Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 11010-2/2011/2 Ob-1345/11 , Stran 277
Št. 11010-2/2011/2 Ob-1345/11
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2010/2011
1. Predmet razpisa Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2010/2011. Razpis je namenjen subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2010/2011 vpisani v 3. ali 4. letnik izrednega študija univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ali v naslednje magistrske študijske programe druge stopnje: – Poučevanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, – Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, – Logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, – Socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, – Šolsko knjižničarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, – Razredni pouk, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. 2. Pogoji za kandidiranje Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem letu 2010/2011 vpisani v izredni študij univerzitetnih študijski programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, s katerimi bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, ali v zgoraj navedene magistrske študijske programe druge stopnje. Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto 2010/2011 v višini sofinanciranja tega razpisa ne sme biti financirana iz drugih javnih sredstev. V primerih delnega sofinanciranja iz drugih javnih sredstev se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša v višini pridobljenih drugih javnih sredstev. 3. Merila izbora kandidatov V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje, na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se bodo pri izboru razvrstili glede na doseženo število točk. Merila za izbor prejemnikov subvencije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki, če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi. Če bo kandidatov, ki se bodo uvrstili na zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več, bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2010 doseženih ocen na: – študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo, če je bil v isto študijsko smer vpisan v preteklem študijskem letu (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) ali – študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega). 4. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa, je 159.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011, na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 7153 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka Cankar. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 1.850,00 EUR, pri čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 80% te šolnine. 5. Obvezna oblika in vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2010/2011, dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi) ali osebno med delovnim časom na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, – izjavo pooblaščene osebe zavoda, v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2011/2012 njegovo delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, če kandidat kandidira pod točko 3 B, – uradno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2010/2011 za izredni študij študijskega programa iz 1. točke tega razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo, – dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2010/2011), – izjavo kandidata, da njegova šolnina ni financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih za študijsko smer, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo, če je bil v isto študijsko smer vpisan v preteklem študijskem letu oziroma za študijske smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo. Kandidati morajo za potrebe uveljavljanja dodatnih točk izpolniti izjavo pod točko II. na obrazcu za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2010/2011. Izjava mora biti opremljena s podpisom pooblaščene osebe zavoda in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2010/2011« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 28. 2. 2011. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 28. 2. 2011. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih ministrstva in ne bo javno. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz druge točke in – tistih kandidatov, ki ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v tretji točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja vlog. Kandidati, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. 9. Sklenitev pogodb: z izbranimi kandidati bo Ministrstvo za šolstvo in šport, na podlagi sklepa o izbiri, sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno, v poslovnem času Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski naslov valerija.jenko@gov.si. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost