Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Ob-1341/11 , Stran 307
Ob-1341/11
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje
30. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo dne 14. 3. 2011, ob 16. uri, v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Majo Praprotnik, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbaro Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. 2. Sprememba Statuta družbe Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 2: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu. 3. Seznanitev skupščine, da je svet delavcev iz nadzornega sveta odpoklical člana – predstavnika delavcev družbe Damjana Švaro in izvolil novega člana – predstavnika delavcev družbe za štiriletno mandatno obdobje, in sicer je bil izvoljen Klemen Eržen. Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 4. Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 z 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 23. 6. 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 3: Skupščina se seznani s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje. 5. Pridobivanje lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 4: Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe in po prehodnem soglasju Nadzornega sveta skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom zamenjave delnic družbe za poslovne deleže v drugih družbah. Družba lahko za navedene namene pridobi največ 82.702 lastnih delnic, tako da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v lasti, ne bo imela več kot 123.202, kar predstavlja 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 33 EUR za delnico in ne višja od 39 EUR za delnico. Pooblastilo za pridobivanje velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa. Družba bo pridobivala lastne delnice z zbiranjem ponudb za prodajo. Natančnejši postopek bo objavljen na spletnih straneh družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic izključena. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 10. 3. 2011. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Področje pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-36-82) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (to je do vključno 10. 3. 2011). Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe, na Slovenski cesti 29 v Ljubljani, tajništvo uprave družbe, vsak dan, med 9. in 12. uro. Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo za zastopanje pošljejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@mkz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročen podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno ali po faksu, št. 01/241-3682, zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 18. 2. 2011. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na enak način kot ta sklic le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 18. 2. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 14. 3. 2011, ob 17. uri, na mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna. Gradivo za skupščino: sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, Spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in Poročilo o nakupu lastnih delnic je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delavnik, med 9. in 12. uro. Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.
Mladinska knjiga Založba d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost