Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

327. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-B), stran 840.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-3
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBLIGACIJSKIH IN STVARNOPRAVNIH RAZMERJIH V LETALSTVU (ZOSRL-B)
1. člen
V Zakonu o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00, 67/02 – ZOZP-A in 92/07) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka:
– so odškodnine in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov urejene v predpisih Evropske unije o skupnih pravilih glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov;
– so obvezna zavarovanja letalskih prevoznikov in operatorjev proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru, urejena v predpisih Evropske unije o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operatorje;
– sta odgovornost letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom ter izvajanje ustreznih določb Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) urejena v predpisih Evropske unije o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom, pri čemer se uporabljajo prilagoditve omejitev odgovornosti v skladu z Montrealsko konvencijo.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo, pristojno za promet, na svojih spletnih straneh tekoče objavlja veljavne zneske omejitev odgovornosti, kot izhajajo iz prejetih uradnih obvestil v skladu s konvencijo iz tretje alineje prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Sedmi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Glede vozovnice se uporabljajo tudi določbe konvencije iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona.«.
3. člen
11. člen se črta.
4. člen
13. člen se črta.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo v oklepaju »dejanski letalski prevoznik« nadomesti z besedilom »dejanski prevoznik«.
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »Uredba 261/2004/ES« nadomesti z besedilom »predpisi iz prve alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
7. člen
V 20. členu se besedilo »urejata Uredba 2027/97/ES in Montrealska konvencija« nadomesti z besedilom »urejajo predpisi iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
8. člen
22. člen se črta.
9. člen
V 34. členu se besedilo »iz Uredbe 2027/97/ES v zvezi z Montrealsko konvencijo« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
10. člen
V 80. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornost prevoznika pri prevozu tovora je določena v skladu s predpisi iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona.«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
11. člen
85. člen se črta.
12. člen
V 107. členu se besedilo », predpisi Evropske unije in Montrealsko konvencijo« nadomesti z besedilom »in predpisi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
13. člen
V 114. členu se besedilo »Montrealska konvencija« nadomesti z besedilom »konvencija iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
14. člen
V 115. členu se besedilo »Montrealsko konvencijo« nadomesti z besedilom »konvencijo iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
15. člen
V 138. členu se besedilo »določa 7. člen Uredbe 785/2004/ES, če s predpisi Evropske unije ni določeno drugače« nadomesti z besedilom »določajo predpisi iz druge alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
16. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedi »na zemlji« nadomestita z besedama »na tleh«.
17. člen
V 142. členu se besedilo »urejata Uredba 785/2004/ES« nadomesti z besedilom »urejajo predpisi iz druge alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona«.
18. člen
V 143. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Letalo, ki je registrirano v državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, se glede pravic iz prejšnjega odstavka ne šteje za tuje letalo.«.
19. člen
V 171. členu se za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »aktom Evropske unije, ki je neposredno zavezujoč, ali mednarodno pogodbo«.
20. člen
V prvem odstavku 174. člena se za besedo »mesecev« dodata vejica in besedilo »če z zakonom, ki ureja letalstvo, ali z akti Evropske unije, ki so neposredno zavezujoči, ni določeno drugače«.
V drugem odstavku 174. člena se za besedo »zrakoplovov« dodata vejica in besedilo »če z akti Evropske unije, ki so neposredno zavezujoči, ni določeno drugače«.
21. člen
V 175. členu se za besedama »predkupno pravico« dodata vejica in besedilo »če z akti Evropske unije, ki so neposredno zavezujoči, ni določeno drugače«.
22. člen
V prvem odstavku 196. člena se v 3. točki beseda »prepoznavo« nadomesti z besedo »pripoznavo«.
KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/10-32/23
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EPA 1459-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost