Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 1429/2010 Os-1371/11 , Stran 310
Dn 1429/2010 Os-1371/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Deželna banka Slovenija d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini – poslovni prostor, z ident. št. 5.E, vpisanem v podvl. št. 2842/5, k.o. Kamnik, ident. št. 6.E, vpisanem v podvl. št. 2842/6, k.o. Kamnik, in ident. št. 7.E, vpisanem v podvl. št. 2842/7, k.o. Kamnik, na naslovu Glavni trg 21, Kamnik, izdalo sklep št. Dn 1429/2010, z dne 19. 1. 2011, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. I-37/92, z dne 27. 7. 1992, sklenjene med Občino Kamnik, p.p. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG p.p., Kamnik, Steletova 8, Kamnik, kot prodajalcem, in Kreačič Igorjem, Virmaše 51, Škofja Loka, in Bukovnik Francem, Hotemaže 40, Preddvor, kot kupcema, za objekt na zemljišču par. št. 115/1, k.o. Kamnik, to je poslovni prostor št. 3, v izmeri 93,97 m2, za kupnino v znesku 8,991.049,00 SIT; – pogodbe o razdružitvi solastne nepremičnine, z dne 30. 10. 1995, sklenjene med Kreačič Igorjem, Virmaše 51, Škofja Loka, kot prvo pogodbeno stranko in Bukovnik Francem Hotemaže 40, Preddvor, kot drugopogodbeno stranko za poslovni prostor, št. 3, v izmeri 93,97 m2, zgrajen na zemljišču parc. št. 115/1, k.o. Kamnik, za vrednost nepremičnine 8,991.049,00 SIT; – prodajne pogodbe, z dne 12. 11. 1999, sklenjene med Bukovnik Francem, Hotemaže 40, Preddvor, kot prodajalcem, in Mario Baškarad, Trnovska vas 45a, Ptuj, ter Novad Pašagič, Mrakova ul. 1, Kranj, kot kupcema, za lokal v približni izmeri 100 m2, v poslovnostanovanjskem objektu Glavni trg 21 v Kamniku, ki stoji na zemljišču parc. št. 115/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 16.000,000,00 SIT; – pogodbe o razdružitvi solastnine z dne 26. 11. 2010, sklenjene med pogodbenima strankama Baškarad Mariom, Trnovska vas 43a, Ptuj, in Pašagič Novadom, Mrakova ul. 1, Kranj, za lokal v približni izmeri 100 m2 v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 21 v Kamniku, stoječem na parc. št. 115/1, k.o. Kamnik, za znesek 160.000,00 DEM. Vknjižba lastninse pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Dežele banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana. Poziva se morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 2. 2. 2011

AAA Zlata odličnost