Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, stran 887.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 9. člena ter 48. členom Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-10/2010 z dne 19. 4. 2010 je revizijski svet na seji dne 27. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
1. člen
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/09, se dopolni tako, da se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Če ima imetnik dovoljenja tudi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, mora zbrati za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog naziva, ki ga je pridobil kot drugega, 40 ur dodatnega izobraževanja v dveh letih, poleg 80 ur dodatnega izobraževanja, ki jih mora zbrati za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog naziva, ki ga je pridobil kot prvega. V tem primeru mora število ur dodatnega izobraževanja, ki ga organizira Inštitut in je označeno z oznako A, zajemati najmanj polovico od potrebnih 40 ur dodatnega izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
V novem petem odstavku 2. člena se beseda »točk« nadomesti z besedo »ur«.
3. člen
V 5. členu se dodasta peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Samostojno predavanje ali sodelovanje pri predavanju se šteje za dodatno izobraževanje z oznako A samo v primeru, če je dodatno izobraževanje, v okviru katerega je predavanje izvedeno, označeno z oznako A.
»(6) Strokovni ali znanstveni prispevek s področja revidiranja, objavljen v tuji ali domači strokovni publikaciji, se avtorju prizna kot dodatno izobraževanje, označeno z oznako A.«
4. člen
Za 5. členom se doda nov 6. člen, ki se glasi:
»PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU DALJ ČASA TRAJAJOČEGA BIVANJA V TUJINI
6. člen
(1) Če imetnik dovoljenja biva v tujini neprekinjeno vsaj šest mesecev, ima na podlagi predložitve dokazila o bivanju v tujini pravico uveljavljati izobraževanje, ki se ga je udeležil v tujini, kot dodatno izobraževanje, ki ga organizira Inštitut. Uveljavlja lahko samo izobraževanje, ki se ga je udeležil v času takšnega bivanja v tujini.
(2) Imetnik dovoljenja v primerih iz prvega odstavka tega člena udeležbo na izobraževanju v tujini dokaže tako, da na vpogled predloži:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izda izvajalec izobraževanja, ali dokazila o plačilu izobraževanja;
– program izobraževanja in
– gradivo, ki je bilo sestavni del izobraževanja.
(3) Da se izobraževanje šteje za primerno, mora izpolnjevati vsaj tele pogoje:
– nanašati se mora na revidiranje ali revidiranju sorodne storitve;
– izvajalec izobraževanja mora biti na dan izvedbe izobraževanja član IFAC, visokošolska organizacija ali revizijska družba;
– v nobenem primeru se ne prizna izobraževanje, ki je bilo opravljeno v revizijski družbi ali organizaciji, v kateri je bil imetnik dovoljenja zaposlen v času bivanja v tujini (interno izobraževanje).
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vsa izobraževanja, ki jih je imetnik dovoljenja uveljavil v državi članici EU za podaljševanje naziva zakoniti revizor (kot je opredeljen v Direktivi 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006), ki ga ima v tej državi, priznajo kot ustrezna. Če imetnik dovoljenja želi za katero od izobraževanj pridobiti oznako A, mora predložiti dokazila iz druge in tretje alineje tretjega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se vsa izobraževanja, ki jih je imetnik dovoljenja uveljavil v tretjih državah za podaljševanje naziva, primerljivega nazivu zakoniti revizor, ki ga ima v tej državi, priznajo kot ustrezna, če je sistem izobraževanja za podaljševanje tega naziva skladen z Mednarodnim izobraževalnim standardom 7 iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika. Če imetnik dovoljenja želi za katero od izobraževanj pridobiti oznako A, mora predložiti dokazila iz druge in tretje alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Presojo izpolnjevanja določb tega člena opravlja komisija iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(7) Imetnik dovoljenja mora na zahtevo komisije predložiti dodatna dokazila, če ta oceni, da jih potrebuje pri presoji primernosti izobraževanja.
(8) Komisija lahko od imetnika dovoljenja zahteva overjene prevode dokazil, ki jih potrebuje pri izvajanju nalog po tem členu.«
5. člen
Dosedanji 6. in 7. člen postaneta 7. in 8. člen.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/11
Ljubljana, dne 27. januarja 2011
Predsednica revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

AAA Zlata odličnost