Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 410-2/2`11-3 Ob-1314/11 , Stran 287
Št. 410-2/2`11-3 Ob-1314/11
Občina Postojna objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, 103/10) in Sklepa župana št. 410-3/2011-1 z dne 20. 1. 2011
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v Občini Postojna za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v Občini Postojna za leto 2011, in sicer: a) tradicionalne kulturne prireditve, b) ostale prireditve, ki so v javnem interesu, c) mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti. 3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna; – imajo sedež v Občini Postojna oziroma delujejo na območju Občine Postojna; – projekt se izvaja na območju Občine Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2011; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo projekta; – projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja; – projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa ali projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Pogoji so izločitveni. Na razpisu ne morejo kandidirati: – zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost ali država; – društva, zveze društev, združenja, ki se financirajo neposredno iz proračuna Občine Postojna (razen za projekte, ki so v interesu Občine Postojna). 4. Posebni pogoji: Prijavitelj lahko za posamezni kulturni projekt kandidira le na enem razpisu s področja družbenih dejavnosti Občine Postojna v letu 2011. Prijavitelj mora za izvedbo kulturnega projekta zagotoviti najmanj 30% sredstev vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka. 5. Predmet sofinanciranja: kulturni projekti – javne kulturne in druge prireditve, mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti v letu 2011. 6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Postojna, za leto 2011 znaša 40.125,00 €. Najvišji znesek sofinanciranja po razpisu je 9.000,00 €. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani Občine Postojna – www.postojna.si. 8. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis Kulturni projekti 2011«. 9. Rok za prijavo je do vključno 14. 3. 2011. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 10. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna, v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/72-80-700 ali e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost