Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-7/2011 Ob-1358/11 , Stran 290
Št. 430-7/2011 Ob-1358/11
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 13/06, 50/07, 61/08, 99/09), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10) ter sklepa župana št. 430-4/2011, z dne 3. 2. 2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev posebnega pomena v Občini Zagorje ob Savi, ki se bodo izvajale na območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2011. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, ki je namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu. Predmet javnega razpisa so prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Zagorje ob Savi in: – so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev, – bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je sprejet veljavni občinski proračun, – so pretežno brezplačne za obiskovalce, – imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja, – se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih virov Občine Zagorje ob Savi, – imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja prireditev, – prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za izvedbo prireditve, – prireditev ima prepoznaven značaj in vsebino, – dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno ponudbo občine, – prireditev je tradicionalna ali gre za prireditev ob visokem jubileju delovanja društva oziroma združenja ali gre za drugo prireditev, ki ima javni značaj ob posebnem dogodku, – vsebina prireditve je vezana na področja, ki so predmet razpisa, – je v lokalnem javnem interesu. 2. Pogoji in merila: Izvajalci prireditev morajo biti registrirani za opravljanje svoje dejavnosti, za katero se prijavljajo. Na javni razpis oziroma za izvedbo prireditve se lahko prijavijo izvajalci: a) tradicionalnih prireditev kot so: – »Kresovanje na igrišču Proletarec«, – »Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah«, – »Prireditve v okviru veselega decembra«, b) prireditev v okviru občinskega praznika in praznikov krajevnih skupnosti, z izjemo prireditev »Zagorska noč in Noč pred nočjo«, c) prireditve v počastitev visokih jubilejev delovanja društev oziroma združenj (30, 40, 50, ... upošteva se jubilej na vsakih 10 let, od 30 let dalje), d) druga prireditev, ki ima javni značaj in so za njeno izvedbo zagotovljena proračunska sredstva. Za ocenjevanje posameznih prireditev bodo uporabljana naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Okvirna višina sredstev je določena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 na naslednjih proračunskih postavkah: – SM 17230 Prireditve ob občinskem prazniku in praznikih krajevnih skupnosti, – SM 17231 Prireditve ob državnih praznikih, – SM 17200 Druge prireditve, – SM 17220 Prireditve – božično novoletne. 4. Rok za izvedbo izbranih prireditev: rok za izvedbo prireditev iz razpisanega področja je vezan na tekoče koledarsko leto. 5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali neposredno na vložišču Občine Zagorje ob Savi najkasneje: – do 4. marca 2011, za prireditve, ki se izvajajo od 1.1. do 30. 11. 2011 in – do 15. novembra 2011, za prireditve, ki se izvajajo od 1.12. do 31. 12. 2011. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za posebne prireditve«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa. 7. Obravnava vlog-prijav Vloge bo sproti odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog. Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Upravičencem bodo sredstva nakazana v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju. 8. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Zagorje ob Savi. Na podlagi sklepa bodo upravičenci pozvani k podpisu pogodb. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Zagorje ob Savi. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. 9. Informacije in kontaktna oseba naročnika Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, ali v času uradnih ur v vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Branko Omahne, tel. 56-55-702 ali e-naslov: brane.omahne@zagorje.si ali Blanka Šmit, tel. 56-55-730 ali e-naslov: blanka.smit@zagorje.si, v času uradnih ur.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost