Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

328. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-D), stran 841.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-9
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILU ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA (ZSPOZ-D)
1. člen
V Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01, 67/02, 54/04 – ZDoh-1 in 27/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Odškodnine, ki se izplačujejo po tem zakonu, se zagotavljajo iz sredstev:
1. pridobljenih na podlagi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS in 67/01 – v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP),
2. pridobljenih na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstev iz tujih virov, katerih namen je poravnava obveznosti po tem zakonu,
3. državnega proračuna.
Denarna sredstva iz 1. točke prejšnjega odstavka nakaže ministrstvo, pristojno za finance, pred izplačilom odškodnin upravičencem na Slovensko odškodninsko družbo v skladu z določbami tega zakona in ZUKLPP ter na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za finance in Slovensko odškodninsko družbo.«.
2. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»SOD v imenu in za račun Republike Slovenije vodi postopke in opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin po tem zakonu. Te posle opravlja za Republiko Slovenijo odplačno.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»SOD in Republika Slovenija s posebno pogodbo določita višino nadomestila, ki SOD pripada za opravljene posle iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
SOD in Republika Slovenija na dan 31. december 2010 z zapisnikom ugotovita višino vseh obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz zakona, višino sredstev, ki jih je SOD v obdobju od leta 2002 založila za izplačilo obveznosti po zakonu ter vrednost unovčenega in neunovčenega premoženja, ki ga je Republika Slovenija za namen izvajanja zakona prenesla na SOD (v nadaljnjem besedilu: preneseno premoženje).
Višina terjatve SOD do Republike Slovenije se ugotovi tako, da se od višine založenih sredstev odštejejo:
– prihodki, ustvarjeni iz naslova upravljanja in razpolaganja s prenesenim premoženjem na SOD ter
– poštena vrednost še neunovčenega prenesenega premoženja, ugotovljena na dan 31. december 2010.
SOD in Republika Slovenija s posebno pogodbo, ki jo skleneta najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega zakona, uredita vsaj:
1. da se dolg Republike Slovenije do SOD obrestuje po obrestni meri, ki je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-ju na dan 31. 3. in 30. 9. za preteklo šestmesečno obdobje. Obresti se obračunavajo od 31. 12. 2010 dalje do 31. 12. 2012 in se na dan 31. 3. 2012 pripišejo glavnici.
2. da Republika Slovenija dolg do SOD poravnava v enakih polletnih obrokih, pri čimer prvi obrok zapade v plačilo 31. 3. 2012. Obresti na neplačan dolg, ki se obrestujejo na podlagi 6-mesečnega EURIBOR-ja na dan 31. 3. in 30. 9. za preteklo šestmesečno obdobje, se obračunavajo polletno in se plačajo skupaj z obrokom glavnice.
Neunovčeno premoženje, ki ga je Republika Slovenija do uveljavitve tega zakona prenesla na SOD in katerega vrednost ugotovita Republika Slovenija in SOD na podlagi zapisnika iz prvega odstavka tega člena, ostane v lasti SOD.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 545-01/10-63/17
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EPA 1441-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost