Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-2/2011 Ob-1359/11 , Stran 291
Št. 430-2/2011 Ob-1359/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09), ter Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala: – program redne dejavnosti, – udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov, – stroške opreme, založništva in materialne stroške, – ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, – imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti, – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt, – izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, – aktivno delujejo najmanj eno leto. Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2011 znaša 64.450,00 €, od tega bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si. Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Kultura 2011. Rok za oddajo prijave je 4. marec 2011, do 12. ure. Izid razpisa Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost