega območja z grajskim kompleksom (VIII): Na delih stičnega območja je ureditev odvisna predvsem od realizacije z OPPN Grad Grm predvidene reliefne bariere med kompleksoma. Načeloma je treba na strani Revoza zagotoviti dovolj velike površine, ki se jih deloma nasuje in gosto posadi z avtohtonim drevjem.
Območje spreminjanja montažnih hal v parkirišča (S5) in sprememba betonarne v šolski center (S6) se deloma nahaja znotraj arheološkega najdišča Novo mesto – Prazgodovinska naselbina Grmske njive (EŠD 22385). Za vse načrtovane posege v tla znotraj arheološkega najdišča je treba v postopku priprave projektne dokumentacije (oz. pred izvedbo, če gradbeno dovoljenje ni potrebno) opraviti predhodne arheološke raziskave (vrednotenje), katerih rezultati lahko vplivajo na projekte in izvedbo gradnje.
Lokacija skladišča nenevarnih snovi (9) neposredno pod kulturnim spomenikom hiša Trdinova 27 (razdalja okoli 30 m) se primerno oblikuje tako, da ne ogroža kulturne dediščine.
Lokacija širitve energetskega objekta (13) se primerno oblikuje in izvede dodatna sanacija fizične podobe obstoječega energetskega objekta. Pri tem se zagotavlja zmanjšanje možnih negativnih vplivov na kulturno dediščino.
Preostala robna območja Revoza je treba zasaditi z avtohtonimi drevesnimi vrstami predvsem na strani proti potoku Težka voda. Zasaditev proti Belokranjski cesti je lahko bolj urbanega značaja in je možna uporaba tudi neavtohtonih rastlin.«
21. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan upoštevati veljavno zakonodajo.«
22. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih s predpisi.«
23. člen
Besedilo 29. člena se spremeni, in sicer:
– 1. točka se črta,
– 5. točka se črta.
24. člen
Na konec 33. člena se doda novo besedilo, ki se glasi: »(4) Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditev, komunalno-energetske infrastrukture, sistema zvez in zunanjih ureditev so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, pri čemer le-te ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja teh SDLN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.«
25. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SDLN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
26. člen
SDLN je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2008
Novo mesto, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojz Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost