Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

338. Navodilo 1 – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja, stran 887.

Na podlagi 88. in 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-1/2011 z 31. 1. 2011 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na 128. korespondenčni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
N A V O D I L O 1
ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja
I. UVOD
1. člen
(Vsebina navodila)
(1) Navodilo 1 Strokovnega sveta Inštituta – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja (odslej Navodilo 1) določa enotno obliko in sestavne dele poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja (odslej poročilo) v skladu z Mednarodnim načinom uporabe ocenjevanja vrednosti 2 – Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja.
(2) Določila Navodila 1 se uporabljajo za vse vrste ocenjevanja tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Navodilu 1 s prilogami, imajo enak pomen kot v Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.
II. SESTAVA, VSEBINA IN OBLIKA POROČILA O OCENI TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH PRAVIC ZA POTREBE ZAVAROVANEGA POSOJANJA
3. člen
(Poročanje o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja)
(1) Poročilo mora biti sestavljeno v skladu z Mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti 3 – Poročanje o ocenjevanju vrednosti (MSOV 3) in v skladu z Navodilom 1.
(2) Pri izvajanju ocenjevanja tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja mora ocenjevalec vrednosti praviloma oceniti in poročati o tržni vrednosti nepremičnine.
(3) Poročilo mora biti sestavljeno v skladu z Navodilom 1.
(4) V redkih primerih, ko je upravičen odmik od tržne vrednosti, mora biti odmik jasno in nedvoumno izpostavljen in obrazložen v poročilu skupaj z identifikacijo in opredelitvijo uporabljene podlage ter z obrazložitvijo vzrokov za odmik. V takih primerih mora ocenjevalec vrednosti v poročilu nedvoumno poročati tudi o razlikah med tržno vrednostjo nepremičninskih pravic in alternativno vrednostjo.
4. člen
(Sestava poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja)
(1) Poročilo sestavi ocenjevalec vrednosti na enotnem obrazcu iz Priloge 1 k Navodilu 1. Enotni obrazec poročila je sestavljen za poročanje o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja za tipične nepremičninske pravice, in sicer: ST – stanovanja, H – hiše, PP – poslovni prostori, ZEM – zemljišča) in je objavljen na spletni strani Inštituta v obliki spletnega obrazca. Za netipične nepremičninske pravice mora biti poročilo sestavljeno v skladu z MSOV 3.
(2) Enotni obrazec poročila mora biti izpolnjen na podlagi navodil iz Priloge 2 k Navodilu 1.
(3) Seznam podatkovnih baz, ki jih ocenjevalec vrednosti mora uporabljati pri svojem delu, je razviden iz Priloge 3 k Navodilu 1.
(4) Ocenjevalec vrednosti mora pri ocenjevanju tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja upoštevati vsa poglavja Kodeksa vedenja v okviru MSOV, ki se nanašajo na etiko, pristojnost, razkritje in poročanje (4., 5., 6. in 7. poglavje).
(5) Ocena tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja mora biti sestavljena v skladu z MSOV.
(6) Pri ocenjevanju tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanja posojil bank in drugih finančnih inštitucij mora ocenjevalec vrednosti proučiti, razumeti in pri ocenjevanju upoštevati vsakokrat veljavne predpise Banke Slovenije.
III. DATUM UVELJAVITVE, SPREMEMBE IN TOLMAČENJE NAVODILA 1
5. člen
(Datum uveljavitve Navodila 1)
Navodilo 1 začne veljati z dnem objave na spletnih straneh Inštituta in se uporablja za vsa ocenjevanja tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja.
6. člen
(Spremembe in dopolnitve Navodila 1)
(1) Na vsakih 6 mesecev delovna skupina, ki jo imenuje Inštitut, prouči in na podlagi pripomb oceni uporabo Navodila 1 v praksi ter po potrebi pripravi ustrezne spremembe in dopolnitve Prilog k Navodilu 1 in jih da v sprejetje Strokovnemu svetu Inštituta.
(2) Sprejete spremembe in dopolnitve Prilog k Navodilu 1 začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh Inštituta.
7. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Navodila 1 je pristojen Strokovni svet Inštituta oziroma po pooblastilu Strokovnega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Št. 2/2011
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
dr. Ivan Turk l.r.
predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost