Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

340. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011, stran 901.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2011 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
      Skupina/podskupina kontov        Proračun 2011
----------------------------------------------------------------
 A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             27.874.906,36
 70    DAVČNI PRIHODKI             12.289.069,82
     700 davki na dohodek in dobiček     10.370.529,00
     703 davki na premoženje          1.381.204,82
     704 domači davki na blago in storitve    537.336,00
 71    NEDAVČNI PRIHODKI             2.196.064,95
     710 udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                1.661.244,99
     711 takse in pristojbine           11.026,00
     712 denarne kazni              13.100,00
     713 prihodki od prodaje blaga in       36.448,00
     storitev
     714 drugi nedavčni prihodki         474.245,96
 72    KAPITALSKI PRIHODKI            1.230.789,00
     720 prihodki od prodaje osnovnih      436.000,00
     sredstev
     722 prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih osnovnih sredstev      794.789,00
 73    PREJETE DONACIJE              122.196,28
     730 prejete donacije iz domačih virov    122.196,28
 74    TRANSFERNI PRIHODKI           12.036.786,31
     740 transferni prihodki iz drugih
     javnofinančih institucij         5.597.027,95
     741 prejeta sredstva iz državnega
     proračuna in proračuna EU         6.439.458,36
 II.   SKUPAJ ODHODKI              30.706.011,32
 40    TEKOČI ODHODKI              4.664.941,65
     400 plače in drugi izdatki zaposlenim    728.987,31
     401 prispevki delodajalcev za
     socialno varnost              120.877,94
     402 izdatki za blago in storitve     2.368.650,91
     403 plačila domačih obresti         28.255,14
     409 sredstva, izločena v rezerve     1.418.170,35
 41    TEKOČI TRANSFERI             6.456.951,39
     410 subvencije               244.780,00
     411 transferi posameznikom in
     gospodinjstvom              3.448.044,00
     412 transferi neprofitnim          665.215,00
     organizacijam
     413 drugi tekoči domači transferi     2.098.912,39
 42    INVESTICIJSKI ODHODKI          18.827.841,18
     420 nakup in gradnja osnovnih      18.827.841,18
     sredstev
 43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           756.277,10
     431 investicijski transferi fiz. in
     prav. osebam, ki niso proračunski      189.898,40
     uporabniki
     432 investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom          566.378,70
 III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ   –2.831.104,96
----------------------------------------------------------------
 B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV             780.940,00
 44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV             780.940,00
     441 povečanje kapitalskih deležev in
     naložb                   780.940,00
 VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV              0
----------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE               2.059.484,91
 50    ZADOLŽEVANJE               2.059.484,91
     500 zadolževanje             2.059.484,91
 VIII.  ODPLAČILO DOLGA               258.983,12
 55    ODPLAČILO DOLGA               258.983,12
     500 oplačilo domačega dolga         258.983,12
 IX.   POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –1.811.543,17
     RAČUNIH
 X.    NETO ZADOLŽEVANJE                  0
 XI.   NETO FINANCIRANJE                  0
----------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA            1.811.543,17
----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastukturo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno. Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31. 7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna lahko obravnava na prvi popočitniški seji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2011 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2012 in zapadejo v plačilo v letu 2012, v višini 60% obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu 2011.
7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle prometa z nepremičninami samo s predhodnim soglasjem župana.
10. člen
Letni načrt ravnanja za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000 EUR sprejme župan.
Letni načrt ravnanja za premičnine v posamični vrednosti do 10.000 EUR sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 10.000 EUR ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem in o pridobivanju nepremičnega premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko župan odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ do skupne višine 20.000 EUR v posameznem letu.
11. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.059.484,91 EUR, in sicer za investicije Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Univerzitetno središče, Mladinski center in hotel in cesta proti izviru Hublja.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje ustanovitelja. Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2011 ne sme preseči 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2010.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
6. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-6/2010
Ajdovščina, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost