Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

365. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za namen sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh, stran 962.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za namen sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna, namenjenih sodelovanju s pobratenim mestom Sedbergh iz Velike Britanije.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh se zagotovijo v proračunu Občine Zreče v višini, ki je določena v proračunu občine za posamezno leto.
3. člen
Predmet dodeljevanja sredstev po tem pravilniku je sofinanciranje mednarodnega sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh, ki pospešuje dobre medsebojne odnose in promocijo Občine Zreče na mednarodni ravni.
4. člen
Upravičenci do dodelitve sredstev so javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, ter društva s sedežem v Občini Zreče.
5. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
Število udeležencev:
+-----------------------------------------+--------------------+
|1–5 udeležencev             |10 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|6–10 udeležencev             |20 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|11–15 udeležencev            |30 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|16–20 udeležencev            |40 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 20 udeležencev            |50 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
Čas obiska:
+-----------------------------------------+--------------------+
|do 4 dni                 |1 točka       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|od 5 do 10 dni              |2 točki       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 10 dni                |3 točke       |
+-----------------------------------------+--------------------+
Program sodelovanja:
+-----------------------------------------+--------------------+
|program sodelovanja           |do 20 točk     |
+-----------------------------------------+--------------------+
Promocijske aktivnosti:
+-----------------------------------------+--------------------+
|izvajanje promocijskih aktivnosti    |do 20 točk     |
|mednarodnega pomena           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
Koriščenje sredstev v zadnjih 5 letih:
+-----------------------------------------+--------------------+
|prijavitelj je prejel sredstva v     |1 točka       |
|preteklem letu              |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|prijavitelj je prejel sredstva pred 2  |2 točki       |
|letoma                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|prijavitelj je prejel sredstva pred 3  |3 točke       |
|leti                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|prijavitelj je prejel sredstva pred 4  |4 točke       |
|leti                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|prijavitelj še ni prejel sredstev    |5 točk       |
+-----------------------------------------+--------------------+
Denarna sredstva, zagotovljena v tekočem proračunskem letu, se delijo z dodeljenimi točkami vsem prijaviteljem. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki jih doseže posamezno društvo oziroma javni zavod.
6. člen
Sredstva proračuna se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi Občina Zreče na oglasni deski Občine Zreče, na spletni strani Občine Zreče ter v lokalnem časopisu v začetku koledarskega leta, kolikor so v proračunu Občine Zreče za posamezno proračunsko leto zagotovljena sredstva za ta namen.
Rok za prijavo na razpis je 30 dni od dneva objave.
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva.
7. člen
Župan imenuje s sklepom 3-člansko Komisijo za dodelitev sredstev za namen sodelovanja s Sedberghom (v nadaljevanju: komisija). Mandat komisije je vezan na mandat župana.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija poda županu Občine Zreče poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Na podlagi predloga sprejme odločitev o dodelitvi sredstev župan. Na podlagi sprejete odločitve župana izda občinska uprava prijaviteljem sklepe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine Zreče v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana je dokončna.
8. člen
Župan sklene s prosilci, katerim so bila sredstva odobrena, pogodbo, s katero se določijo obveznosti in pravice prejemnika finančnih sredstev ter način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011-2
Zreče, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost