Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Ob-1335/11 , Stran 307
Ob-1335/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, uprava družbe sklicuje
30. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v četrtek 17. 3. 2011, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi upravne stavbe, na sedežu družbe, Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: Skupščina izvoli: – za predsednika skupščine Roka Sajeta, – za člane verifikacijske komisije: – za predsednico Polono Razpotnik, – za članico Petro Anderlič, – za člana Aljaža Lipoglavška, – za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj. Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan Žetko. 2. Imenovanje članov nadzornega sveta ter seznanitev s sklepom sveta delavcev o izvolitvi člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev. Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da članoma nadzornega sveta, ki predstavljata interese delničarjev, mandat preneha dne 23. 3. 2011. Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavljata interese delničarjev, za naslednje mandatno obdobje izvoli mag. Zvonka Ivanušiča in Jošta Dolničarja. Člana nadzornega sveta, ki predstavljata interese delničarjev, se imenujeta za 6-letno mandatno obdobje, od 24. 3. 2011 dalje. Skupščina se seznani, da članici nadzornega sveta, predstavnici delavcev, dne 23. 3. 2011 preneha mandat, in s sklepom sveta delavcev o izvolitvi člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, za naslednje mandatno obdobje. Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice (presečni dan). Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo pisno prijavili družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence delničarjev pozivamo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega registra. Vsaka delnica šteje en glas. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani v tem roku in bodo dani najkasneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini. Zagotovitev informacij Predlagatelj sklepa pod točko 1. sta uprava in nadzorni svet skupaj, predlagatelj sklepa pod točko 2. pa samo nadzorni svet. Predlogi sklepov, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, ter druga poročila in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini, so delničarjem brezplačno dostopni na vpogled na sedežu družbe v oddelku kadrovsko-pravnih del, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica pa do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d.: http://www.zav-tilia.si/si/. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, uprava družbe pa mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, uro pozneje, to je ob 14. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d. uprava družbe

AAA Zlata odličnost