Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

355. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne na Koroškem, stran 948.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, …, 51/10), 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 37/07) ter v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, …, 82/10), Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/03, …, 65/08) in Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, …, 89/10) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Ravne na Koroškem, delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
(področja dela občinske uprave)
Občinska uprava opravlja v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge s področij lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in druge upravne, strokovne naloge na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
(sodelovanje z drugimi subjekti)
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, četrtnimi, krajevnimi in vaškimi skupnostmi ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.
4. člen
(javnost dela)
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupani, direktor občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali drugi javni uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
(notranja organizacija)
Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
(organizacijske enote)
Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Urad za operativne in splošne zadeve,
– Urad za razvoj in investicije,
– Urad za proračun in finance.
7. člen
(naloge občinske uprave)
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe in predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog iz svojega področja,
– planira porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog,
– skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzoruje poslovanje porabnikov sredstev proračuna občine,
– pripravlja, koordinira in operativno spremlja in vodi investicije financirane iz občinskega proračuna,
– pripravlja splošne in posamične akte, ki jih sprejemata župan oziroma občinski svet,
– opravlja naloge za občinski svet in druge organe občine,
– opravlja svetovalno funkcijo županu občine in direktorju občinske uprave,
– spremlja stanje in izvaja predpise in pri tem opozarja župana in direktorja občinske uprave na neskladja in probleme ter predlaga rešitve za razreševanje le-teh,
– opravlja upravne naloge ter vodi evidence o upravnih postopkih,
– skrbi za nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ter zakonitostjo splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali k njim daje soglasje oziroma mnenje občinski svet,
– izdeluje analize in ocene,
– poroča o izvedbi nalog,
– gospodari z občinskim premoženjem,
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij s svojega področja,
– izvaja ukrepe za izboljšanje delovnega procesa,
– nudi strokovno pomoč četrtnim, krajevnim in vaškim skupnostim, javnim zavodom in javnim podjetjem pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem in drugih postopkih in pravnih poslih iz pristojnosti občine,
– posreduje informacije javnega značaja,
– sodeluje z institucijami v občini, v Koroški pokrajini, v ostalih občinah ter na državni ravni,
– opravlja druge naloge in dela po nalogu župana oziroma direktorja občinske uprave.
Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan na predlog direktorja občinske uprave odloči, katera enota bo nalogo opravila.
8. člen
(urad župana)
Urad župana opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko in terminsko usklajuje aktivnosti župana, občinskega sveta in občinske uprave,
– skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan, ali jih župan predlaga v sprejem občinskemu svetu,
– skrbi za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
– skrbi za pridobitev in pripravo odgovorov na vprašanja svetnikov in občanov,
– opravlja protokolarne, promocijske, koordinacijske, strokovne in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za župana, podžupane, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
– skrbi za informiranje občanov, objavo občinskih aktov in za stike z javnostmi,
– sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
– pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja,
– opravlja naloge glavne pisarne in sprejemne pisarne,
– opravlja druge naloge z delovnega področja urada.
9. člen
(urad za operativne in splošne zadeve)
Urad za operativne in splošne zadeve je sestavljen iz Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti, Oddelka za ožje dele lokalne skupnosti ter Oddelka za premoženjske in splošne zadeve.
Urad pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine.
Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti:
– pripravlja in usklajuje programe na področju družbenih dejavnosti,
– skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v zavodih oziroma drugih organizacijskih oblikah na področju družbenih dejavnosti,
– opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov,
– spremlja delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti,
– izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja odraslih in na področju starejših oseb,
– izvaja naloge s socialnega področja (regresiranja oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči in enkratne in izredne občinske denarne pomoči),
– usklajuje in vodi dejavnosti s področja javnih del,
– vodi register stanovanj ter izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
– spremlja stanovanjsko problematiko v občini in izvaja subvencioniranje stanarin,
– izvaja naloge pri zagotavljanju prevoza osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev,
– zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesionalne kulture,
– izvaja naloge s področja naravne in kulturne dediščine,
– zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti mladih,
– zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
– zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne športne vadbe,
– skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško ogledne službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive,
– vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
Oddelek za ožje dele lokalne skupnosti:
– organizira in izvaja strokovna in administrativna opravila za izvajanje nalog ožjih delov lokalne skupnosti,
– spremlja delo četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti in skrbi za njihovo zakonito delovanje,
– organizira informacijski sistem s področja dela ožjih delov lokalne skupnosti,
– koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na področju urejanja okolja,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
Oddelek za premoženjske in splošne zadeve:
– opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine in občinsko upravo,
– opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za občinsko upravo,
– izvaja naloge v zvezi s sistemom plač in drugimi osebnimi prejemki zaposlenih v občinski upravi,
– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
– izvaja upravne in strokovne naloge ter organizira varstvo in zaščito občanov na področju reševanja, varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema prijave za popis škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po naravnih nesrečah,
– sodeluje oziroma spremlja delo inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
10. člen
(urad za razvoj in investicije)
Urad za razvoj in investicije je sestavljen iz Oddelka za okolje in prostor, Oddelka za gospodarstvo in javne službe ter Oddelka za investicije.
Urad pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.
Oddelek za okolje in prostor:
– sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– sodeluje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
– sodeluje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine, vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov,
– sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje prostorskih aktov,
– spremlja stanje na področju urejanja prostora in skrbi za zakonitost v prostoru,
– pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč,
– predlaga uveljavljanje predkupne pravice občine,
– vodi zbirke prostorskih podatkov ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
– vodi zbirke o dejanski rabi prostora za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture,
– opravlja postopke za plačilo komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalne takse,
– izdaja potrdila in soglasja s svojega področja delovanja,
– pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
Oddelek za gospodarstvo in javne službe:
– opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, razvojem in pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
– opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja,
– vodi javne razpise za dodeljevanje sredstev na področju turizma in kmetijstva,
– predlaga način opravljanja gospodarskih javnih služb, opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
– v okviru svojih pristojnosti pripravlja strokovne podlage za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad zagotavljanjem standardov in normativov pri opravljanju javnih služb,
– gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter nadzira izvajalce gospodarskih javnih služb,
– oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
– vodi banko cestnih podatkov,
– vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
– vodi upravne postopke s področja cestnega prometa in izvaja strokovno tehnična opravila na področju mirujočega prometa,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
Oddelek za investicije:
– skrbi za opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine,
– vodi projekte od idejne do zaključne faze,
– pripravlja investicijsko dokumentacijo,
– spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
– pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,
– skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine,
– izvaja postopke opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvaja sanacijske programe za odpravo posledic škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po naravnih nesrečah,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.
11. člen
(urad za proračun in finance)
Urad za proračun in finance:
– nadzoruje porabo proračunskih sredstev,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja finančnih premoženjskih zadev,
– pripravlja analize za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
– pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila,
– spremlja in izdeluje planske dokumente, finančne načrte in statistike,
– analizira poslovanje proračunskih uporabnikov,
– nadzira izvrševanje sklepov organov občine, ki se nanašajo na delovanje proračunskih uporabnikov,
– vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter akti, za občino ter za ožje dele lokalne skupnosti,
– izdeluje premoženjsko bilanco občine,
– sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev,
– skrbi za finančna opravila v zvezi z izvajanjem javnih naročil,
– opravlja druge naloge z delovnega področja urada.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
12. člen
(župan)
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo občinske uprave.
13. člen
(direktor občinske uprave)
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
Direktor občinske uprave:
– vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v delovnih in projektnih skupinah,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv po zakonu.
14. člen
(vodenje organizacijskih enot)
Notranje organizacijske enote – urade vodijo vodje uradov, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave. Če za posamezen urad vodja ni imenovan, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave in vodje uradov opravljajo svoje delo na uradniškem delovnem mestu na položaju.
15. člen
(vodja urada)
Vodja notranje organizacijske enote načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela v notranji organizacijski enoti, po pooblastilu direktorja občinske uprave odloča o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, opravlja najzahtevnejše strokovne naloge v notranji organizacijski enoti in sodeluje z drugimi vodji notranjih organizacijskih enot ter je odgovoren za stanje na svojem delovnem področju.
16. člen
(javni uslužbenci)
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili ter po navodilih vodij notranjih organizacijskih enot. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa delodajalcu.
17. člen
(disciplinska odgovornost)
O disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi pa komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri pristojnem ministrstvu.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki morajo vsi imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe kot kršitelj in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
18. člen
(kolegij občinske uprave)
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan. Kolegij župana sestavljajo župan, direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. Po potrebi sodelujejo pri sejah kolegija tudi drugi javni uslužbenci, ki so povabljeni na sejo kolegija. O sklepih kolegija se vodi zapisnik.
19. člen
(delovne skupine)
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava delovne skupine, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
20. člen
(zunanji izvajalci)
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja projektne skupine, pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH
21. člen
(odločanje v upravnem postopku)
Vodenje in odločanje v upravnih postopkih se izvaja v skladu s predpisi, ki jih ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 …, 8/10).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(pravilnik o sistemizaciji)
Župan Občine Ravne na Koroškem v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ravne na Koroškem v skladu s tem odlokom in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, …, 82/10), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v občinski upravi.
23. člen
(prenehanje starega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 113/07).
24. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-0001/2011
Ravne na Koroškem, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost