Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 18380/2010 Os-1379/11 , Stran 312
Dn 18380/2010 Os-1379/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Lešnika, stanujočega Smetanova ulica 27, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1858/12, k.o. Koroška vrata, v svojo korist v višini 1/2 celote, in v korist Metke Lešnik, stanujoče Smetanova ulica 27, Maribor, pod opr. št. Dn 18380/2010, dne 25. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 8. 7. 1993, z aneksom z dne 31. 7. 1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Podjetje za akumulatorsko dejavnost Vesna p.o. Maribor, ki ga je zastopal direktor Milana Naterer in kupcema Dušanom Lešnikom, roj. 13. 12. 1947, in Metko Lešnik, roj. 12. 8. 1955, oba stanujoča Maribor, Smetanova ulica 27, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, štirisobno stanovanje št. 12, v IV. nadstropju, v izmeri 83,19 m², in pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 2,51 m², v stanovanjski hiši v Mariboru, Smetanova ulica 27, in na prodanem dovolil izbris svoje pravice uporabe in vknjižbo lastninske pravice na ime in v korist kupcev, za vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Metke Lešnik.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 1. 2. 2011

AAA Zlata odličnost