Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Ob-1306/11 , Stran 286
Ob-1306/11
Javni razpis
za sofinanciranje programa poletnih kulturnih prireditev v mesecu avgustu v Občini Postojna za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Pravna podlaga: Občina Postojna objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07) ter Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, 103/10). 3. Predmet razpisa: Občina Postojna razpisuje sredstva za sofinanciranje programov javnih prireditev v mesecu avgustu 2011 v Občini Postojna za leto 2011 s področja turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča, lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega petja ter programov z drugih področij; za sofinanciranje programov prireditev, za katere Občino Postojna zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov ter za sofinanciranje večjih projektov društev oziroma subjektov na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Postojna za leto 2011 iz drugih javnih razpisov ter javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Postojna. 4. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, združenj in javnih zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti). 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti, če: – so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – imajo sedež ali podružnico v Občini Postojna oziroma ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Postojna in se izvaja na območju občine, – je prireditev izvedena na območju Občine Postojna, – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo programov, – je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Postojna, – bo prijavitelj izvedel prireditev v tekočem letu, v mesecu avgustu, – prireditev sicer ni sofinancirana iz proračuna Občine Postojna za tekoče leto, – je program prireditve finančno realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo, – program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi lastne in druge vire financiranja (jasna konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov financiranja), – bodo izvedli najmanj 50% prireditev na mestnem trgu (Tržaška cesta pred hotelom Kras – Titov trg), – bodo izvedli najmanj 20% prireditev na parkirišču pred PTC Primorka, – bodo izvedli preostanek prireditev na ostalih lokacijah po lastni izbiri, – prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa, – prireditev ni komercialne narave. Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Postojna za leto 2011, ki jo imenuje župan Občine Postojna za področje, ki je predmet razpisa. Komisija bo predlagala zavrnitev vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 5. točke razpisa. 7. Razpisna merila Pri izboru programov predlagateljev bodo upoštevana naslednja merila: A. inovativnost, ustvarjalnost in kakovost prijavitelja, B. načrt obiskanosti prireditev, C. izdelan program prireditve z opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih rezultatov, D. finančna konstrukcija prireditve, E. dosedanja udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih ali mednarodnih prireditvah in aktivnosti, F. pomen programa oziroma projekta z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Postojna, G. sodelovanje z Občino Postojna. 8. Uporaba meril: Komisija bo glede na izpolnjevanje pogojev iz 5. točke in ob upoštevanju meril iz 7. točke razpisa, ki so konkretneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ocenila kvaliteto programov in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev. Komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Programi se bodo praviloma sofinancirali največ v višini 9.000,00 EUR. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov kulturnih prireditev v mesecu avgustu 2011 v Občini Postojna za leto 2011 znaša 9.000,00 EUR. 9. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 1. 11. 2011, podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga za izplačilo dodeljenih sredstev. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 10. Razpisni rok: razpis se zaključi do vključno ponedeljka, 7. marca 2011. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – merila za izbiro programov in način ocenjevanja prijav, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Postojna: http://www.postojna.si. 12. Vsebina vloge oziroma prijave Vloge oziroma prijave na razpis morajo vsebovati: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz drugih postavk proračuna Občine Postojna za leto 2011, – podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih, – z razpisno dokumentacijo zahtevane obvezne priloge – izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. 13. Oddaja in dostava prijav Vloga oziroma prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo vlog je do 7. 3. 2011. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. Pisne vloge oziroma prijave morajo biti poslane na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis Prireditve avgust 2011« na sprednji strani ovojnice. Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni kuverti. Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen drug dela prost dan, se rok izteče na prvi naslednji delovni dan. 14. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o izboru: Oddaja vloge oziroma prijavepomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 60 dni po zaključku razpisa. Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma prijave prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav. Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so naštete v javnem razpisu pod točko 13. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi oziroma prijavi in priloženih obrazcih. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje programa oziroma projekta prijaviteljev. Občina Postojna lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v 60 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 15. Pristojna za dajanje informacij in pojasnil: Margareta Srebotnjak Borsellino, podžupanja Občine Postojna.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost