Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-4/2011 Ob-1362/11 , Stran 292
Št. 430-4/2011 Ob-1362/11
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 13/06, 50/07, 61/08, 99/09), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10) ter sklepa župana št. 430-4/2011, z dne 3. 2. 2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011, ki bodo v obliki čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: – prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi, – projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi, – projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja, – projekt bo dokončan v letu 2011, – nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa, – projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje. 3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011 je 5000,00 EUR. 4. Rok izvedbe Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje do 1. 12. 2011. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala. 6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do petka, 4. marca 2011 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis Okolje 2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. 7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala. 8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti