Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

349. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 910.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami), drugega odstavka 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. januarja 2011 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev.
2. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo:
1. vsebine športnih programov:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov
in
2. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa v občini,
– večje športne prireditve,
– delovanje društev in zvez.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni oddelek) v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica vsako leto v mesecu oktobru pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.
Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena sredstva za izvedbo programov.
Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost, hkrati pa upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
V občinskem proračunu se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa športa. Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.
Vrednost sofinanciranja posameznih programov, prispelih na javni razpis, je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah. Določi se na podlagi točk oziroma števila odobrenih ur skladno z merili.
III. JAVNI RAZPIS
4. člen
Mestna občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Objavi ga v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani mestne občine.
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
Javni razpis se objavi najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za razpisno leto.
Postopek javnega razpisa vodi pristojni oddelek.
Pogoji za prijavo na razpis
5. člen
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– športna združenja in zveze, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja mestne občine,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Mestna občina po tem odloku ne sofinancira programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
6. člen
Mestna občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– so registrirani za izvajanje športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za večje športne prireditve,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine pridobili sredstva za iste programe,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
V primeru, da se na razpis prijavijo izvajalci, ki združujejo člane na področju statistične regije, se pri vrednotenju programa upošteva število članov s stalnim bivališčem v mestni občini.
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo:
– sofinancerja (naziv in sedež), ki dodeljuje sredstva,
– programov, ki so predmet javnega razpisa,
– pravne podlage za izvedbo javnega razpisa,
– izvajalcev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– višino sredstev, ki so na razpolago za posamezne razpisane programe,
– pogojev in roka za porabo sredstev,
– roka za prijavo in način vložitve prijave na razpis,
– datuma odpiranja vlog,
– roka, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraja, časa in oseb, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.
Prijava na razpis
8. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa pristojni oddelek pripravi razpisno dokumentacijo. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili izvajalcu izdelati popolno vlogo. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
9. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne prijave na javni razpis.
10. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju. V primeru, da na ovojnici ni naveden naziv in naslov pošiljatelja, komisija odpre vlogo, kar se navede v zapisniku in jo vrne pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT– NE ODPIRAJ«,
– naziv in naslov prijavitelja na hrbtni strani ovojnice.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
11. člen
Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov športa vodi petčlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan s sklepom. Komisija je sestavljena izmed strokovnjakov z izkušnjami s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Tri člane predlagata Javni zavod za šport Nova Gorica in Športna zveza Nova Gorica, dva pa odbor za šolstvo, kulturo in šport.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi izvajalcev, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeleževanja sej komisije in neizvajanja nalog člana komisije in imenuje novega člana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Komisija o vseh sejah piše zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi prisotni člani.
Naloge komisije so:
– odpiranje prijav, prispelih na javni razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov in določitev predloga višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, skladno z merili,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe odloka,
– priprava poročila o delu komisije.
12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre vse pravočasno in pravilno odpremljene vloge po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno, razen, če komisija ne odloči drugače. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti podatke o:
– prijaviteljih,
– pravočasnosti in
– popolnosti prijav.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotavljanje, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti iz razpisne dokumentacije.
Strokovno ter administrativno tehnično pomoč pri izvedbi javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavlja pristojni oddelek.
13. člen
Pristojni oddelek na predlog komisije v roku 5 delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, pristojni oddelek skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku zavrže.
14. člen
Na podlagi zapisnika o odpiranju prijav pristojni oddelek:
– izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, pripravi kratek povzetek prijave in vsebine programa,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do mestne občine.
15. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa.
Komisija pripravi predlog o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega odloka,
– doseženega števila točk oziroma ur.
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
V primeru, da je posamezna prijava v celoti ali deloma zavrnjena, mora biti v zapisniku podana ustrezna obrazložitev.
16. člen
Pristojni oddelek na predlog komisije in v skladu s tem odlokom izda odločbo v upravnem postopku, s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju programov, ki izpolnjujejo pogoje.
Pristojni oddelek po pravnomočnosti odločb na spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih športnih programov,
– višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
17. člen
Merila za vrednotenje športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: merila) so sestavljena na podlagi določb 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00).
Obseg sofinanciranja športnih programov je odvisen od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.
18. člen
Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdelitve športnih panog v štiri skupine:
1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. športno-rekreativni programi, v katerih izvajalci športa izvajajo različne športno-rekreativne programe,
4. izvajalci miselnih iger.
Prijavitelj pridobiva dodatne (bonus) točke glede na kakovost dosežkov športnikov in glede na razširjenost oziroma množičnost.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
– kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljavnih Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji (OKS),
– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu,
– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v predhodnem letu.
Razširjenost in stopnja razvitosti športne panoge na območju mestne občine se ugotavlja glede na:
– število registriranih članov,
– število članov, ki so plačali članarino.
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
Merila so opredeljena po naslednjih vsebinah:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– cicibani in cicibanke
– mlajši dečki in mlajše deklice
– starejši dečki in starejše deklice
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– kadeti in kadetinje
– mladinci in mladinke
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
7. Športni objekti
8. Velike športne prireditve
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
11. Založniška dejavnost
12. Informacijski sistem na področju športa
13. Delovanje društev in zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu.
Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno in minimalno število sodelujočih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu.
Izvajalci letnega programa športa, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko kandidirajo le s svojimi člani, in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in o plačani članarini pri programih:
– interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
– interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
– športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
– interesne športne vzgoje mladine,
– športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
– interesne športne dejavnosti študentov,
– športne rekreacije,
– športa invalidov oziroma s svojimi člani s plačano članarino in istočasno registriranimi tekmovalci pri nacionalni panožni športni zvezi pri naslednjih programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Vrednotenje uspešnosti se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Dodatne točke (bonus točke) lahko pridobijo izvajalci zgoraj navedenih programov na osnovi dveh kriterijev:
1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠZ) in »Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov«. Dodatne točke si pridobi društvo, ki ima športnike vpisane v zadnjem Obvestilu OKS-ZŠZ oziroma registraciji Šahovske zveze Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v mestni občini.
Pri upoštevanju tega kriterija je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
a) pri »Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« v kategorijah cicibanov in cicibank ter mlajših dečkov in deklic zaradi »Kriterijev za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti nobenega od predvidenih nazivov (minimalna starost za pridobitev naziva je 14 let),
b) pri kategoriji starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev in mladink se upoštevata samo prva dva razreda kategorizacije: mladinski razred (obetavni razred – šah), državni razred (enako velja za šah),
c) pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo dodatne točke za članski razred kategorizacije: državni razred, mednarodni razred, svetovni razred (enako velja za šah),
d) pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo dodatne točke za tri razrede kategorizacije: perspektivni (zelo obetavni razred – šah), mednarodni razred (mednarodni mojster in velemojster – šah), svetovni razred (supervelemojster – šah).
Športniki morajo biti vpisani kot člani društva, ki s tem športnikom kandidira na razpis.
2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih medalj na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih ter članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za osvojene medalje na ostalih velikih športnih tekmovanjih (52. člen Zakona o športu) društva dobivajo dodatne točke v naslednjem odnosu do predvidenih točk za osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih:
a) Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP,
b) Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvici Svetovnega pokala – 1,00 x točke za medaljo na SP,
c) Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP,
d) Mediteranske igre in tekmovanja za Svetovni pokal – 0,6 x točke za medaljo na EP,
e) Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke za medaljo na EP.
Društvo lahko pridobi dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Za medalje, osvojene v neolimpijskih športnih panogah oziroma neolimpijskih disciplinah olimpijskih športnih panog, se pridobljene dodatne točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP in SP se le te vrednotijo samo za programe »Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.
Delež sofinanciranja posameznih programov se izračuna tako, da se množi obseg posameznega programa (št. ur programa) in maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki jih izvajalec letnega programa športa lahko pridobi za določen program.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na podlagi višine sredstev, ki je v proračunu mestne občine namenjena različnim programom športa na lokalni ravni in v skladu z Letnim programom športa. Vrednosti točk po posameznih vsebinah so različne. Sredstva za izvajanje programov so namenska (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov, tekmovanj …) in se ne smejo koristiti v druge namene.
V okviru vsebin tega odloka lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in največ 60-urne programe na skupino z največ 20 otroki ter največ 60 ur objekta.
Preglednica 1.1
+-----------+---------+---------------+---------------+---------+
|  Naziv  | Vel.  |  Objekt   |Strokovni kader| Prop. |
| programa | skupine |        |        | gradivo |
|      |     +------+--------+-------+-------+---------+
|      |     |št. ur|  VT  |št. ur | št. | št. točk|
|      |     |   |    |    | točk |     |
+-----------+---------+------+--------+-------+-------+---------+
|Plavanje  |  10  | 10 |  10  | 10  | 10  |  10  |
+-----------+---------+------+--------+-------+-------+---------+
|Zlati   |  20  | 60 |  60  | 60  | 60  |  15  |
|sonček   |     |   |    |    |    |     |
|Ciciban  |     |   |    |    |    |     |
|planinec  |     |   |    |    |    |     |
+-----------+---------+------+--------+-------+-------+---------+
|Ostali   |  20  | 60 |  60  | 60  | 60  |  15  |
|programi  |     |   |    |    |    |     |
+-----------+---------+------+--------+-------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80 urni programi, za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
– obogatiti in dopolniti šolsko športno vzgojo z dodatnimi programi in motivacijskimi prijemi za učence in učitelje,
– da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo plavati,
– izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2., in 3. triadi osnovne šole v okviru športne značke »Zlati sonček in Krpan« ter drugih programov, ki jih organizirajo šole, klubi in drugi izvajalci programov.
Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in največ 80-urne programe na skupino z največ 20 otroki ter največ 80 ur objekta.
Preglednica 1.2
+-----------+--------+------------+------------+--------+-------+
|  Naziv  | Vel. |  Objekt  | Strokovni | Prop. | Tekm. |
| programa | skupine|      |  kader  |gradivo |    |
|      |    +------+-----+-----+------+--------+-------+
|      |    | št. | VT | št. | št. | št.  | št. |
|      |    | ur |   | ur | točk | točk | točk |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+-------+
|Plavanje  |  10  | 20 | 20 | 20 | 20 |  10  |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+    |
|Zlati   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  |    |
|sonček   |    |   |   |   |   |    |    |
|Krpan   |    |   |   |   |   |    |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+    |
|Mladi   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  |    |
|planinec  |    |   |   |   |   |    |    |
|Planinski |    |   |   |   |   |    |    |
|tabor   |    |   |   |   |   |    |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+    |
|Planinska |  20  | 60 | 60 | 60 | 60 |  15  |    |
|šola    |    |   |   |   |   |    |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+    |
|Tečaji   |  20  | 40 | 40 | 40 | 40 |    |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+-------+
|Drugi   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  | 30  |
|programi  |    |   |   |   |   |    |    |
+-----------+--------+------+-----+-----+------+--------+-------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi (˝športnih šol˝) potekajo v klubih in društvih, ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg vadbe se sofinancira:
– I. stopnja – cicibani in cicibanke do 240 ur
– II. stopnja – mlajši dečki in deklice od 240 ur do 400 ur
– III. stopnja starejši dečki in deklice od 300 ur do 800 ur
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Preglednica 1.3.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
+-------------+--------+---------------+--------------+---------+
|  Naziv  | Vel. |  Objekt   | Strokovni  |  Mat. |
| programa  |skupine |        |  kader   | stroški |
|       |    +-------+-------+------+-------+---------+
|       |    |št. ur | VT  |št. ur| št. | št. točk|
|       |    |    |    |   | točk |     |
+-------------+--------+-------+-------+------+-------+---------+
|Cicibani/ke |Tabela 6| 240 | 240 | 240 | 240 |  60  |
+-------------+--------+-------+-------+------+-------+---------+
|Ml. dečki – |Tabela 6| 240– | 240– | 240– | 240– |  90  |
|deklice   |    | 400 | 400 | 400 | 400 |     |
+-------------+--------+-------+-------+------+-------+---------+
|St. dečki – |Tabela 6| 300– | 300– | 300– | 300– |  120  |
|deklice   |    | 800 | 800 | 800 | 800 |     |
+-------------+--------+-------+-------+------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
+---------------+---------------+---------------+---------------+
| Naziv programa| Vel. skupine | Meritve in  |  Nezgodno  |
|        |        |spremlj. tren. | zavarovanje |
|        |        +---------------+---------------+
|        |        |  št. točk  |  št. točk  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cicibani/ke  |  Tabela 6  |   20    |   20    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ml. dečki –  |  Tabela 6  |   30    |   20    |
|deklice    |        |        |        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|St. dečki –  |  Tabela 6  |   45    |   20    |
|deklice    |        |        |        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
Individualni športi
+------------------+-----------+--------------------------------+
|  Bonus točke  |  Vel.  |     Državni prvaki     |
|         | skupine +-----------------+--------------+
|         |      |  posamezno  |  ekipno  |
+------------------+-----------+-----------------+--------------+
|Cicibani/ke    |   1   |    25    |   75   |
+------------------+-----------+-----------------+--------------+
|Ml. dečki –    |   1   |    25    |   75   |
|deklice      |      |         |       |
+------------------+-----------+-----------------+--------------+
|St. dečki –    |   1   |    25    |   75   |
|deklice      |      |         |       |
+------------------+-----------+-----------------+--------------+
Preglednica 1.3.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI
+-----------+----------+---------------+---------------+--------+
|  Naziv  |  Vel.  |  Objekt   |  Strokovni  | Mat. |
| programa | skupine |        |   kader   | stroški|
|      |     +-------+-------+-------+-------+--------+
|      |     |št. ur |  VT | št. ur| št. |št. točk|
|      |     |    |    |    | točk |    |
+-----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Cicibani/ke| Tabela 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |  150 |
+-----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Ml. dečki –| Tabela 6 |240–400|240–400| 240– |240–400|  210 |
|deklice  |     |    |    | 400 |    |    |
+-----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+
|St. dečki –| Tabela 6 |300–800|300–800| 300– |300–800|  260 |
|deklice  |     |    |    | 800 |    |    |
+-----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
+---------------+-------------+------------------+--------------+
|Naziv programa | Vel. skupine|  Meritve in  |  Nezgodno  |
|        |       | spremlj. tren. | zavarovanje |
|        |       +------------------+--------------+
|        |       |   št. točk   |  št. točk  |
+---------------+-------------+------------------+--------------+
|Cicibani/ke  |  Tabela 6 |    40    |   30   |
+---------------+-------------+------------------+--------------+
|Ml. dečki –  |  Tabela 6 |    50    |   30   |
|deklice    |       |         |       |
+---------------+-------------+------------------+--------------+
|St. dečki –  |  Tabela 6 |    60    |   30   |
|deklice    |       |         |       |
+---------------+-------------+------------------+--------------+
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
Kolektivni športi
+----------------+---------------------+------------------------+
|  Bonus točke |  Velikost skupine |    DP ekipno    |
+----------------+---------------------+------------------------+
|Cicibani/ke   |     1     |      75      |
+----------------+---------------------+------------------------+
|Ml. dečki –   |     1     |      75      |
|deklice     |           |            |
+----------------+---------------------+------------------------+
|St. dečki –   |     1     |      75      |
|deklice     |           |            |
+----------------+---------------------+------------------------+
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.
Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo z otroki in mladino s posebnimi potrebami.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in največ 80 ur objekta.
Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Preglednica 1.4
+---------------+-----------+-----------------+-----------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|        | skupine +--------+--------+--------+--------+
|        |      | št. ur |  VT  | št. ur |št. točk|
+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
|Prilagojeni  |  10   |  80  |  80  |  80  |  80  |
|programi    |      |    |    |    |    |
+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za največ 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in največ 80 ur objekta.
Preglednica 1.5
+---------------+----------+-----------------+------------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|        | skupine +--------+--------+--------+---------+
|        |     | št. ur |  VT  | št. ur |št. točk |
+---------------+----------+--------+--------+--------+---------+
|Inter. šport. |  20  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|vzg. mladine  |     |    |    |    |     |
+---------------+----------+--------+--------+--------+---------+
|Planinska šola |  20  |  60  |  60  |  60  |  60  |
+---------------+----------+--------+--------+--------+---------+
|Planinski   |  20  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|tabor     |     |    |    |    |     |
|Planinski   |     |    |    |    |     |
|izleti     |     |    |    |    |     |
|Pohodništvo  |     |    |    |    |     |
+---------------+----------+--------+--------+--------+---------+
|Tečaji     |  20  |  40  |  40  |  40  |  40  |
+---------------+----------+--------+--------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi (˝športnih šol˝) zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so razdeljeni na dve stopnji. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
– kadeti in kadetinje 400 do 1100 ur
– mladinci in mladinke 400 do 1100 ur.
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta in stroške za strokovni kader.
Preglednica 1.6.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
+--------------+----------+------------------+------------------+
|  Naziv   |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|  programa  | skupine +--------+---------+--------+---------+
|       |     | št. ur |  VT  | št. ur | št. točk|
+--------------+----------+--------+---------+--------+---------+
|Kadeti/nje  | Tabela 6 |400–1100| 400–1100|400–1100| 400–1100|
+--------------+----------+--------+---------+--------+---------+
|Mladinci/ke  | Tabela 6 |400–1100| 400–1100|400–1100| 400–1100|
+--------------+----------+--------+---------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+-----------+-------+----------+----------+----------+----------+
|Bonus točke| Vel. |Kategoriz.| Državni |  EP –  |  SP –  |
|      |skupine|     | prvaki | medalja | medalja |
|      | min +-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |    | ml. |dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+-----------+-------+-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kadeti/nje |  1  | 10 |  | 25 | 75 | 100| 250 | 150| 350 |
+-----------+-------+-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Mladinci/ke|  1  | 10 |  | 25 | 75 | 100| 250 | 150| 350 |
+-----------+-------+-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
Preglednica 1.6.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI
+------------+---------+--------------------+-------------------+
|  Naziv  | Vel.  |    Objekt    | Strokovni kader |
| programa | skupine +----------+---------+----------+--------+
|      |     | št. ur |  VT  | št. ur |št. točk|
+------------+---------+----------+---------+----------+--------+
|Kadeti/nje |Tabela 6 | 400–1100 |400–1100 | 400–1100 |400–1100|
+------------+---------+----------+---------+----------+--------+
|Mladinci/ke |Tabela 6 | 400–1100 |400–1100 | 400–1100 |400–1100|
+------------+---------+----------+---------+----------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+------------+--------+-----------+--------+----------+---------+
|Bonus točke | Vel. |Kategoriz. |  DP  |  EP –  | SP –  |
|      |skupine +-----+-----+ ekipno | medalja | medalja |
|      | min  | ml. | dr. |    | ekipno | ekipno |
+------------+--------+-----+-----+--------+----------+---------+
|Kadeti/nje |  1  | 10 | 15 |  75  |  250  |  350  |
+------------+--------+-----+-----+--------+----------+---------+
|Mladinci/ke |  1  | 10 | 15 |  75  |  250  |  350  |
+------------+--------+-----+-----+--------+----------+---------+
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo mlade s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.
Športno vzgojo mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo z otroci in mladino s posebnimi potrebami.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in največ 80 ur objekta.
Preglednica 1.7
+---------------+----------+----------------+-------------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|        | skupine +--------+-------+---------+---------+
|        |     | št. ur |  VT | št. ur | št. točk|
+---------------+----------+--------+-------+---------+---------+
|Prilagojeni  |  10  |  80  |  80 |  80  |  80  |
|programi    |     |    |    |     |     |
+---------------+----------+--------+-------+---------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti, druge 80-urne programe v izbranih športnih panogah in univerziado.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi športne vadbe v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 20 študenti in največ 80 ur objekta. Za sredstva lahko kandidirajo le študentske športne organizacije.
Preglednica 1.8
+----------------+---------+------------------+-----------------+
| Naziv programa |  Vel. |   Objekt   | Strokovni kader |
|        | skupine +---------+--------+--------+--------+
|        |     | št. ur |  VT  | št. ur |  št. |
|        |     |     |    |    | točk |
+----------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Interes. šp.  |  20  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|dej. študentov |     |     |    |    |    |
+----------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Planinski tabor |  20  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|Planinski izleti|     |     |    |    |    |
|Pohodništvo   |     |     |    |    |    |
+----------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Tečaji     |  20  |  40  |  40  |  40  |  40  |
+----------------+---------+---------+--------+--------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
2. Športna rekreacija
Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju občine ponujajo široko izbiro raznih športnih programov, ki se izvajajo na športnih površinah in objektih, pa tudi takih, ki se izvajajo v naravnem okolju.
Cilji na področju športno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
– uvesti nove in izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
– povečati možnosti za športno udejstvovanje žensk,
– razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja,
– preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka,
– oblikovati sistem informiranja in promocije.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Preglednica 2
+-----------------+--------+----------------+-------------------+
| Naziv programa | Vel. |   Objekt   | Strokovni kader |
|         | skupine+--------+-------+---------+---------+
|         |    | št. ur | VT  | št. ur | št. točk|
+-----------------+--------+--------+-------+-------------------+
|Vsi programi   |  20  |  80  | 80  |          |
+-----------------+--------+--------+-------+-------------------+
|Vsi programi –  |  20  |  80  | 80  |    80     |
|nad 65 let in  |    |    |    |          |
|soc. in zdrav.  |    |    |    |          |
|ogrož.      |    |    |    |          |
+-----------------+--------+--------+-------+-------------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
3. Kakovostni šport
Sem spadajo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v mestni občini. Cilj letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih športih štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih športih in miselnih igrah se poleg tistih, ki so se udeležili državnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem najemnina objekta za največ 320 ur programa, in sicer:
1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.
Preglednica 3
+---------------------+---------------++------------------------+
|  Naziv programa  |  Velikost  ||    Objekt     |
|           | skupine največ|+------------+-----------+
|           |        ||  št. ur  |  VT   |
+---------------------+---------------++------------+-----------+
|Individualni športi | tabela 6.1. || 200–320  | 200–320 |
+---------------------+---------------++------------+-----------+
|Kolektivni športi  | tabela 6.1. || 200–320  | 200–320 |
+---------------------+---------------++------------+-----------+
|Miselne igre     |    8    || 200–320  | 200–320 |
+---------------------+---------------++------------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo državnega razreda.
+------------+-------+--------------+----------+----------+----------+
| Bonus točke| Vel. |Kategorizacija| Državni |  EP –  |  SP –  |
|      |skupine|       | prvaki | medalja | medalja |
|      | min +--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |    |  dr.    |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Individualni|  1  |  15     | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |       |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kolektivni |  1  |  15     | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |       |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Miselne igre|  1  |  15     | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanja športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najemnina objekta:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) mora kandidat (društvo ali klub) imeti štiri kategorizirane športnike v individualnih športnih panogah in osem kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja mestne občine.
Preglednica 4
+-------------+---------+-----------------+---------------------+
|  Naziv  | Velikost|   Objekt   |  Strokovni kader  |
|  programa | skupine +---------+-------+----------+----------+
|       |     | št. ur |  VT | št. ur | št. točk |
+-------------+---------+---------+-------+----------+----------+
|Individualni |  4  | 1200  | 1200 |  1200  |  1200  |
|športi    |     |     |    |     |     |
+-------------+---------+---------+-------+----------+----------+
|Kolektivni  |  8  | 1200  | 1200 |  1200  |  1200  |
|športi    |     |     |    |     |     |
+-------------+---------+---------+-------+----------+----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
+------------+-----+--------------+----------+----------+----------+
|  Bonus  | Vel.|Kategorizacija| Državni |  EP –  |  SP –  |
|  točke  |skup.|       | prvaki | medalja | medalja |
|      | min +----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |   |per.|med. |sv.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Individualni| 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kolektivni | 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Miselne   | 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|igre*    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
* Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni mojster.
5. Šport invalidov
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
Preglednica 5
+--------------+-----------+------------------+-----------------+
|  Naziv   |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|  programa  | skupine +----------+-------+--------+--------+
|       |      | št. ur | VT  | št. ur |št. točk|
+--------------+-----------+----------+-------+--------+--------+
|Vsi programi |  10   |  80  | 80  |  80  |  80  |
+--------------+-----------+----------+-------+--------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
Športna društva in klubi lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra:
– če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
– če ima trener univerzitetno izobrazbo športne smeri ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje, licenco in reference v športni panogi,
– če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener), iz katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju.
Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo v klubu ne predstavlja edini vir zaslužka, se klubu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50% sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je možno samo v primeru redne zaposlitve v klubu ali pogodbene povezave kandidata, ki ima status samostojnega športnega delavca.
Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoložljivih sredstev proračuna mestne občine.
Klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja.
Mestna občina sofinancira največ enega profesionalnega trenerja na panogo.
Povezana športna društva iste panoge morajo dati izjavo, kateremu društvu se lahko sofinancira profesionalnega trenerja.
Klubom oziroma društvom, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja, se pri obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša odobreni fond ur za 700 ur. Zmanjšanje se upošteva pri seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različnih postavkah kandidature.
DODATNE PREGLEDNICE K ŠPORTNIM VSEBINAM OD TOČKE 1 DO TOČKE 3
Število športnic oziroma športnikov, ki se sofinancirajo v vadbenih skupinah, po posameznih starostnih kategorijah
INDIVIDUALNI ŠPORTI
KOLEKTIVNI ŠPORTI
Preglednica 6.1
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| Športna |Cicibani |  Mlajši  | Starejši  | Kadeti |Mladinci|Kakov.|
| panoga |cicibanke|dečki/deklice|dečki/deklice|kadetinje|mladinke| šport|
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| košarka |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
|  mali |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
| nogomet |     |       |       |     |    |   |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| nogomet |  /  |   18   |   18   |  18  |  18  | 18 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| odbojka |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| rokomet |  /  |   14   |   14   |  14  |  14  | 14 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
|vaterpolo|  /  |       |       |     |    |   |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| druge |  /  |   14   |   14   |  14  |  14  | 14 |
| panoge |     |       |       |     |    |   |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela:
INDIVIDUALNI ŠPORTI
Preglednica 6.2
+------------------+--------------------------------------------+
| Športna panoga |  Kategorija – ure vadbe in strokovni   |
|         |         kader           |
|         +--------+--------+-------+--------+---------+
|         |  I.  | II.  | III. |  IV. |  V.  |
|         | stopnja|stopnja |stopnja| stopnja| stopnja |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|         |    |    |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  alpinizem/šp. |  240 | 280  | 340 |  450 |  550  |
|   plezanje   |    |    |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   atletika   |  240 | 280  | 400 |  600 |  700  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   balinanje  |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
| dviganje uteži |  240 | 280  | 400 |  450 |  500  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  gimnastika  |  240 | 280  | 400 |  500 |  600  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   jadranje   |  240 | 280  | 400 |  450 |  500  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|    judo    |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|    kajak   |  240 | 280  | 450 |  700 |  800  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
| karate/borilni |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
|   športi   |    |    |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   kegljanje  |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  kick boxing  |  240 | 280  |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  kolesarstvo  |  240 | 280  | 450 |  700 |  800  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  konjeništvo  |  240 | 280  | 400 |  500 |  600  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  kotalkanje  |  240 | 280  | 400 |  500 |  600  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  lokostrelstvo |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  namizni tenis |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   plavanje   |  240 | 280  | 450 |  700 |  800  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
| ples – športni |  240 | 280  | 340 |  450 |  550  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   ribištvo   |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   sabljanje  |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
| smučanje – alpsko|  240 | 280  | 400 |  600 |  700  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
| smučanje – smuč. |  240 | 280  | 480 |  600 |  700  |
| skoki in nord. |    |    |    |    |     |
|  kombinacija  |    |    |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|  smučanje –  |  240 | 280  | 480 |  600 |  700  |
| deskanje na snegu|    |    |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|   strelstvo  |  240 | 280  | 340 |  400 |  420  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|    šah    |  240 | 280  |    |    |     |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|    tenis   |  240 | 280  | 400 |  500 |  600  |
+------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
KOLEKTIVNI ŠPORTI
Preglednica 6.3
+-------------+-------------------------------------------------+
|  Športna  |  Kategorija – ure vadbe in strokovni kader   |
|  panoga  +---------+---------+----------+---------+--------+
|       |  I.  |  II.  |  III.  |  IV.  |  V.  |
|       | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja|
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|       |     |     |     |     |    |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|  košarka  |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|mali nogomet |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|  nogomet  |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|  odbojka  |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|  rokomet  |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
| vaterpolo |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
|druge panoge |  240  |  280  |  340  |  550  |  650 |
+-------------+---------+---------+----------+---------+--------+
7. Športni objekti
Število točk za sofinanciranje objektov izračunamo tako, da v preglednicah športnih vsebin od točke 1.1 do točke 5 VT (vmesno št. točk) pomnožimo s faktorjem iz preglednice 7. Pri tem se za zaprte objekte posamezni športni panogi lahko ustrezno zniža število točk (vadbene skupine različnih starosti lahko objekt uporabljajo istočasno – število uporabnikov od 12 do 20).
Preglednica 7
+--------------------------------------------+-----------------+
|POKRITE VADBENE POVRŠINE          |   FAKTOR   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Športna dvorana (balon, dvorana Osnovne   |    2,1    |
|šole Milojke Štrukelj)           |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Telovadnice OŠ, telovadnica Partizan,    |    1,6    |
|telovadnica Prvačina            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pokriti bazen                |    1,4    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pokrito balinišče              |    0,4    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Plezalna stena               |    0,4    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI           |   FAKTOR   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Glavno nogometno igrišče          |    2,2    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Ostala nogometna igrišča          |    2,1    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Atletski poligon              |    2,2    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Teniško igrišče               |    1,2    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Igrišče za odbojko na mivki         |    0,4    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Asfaltne ploščadi              |    0,3    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Strelišče trap               |    0,8    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Lokostrelski poligon            |    0,8    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Balinišče in škuljišče           |    0,3    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Odprti bazen                |    2,2    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Smučišče                  |    1,0    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Tekaške smučarske proge           |    1,0    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Planinske poti, taborni prostori      |    0,1    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Konjeniški poligoni             |    1,0    |
+--------------------------------------------+-----------------+
8. Velike športne prireditve
Mestna občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali športno rekreativne prireditve ter druge večje športne prireditve (turnir, miting in podobno), ki imajo promocijski učinek za šport na območju mestne občine.
Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50% stroškov.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki je organizirana na območju mestne občine. Prednost imajo mednarodne in tradicionalne prireditve.
Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji in merila:
(1) Večje športne prireditve:
– prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziroma državnem koledarju,
– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine mestne občine,
– prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25% športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj treh tujih držav.
Večje športne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 0–40 točk),
– na državnem nivoju (od 41–100 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 101 do 180 točk).
(2) Množične športno rekreativne prireditve:
– imeti morajo daljšo tradicijo,
– primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
– potekati morajo na področju mestne občine,
– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– da na njih sodeluje najmanj 150 udeležencev.
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba športnikov iz najmanj treh tujih držav.
Množične športno rekreativne prireditve:
+---------------------------------------+----------------------+
|– na občinskem in medobčinskem nivoju |    (od 0–40 točk),|
+---------------------------------------+----------------------+
|– na državnem nivoju          |   (od 41–100 točk),|
+---------------------------------------+----------------------+
|– na mednarodnem nivoju        | (od 101 do 180 točk).|
+---------------------------------------+----------------------+
|(3) Sofinanciranje pomembnejših    |    (dodatne točke)|
|jubilejev:               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|– za 25 let delovanja         |        40 točk|
+---------------------------------------+----------------------+
|– za 50 let delovanja         |        60 točk|
+---------------------------------------+----------------------+
|– za vsakih nadaljnjih 10 let     |        15 točk|
+---------------------------------------+----------------------+
|(4) Sofinanciranje tradicionalne    |           |
|prireditve: (dodatne točke)      |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|– za 10 kratno izvedbo         |        40 točk|
+---------------------------------------+----------------------+
|– za 20 kratno izvedbo         |        60 točk|
+---------------------------------------+----------------------+
|– za 30 kratno izvedbo         |       80 točk.|
+---------------------------------------+----------------------+
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.
Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v mestni občini in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj še tri leta. Pri kandidaturi imajo prednost kandidati, ki se usposabljajo za vodenje mladih, vključenih v programe interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v mestni občini najmanj eno leto.
Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oziroma klub) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega člena, ko predloži ustrezno dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden).
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo.
Preglednica 8
+------------------------------------------+-------------------+
|Naziv programa              |Št. točk/kandidata |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izobraževanje               |    14     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega  |    10     |
|naziva 3. stopnje             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega  |     8     |
|naziva 2. stopnje             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega  |     6     |
|naziva 1.stopnje             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje |     4     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpopolnjevanje – licenciranje      |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v mestni občini in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev. Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v mestni občini ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt,
– znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstveno-raziskovalnega dela. Izvajalec pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranju …; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Kandidat lahko kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2.; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno-raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze).
Projekt znanstveno-raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:
– Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
– Predmet, problem in namen dela
– Cilji in hipoteze
– Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov).
Preglednica 9
+------------------------------------------+------------------+
|Merilo                  |  Število točk  |
+------------------------------------------+------------------+
|Praktična uporabnost           |    0–40    |
+------------------------------------------+------------------+
|Znanstvene reference avtorjev       |    0–40    |
+------------------------------------------+------------------+
|Skladnost projektov z razpisano vsebino  |    0–80    |
+------------------------------------------+------------------+
Sofinancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
11. Založniška dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v mestni občini.
Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije,
– predložijo natančen finančni načrt,
– publikacija izide v letu sofinanciranja.
Pri vrednotenju projektov založniške dejavnosti se uporabljajo naslednja merila iz spodnjih preglednic:
Preglednica 10
+------------------------------------------+------------------+
|Vrsta publikacije             |   Št. točk   |
+------------------------------------------+------------------+
|Strokovna literatura           |    0–10    |
+------------------------------------------+------------------+
|Občasne publikacije            |    0–6    |
+------------------------------------------+------------------+
|Propagandno gradivo            |    0–3    |
+------------------------------------------+------------------+
Preglednica 10.1
+------------------------------------------+------------------+
|Merilo                  |   Št. točk   |
+------------------------------------------+------------------+
|Ekonomičnost, deficitarnost        |    0–3    |
+------------------------------------------+------------------+
|Strokovnost                |    0–6    |
+------------------------------------------+------------------+
|Uporabnost za različne programe      |    0–10    |
+------------------------------------------+------------------+
12. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna mestne občine se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe mestne občine in nakup tehnologije. Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja za izbrane in dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.
Preglednica 11
+------------------------------------------+------------------+
|Vrsta sistema               |   Št. točk   |
+------------------------------------------+------------------+
|Vodenje informacijskega sistema      |    8     |
+------------------------------------------+------------------+
|Izdelava programa             |    6     |
+------------------------------------------+------------------+
|Izdelava in vzdrževanje lastne spletne  |    4     |
|aplikacije                |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Nakup tehnologije za šport        |    2     |
+------------------------------------------+------------------+
|Uporaba drugih spletnih aplikacij     |    1     |
+------------------------------------------+------------------+
13. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.
Preglednica 12
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  Društva  |  Zveze  |
+------------------------------------+-------------+------------+
|Št. točk /člana           |   1   |      |
+------------------------------------+-------------+------------+
|Št. točk/registr. člana       |   2   |      |
+------------------------------------+-------------+------------+
|Št. točk/društvo – zveza      |   65   |  125   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|Status delovanja v javnem interesu |   30   |   30   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|Št. točk/administ., najem      |       |   15   |
+------------------------------------+-------------+------------+
Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino in 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi. Velja samo za člane iz Mestne občine Nova Gorica.
Društvo pridobi za svoje delovanje 65 točk, Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 125 točk za vsako športno društvo z območja mestne občine, včlanjeno v zvezo.
Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 30 točk.
Zveze športnih društev pridobijo za svoje delovanje dodatnih 15 točk za administracijo, najem prostorov, aktivnosti po programu.
VI. POGODBA
19. člen
Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim prijaviteljem (v nadaljevanju: izvajalec) sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke obeh pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščenih osebah za podpis pogodbe in drugi podatki),
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev,
– rok in način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa in porabi sredstev,
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa in porabo sredstev,
– navedbo upravičenih stroškov iz naslova sofinanciranja, v skladu z določili razpisne dokumentacije,
– sankcije v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev programov izvaja svetovalec za šport.
22. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v pogodbenem roku pristojnemu oddelku predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (računi, pogodbe itd.).
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo v roku, ki je določen v pogodbi. Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oziroma najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. V primeru, da program ni v celoti izveden do 30. 10., mora izvajalec do 30. 10. predložiti financerju delno poročilo o izvedbi programa, kar je tudi pogoj za izplačilo druge polovice odobrenih sredstev. V tem primeru mora izvajalec oddati financerju končno letno poročilo najkasneje do 20. 1. naslednjega leta.
Izvajalec je na posebno zahtevo mestne občine (posebni nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.
V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih zvez se sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s pogodbo. Če se kateri od izbranih programov, ki ga posamezno društvo izvaja, tekom leta preneha izvajati, je izvajalec dolžan o tem takoj obvestiti financerja, ki ustavi sofinanciranje.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz oddanega delnega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis (nenamenska poraba sredstev) in opredeljen v pogodbi.
VIII. VRAČILO SREDSTEV
23. člen
Izvajalec mora vrniti vsa prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ali če ni izvedel sofinanciranega programa,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka v naslednjem letu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 34/07).
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 671-4/2010
Nova Gorica, dne 27. januarja 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

AAA Zlata odličnost