Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 110022 Ob-1334/11 , Stran 295
Št. 110022 Ob-1334/11
Na osnovi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2011 in 2012 (Uradni v. OT, št. 1/11), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09, 49/10), Občina Trzin razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin. Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora vpisanega v k.o. Radomlje, vl. št. 1355/22 – nepremičnina, ident. št. 102.E, v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta SPO Malin, Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje, v izmeri 26,70 m2. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za poslovni prostor 102.E znaša 40.120,00 EUR brez DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 500,00 EUR. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena najkasneje do 17. 3. 2011. Način in rok plačila: kupec mora kupnino poravnati v 8 dneh po izstavitvi računa. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Trzin bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Kupec bo poleg ponujene kupnine moral poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Overjeno listino bo prodajalec kupcu izročil po plačilu kupnine. Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do 28. 2. 2011, do 13. ure, položiti varščino v višini 4.120,00 EUR na račun št. 01386-0100001846, s pripisom »za dražbo«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi brez obresti. Položena varščina se izbranemu ponudniku poračuna pri plačilu kupnine. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnega prostora je možen dne 26. 2. 2011, od 9. do 12. ure, po predhodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44. Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo – poslovni prostor« najkasneje do 28. 2. 2011, do 13. ure, na vložišče občine, prijave prispele po pošti pa morajo prispeti najkasneje z datumom 25. 2. 2011. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine). Ponudniki morajo ponudbi predložiti: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne dražbe, potrdilo o plačanih davčnih obveznostih. Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo kupnino. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala v sredo, 2. 3. 2011, ob 9. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu. Ustavitev postopka: komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve prodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije. Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo na vložišču in spletni strani Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si], od 7. 2. 2011. Dokumentacija je brezplačna. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije po tel. 01/564-45-44, pri Bojani Lenaršič.
Občina Trzin

AAA Zlata odličnost