Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

320. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1C), stran 834.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-11
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI (ZCS-1C)
1. člen
V Zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) se v prvem odstavku 3. člena za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. opravljanje nalog v zvezi z oprostitvami davkov za diplomatska predstavništva, konzulate in mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;«.
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
2. člen
V 12. členu se za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. opravlja naloge v zvezi z oprostitvami in vračili davkov za diplomatska predstavništva, konzulate in mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;«.
Dosedanja 16. točka postane 17. točka.
3. člen
V prvem odstavku 35. člena se na koncu 22. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 23. in 24. točka, ki se glasita:
»23. evidenca osnovnih potrdil ter izdanih potrdil o neposredni oprostitvi davkov in potrdil o oprostitvi DDV in trošarin;
24. evidenca upravičencev do vračila davkov za diplomatska predstavništva, konzulate in mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.«.
4. člen
V prvem odstavku 36. člena se na koncu 21. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
»22. evidenca osnovnih potrdil ter izdanih potrdil o neposredni oprostitvi davkov in potrdil o oprostitvi DDV in trošarin: številka potrdila, podatki o upravičencu, številka diplomatske oziroma konzularne službene izkaznice upravičenca, vrsta blaga ali storitev, za katere se uveljavlja neposredna oprostitev, podatki o dobavitelju in veljavnost potrdil;
23. evidenca upravičencev do vračila davkov za diplomatska predstavništva, konzulate in mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo: podatki o upravičencu, podatki o dobaviteljih, podatki o računih in znesek davka.«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. iz 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23. in 24. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi, za carinske preiskave iz 7. točke pa po zaključku preiskave;«.
V tretjem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. v evidencah iz 1., 2., 7., 9., 10., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23. in 24. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona v skladu s carinskimi in trošarinskimi predpisi ter drugimi predpisi, za izvajanje katerih je pristojna služba;«.
5. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »8,4% bruto plače« nadomesti z besedilom », določeni s pokojninskim načrtom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Carinski organi prevzamejo naloge v zvezi z oprostitvami davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, s 1. januarjem 2012.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka do njihovega prevzema še naprej opravljajo organi, ki so jih opravljali do uveljavitve tega zakona.
7. člen
Za obdobje od 1. junija 2010 do uveljavitve tega zakona se osebam iz prvega odstavka 64. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) zagotovi plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini, določeni z veljavnim pokojninskim načrtom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437-01/10-6/15
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EPA 1456-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost