Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

321. Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-B), stran 835.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-10
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU (ZSOS-B)
1. člen
V Zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93, 48/94 in 38/10 – ZUKN) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Finančna organizacija iz prejšnjega člena v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja tudi druge naloge, če tako določa poseben zakon, ki določi tudi način financiranja teh nalog.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/10-52/13
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EPA 1442-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost