Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Ob-1308/11 , Stran 294
Ob-1308/11
Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10), Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi. II. Predmet javne dražbe je premičnina: inv. št. 8753: rovokopač, tip: MF 750, izdelovalec: MF Anglija, serijska številka: SMFA 44TCOT 750 722 1, moč motorja: 067 kW, pogon: diesel, letnik izdelave: 1995, masa stroja: 8000 kg, volumen zajemalke: 0,95 m3, izklicna cena: 8.363,00 EUR. Izklicna cena ne vsebuje dajatev, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe. Dajatve in morebitne druge stroške plača kupec. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja, ki poteka po sistemu: »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. IV. Najnižji znesek višanja cene: najnižji znesek višanja cene znaša 200,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska. V. Kraj in čas javne dražbe: premičnina bo prodana na javni dražbi, dne 28. 2. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi (II. nadstr.) Javnega podjetja Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi. Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje prodajalec. VI. Varščina Vsak dražitelj mora do 25. 2. 2011 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene premičnine (836,30 EUR). Varščino je možno vplačati na TRR št.: 02338-0012342567, NLB ali na TRR št.: 90672-0000384278, PBS, s pripisom: »Plačilo varščine za javno dražbo – Rovokopač«. Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju (kupcu) vračunana v kupnino, dražitelju, ki na dražbi ne bo uspel, bo vplačana varščina brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končanem postopku javne dražbe kolikor bo ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu predložil številko TRR oziroma bančnega računa za vračilo varščine. Neuspelemu dražitelju, ki ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu ne bo predložil številke TRR oziroma bančnega računa, bo vplačana varščina vrnjena brezobrestno v osmih dneh po predložitvi. VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov Informacije v zvezi s predmetom dražbe lahko interesenti dobijo vsak delovni dan, od vključno 14. 2. 2011 do vključno 24. 2. 2011, med 10. in 13. uro, na tel. 03/56-67-704 (Milan Fakin). Ogled dražbenega predmeta je možen od vključno 21. 2. 2011 do vključno 24. 2. 2011, med 10. in 12. uro, po predhodni najavi pri Milanu Fakinu, tel. 03/56-67-704. Na dan dražbe (28. 2. 2011) bo med 9. in 10. uro na sedežu prodajalca možen ogled dražbenega predmeta brez predhodne najave. VIII. Pogoji javne dražbe Dražitelji se pred začetkom javne dražbe dne 28. 2. 2011, med 10. in 10.30, v sejni sobi, iz točke V. te objave, prijavijo dražbeni komisiji za udeležbo na javni dražbi. Prijav za udeležbo na javni dražbi pred 10. in po 10.30 komisija ne bo sprejemala. Zastopniki oziroma pooblaščenci dražiteljev (pravne osebe oziroma samostojni podjetniki) morajo ob prijavi udeležbe na javni dražbi komisiji predložiti: – v originalu potrdilo o pravočasno vplačani varščini (najkasneje do 25. 2. 2011), – (neobvezno) številko TRR (za primer vračila varščine), – izpisek iz sodnega oziroma Poslovnega registra Slovenije iz katerega bo razvidno ime zastopnika, dražitelja (izpisek na dan dražbe ne sme biti starejši od trideset dni), – v originalu pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z s strani pristojnega organa overjenim podpisom v primeru, da zastopnik dražitelja za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo, – matično in davčno številko oziroma ID številko za DDV, – original (na vpogled) in fotokopijo istega veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal upravni organ RS (zaradi identifikacije zastopnika dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca). Dražitelji – fizične osebe morajo ob prijavi udeležbe na javni dražbi komisiji predložiti: – v originalu potrdilo o pravočasno vplačani varščini (najkasneje do 25. 2. 2011), – (neobvezno) številko TRR (za primer vračila varščine), – v originalu pisno pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z s strani pristojnega organa overjenim podpisom v primeru, da dražitelj za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo, – original (na vpogled) in fotokopijo istega veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal upravni organ RS (zaradi identifikacije dražitelja, oziroma njegovega pooblaščenca). IX. Prodajna pogodba Prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po zaključku dražbe. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, njegova že vplačana varščina zapade v korist prodajalca. Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, povečano za DDV in zmanjšano za vplačano varščino, mora kupec (uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni po sklenitvi pogodbe v skladu z računom, ki mu ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če celotna kupnina ni poravnana v roku, se pogodba šteje za razdrto, pri čemer prodajalec obdrži varščino. Izročitev premičnine se opravi najkasneje v 2 prodajalčevih delovnih dneh, po prispetju celotnega plačila kupnine na prodajalčev TRR št.: 26338-0012342567, NLB ali na TRR št.: 90672-0000384278, PBS. Po preteku izročitvenega roka, odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo predmeta dražbe preide na kupca. V primeru zamude izročitve predmeta dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za hrambo predmeta dražbe v višini 1% celotne kupnine (z DDV) za vsak začeti dan prekoračitve izročitvenega roka. Podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe (vzorec) interesenti lahko dobijo brezplačno na spletni strani naročnika: http://www.komunala-zagorje.si X. Pravila dražbe 1. ustno dražbo vodi predsednik komisije prodajalca, 2. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII. te objave, 3. z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi, 4. z vplačilom varščine se šteje, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom prodajne pogodbe, 5. dražitelji smejo dvigati ceno v skladu s IV. točko te objave, 6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 7. dana ponudba veže ponudnika do zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premičnina prodana za izklicno ceno, 10. če sta na dražbi udeležena dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 11. če dva ali več dražiteljev draži izklicno oziroma najvišjo ceno, premičnina ni prodana, če eden od dražiteljev ne zviša cene, 12. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik dražbene komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe, 13. plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brez obresti v roku iz VI. točke teh navodil, 14. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 15. ugovore proti postopku dražbe je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, 16. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 49/07, 100/09), 17. komisija lahko že začeti postopek prodaje premičnine ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane varščine brez obresti, v roku iz točke VI. te objave. XI. Ustavitev postopka prodaje: dražbena komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti v roku 8 dni od ustavitve postopka.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

AAA Zlata odličnost