Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 18498/2010 Os-1380/11 , Stran 312
Dn 18498/2010 Os-1380/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Klep, stanujoče Zgornji Duplek 35 e, Spodnji Duplek, ki jo zastopa pooblaščenec Pajnkihar nepremičnine d.o.o., Cafova ulica 5, Maribor, po direktorju Borisu Pajnkiharju, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2308/34, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 18498/2010, dne 25. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 10. 2. 1997, sklenjene med prodajalcem oziroma investitorjem SGP Stavbar – Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal po pooblastilu Histal d..o.o., Maribor, Gospejna ulica 11, zastopan po direktorju Rudiju Štamparju in kupovalko Ano Švigelj, rojeno 28. 7. 1936, stanujočo Maribor, Ulica Moše Pijada 23 a, s katero sta pogodbeni stranki ugotovili, da sta dne 8. 4. 1971 sklenili kupoprodajno pogodbo št. 843-244/12-4/La, o nakupu stanovanja – garsonjere, št. 17, na terasi, v izmeri 20,90 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, št. 17, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica Moše Pijada 23 a, stoječe na parc. št. 423/3, k.o. Tabor, in v kateri je SGP Stavbar – Podjetje Visoke gradnje d.o.o., dovolil na prodanem vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke, – prodajne pogodbe z dne 12. 9. 2002, sklenjene med prodajalko Ido Pivc Pok, rojeno 17. 11. 1954, stanujočo Maribor, Ulica Moše Pijada 23 a, in kupovalko Suzano Kmetič, rojeno 7. 8. 1971, stanujočo Zgornji Duplek 35 e, Spodnji Duplek, s katero je prodajalka kupovalki prodala nepremičnino, garsonjero, št. 17, na terasi, nad 7. etažo, v skupni izmeri 20,90 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, št. 17, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica Moše Pijada 23 a, stoječe na parc. št. 423/3, k.o. Tabor, in v kateri je prodajalka na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 1. 2. 2011

AAA Zlata odličnost