Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

357. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, stran 953.

Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US in 4/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 26. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji, merila in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, ki so namenjeni sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica.
2. člen
Opredelitev pojmov:
– Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo lokalna skupnost sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje javnega interesa za kulturo.
– Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod.
– Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
3. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
4. člen
Po teh merilih se ocenjujejo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po teh merilih se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.
5. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica,
– s posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu,
– če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.
6. člen
Po tem pravilniku lahko prijavitelj pridobi sredstva za:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje,
– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
– udeležbo na tekmovanju,
– obletnico delovanja,
– vzdrževanje opreme,
– članstvo v resorni zvezi,
– založništvo,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, niso predmet financiranja po tem pravilniku.
II. POSTOPEK
7. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
1. Župan imenuje strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa v sestavi:
– 2 predstavnika občinske uprave (1 pravnik),
– 1 predstavnik KŠTM Sevnica,
– 1 predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti,
– 1 predstavnik resorne občinske zveze.
2. Objava razpisa:
Javni zavod KŠTM Sevnica vodi celoten postopek izvedbe razpisa, Občina Sevnica pa je dolžna objaviti javni razpis v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Sevnica in ostalih javnih občilih ter skleniti pogodbo z izbranimi izvajalci.
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na razpis,
– kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
3. Zbiranje vlog.
4. Po preteku roka za oddajo vlog komisija izvede odpiranje vlog po vrstnem redu prispelih vlog in ugotovi njihovo popolnost. Vloge, ki niso prispele v določenem roku, se zapečatene vrnejo vlagatelju.
Vlagatelji, katerih vloge niso bile popolne, lahko le te dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog,
– seznam prijaviteljev,
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev,
– število popolnih vlog.
5. Strokovna komisija v skladu z merili tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, in pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa.
V roku 8 dni od prejema odločbe o sofinanciranju je možno zoper odločbo vložiti pisno pritožbo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica. Pritožba vlagatelja se obravnava v roku 30 dni. Župan preveri utemeljenost pritožbe in izda končno odločbo, zoper katere ni pritožbe.
6. Župan z vsemi izvajalci sklene pogodbo, v kateri se določi:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa ...),
– naziv programov in projektov, ki bodo sofinancirani,
– trajanje pogodbe,
– način izplačila dodeljenih sredstev,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– obveznost navajanja Občine Sevnica kot financerja,
– obveznost poročanja izvajalca Občini Sevnica,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati Občino Sevnica o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– datum podpisa, podpis in če je izvajalec pravna oseba, tudi žig.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju kulturnih programov in projektov.
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna:
Občina Sevnica izvaja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih pogodbah ter vodi evidence o izvedenih kulturnih programih.
Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izbranih izvajalcev kulturnih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je dolžan izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
8. O izvedbi sofinanciranih kulturnih programov in projektov morajo izvajalci občinski upravi, oddelku za družbene dejavnosti, v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi kulturnih programov in projektov;
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Če izvajalec do rokov, določenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
III. MERILA
8. člen
Programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti strokovna komisija ocenjuje na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so navedeni v 10. členu tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim številom točk vseh programov in projektov, prijavljenih na javni razpis.
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Osnovni elementi, ki jih strokovna komisija vrednoti, so:
– redni programski načrti prijavitelja (redne vaje ter izvedba programov),
– število članov prijavljene skupine,
– dodatki za udeležbo na tekmovanjih, obletnico delovanja, vzdrževanje opreme in članstvo v resorni občinski zvezi,
– organizacija kulturnega projekta,
– založništvo,
– izobraževanje.
10. člen
1. Programska dejavnost
I. Vokalna glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine, ljudski pevci, solisti)
a) redne vaje:
 – 71–90 vaj na leto:               do 1800 točk
 – 51–70 vaj na leto:               do 1350 točk
 – 30–50 vaj na leto:                do 900 točk
b) samostojni koncerti:
– 2 samostojna (premierna) koncerta na       do 600 točk
 leto:
 – 1 samostojni (premierni) koncert na       do 300 točk
 leto:
 c) priložnostni nastopi:
 – več kot 10 priložnostni h nastopov na
 leto: do 600 točk
 – 5–9 priložnostnih nastopov na leto:       do 400 točk
 – 2–4 priložnostni nastopi na leto:        do 200 točk
II. Instrumentalna glasbena dejavnost (pihalne godbe, manjše glasbene zasedbe, solisti)
a) redne vaje:
– 71–90 vaj na leto:               do 1800 točk
 – 51–70 vaj na leto:               do 1350 točk
 – 30–50 vaj na leto:                do 900 točk
b) samostojni koncerti:
– 2 samostojna (premierna) koncerta na       do 600 točk
 leto:
 – 1 samostojni (premierni) koncert na       do 300 točk
 leto:
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na       do 600 točk
 leto:
 – 5–9 priložnostnih nastopov na leto:       do 400 točk
 – 2–4 priložnostni nastopi na leto:        do 200 točk
III. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST (gledališke in lutkovne skupine)
a) redne vaje:
– 46–60 vaj na leto:               do 1800 točk
 – 31–45 vaj na leto:               do 1350 točk
 – 15–30 vaj na leto:                do 900 točk
b) premierne predstave:
– 2 premierni predstavi na leto:          do 600 točk
 – 1 premierna predstava na leto:          do 300 točk
c) ponovitve in priložnostni nastopi:
– 6 ali več priložnostnih nastopov         do 600 točk
 (vključno s ponovitvami) na leto:
 – 3–5 priložnostnih nastopov (vključno s      do 400 točk
 ponovitvami) na leto:
 – 1–2 priložnostna nastopa (vključno s       do 200 točk
 ponovitvami) na leto:
IV. Folklorna dejavnost (folklorne skupine)
a) redne vaje:
– 71–90 vaj na leto:               do 1800 točk
 – 51–70 vaj na leto:               do 1350 točk
 – 30–50 vaj na leto:                do 900 točk
b) samostojni celovečerni nastopi:
– 2 samostojna celovečerna nastopa na       do 600 točk
 leto:
 – 1 samostojni celovečerni nastop na        do 300 točk
 leto:
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na       do 600 točk
 leto:
 – 5–9 priložnostnih nastopov na leto:       do 400 točk
 – 2–4 priložnostni nastopi na leto:        do 200 točk
V. Plesna in mažoretna dejavnost (plesne in mažoretne skupine)
a) redne vaje:
– 71–90 vaj na leto:               do 1800 točk
 – 51–70 vaj na leto:               do 1350 točk
 – 30–50 vaj na leto:                do 900 točk
b) samostojni celovečerni nastopi:
– 2 samostojna celovečerna nastopa na       do 600 točk
 leto:
 – 1 samostojni celovečerni nastop na        do 300 točk
 leto:
c) priložnostni nastopi:
– več kot 10 priložnostnih nastopov na       do 600 točk
 leto:
 – 5–9 priložnostnih nastopov na leto:       do 400 točk
 – 2–4 priložnostni nastopi na leto:        do 200 točk
VI. Filmska in video dejavnost
a) redna srečanja:
– 31–40 srečanj na leto:              do 900 točk
 – 21–30 srečanj na leto:              do 675 točk
 – 10–20 srečanj na leto:              do 450 točk
b) samostojne projekcije:
– 2 samostojni celovečerni projekciji na      do 300 točk
 leto:
 – 1 samostojna celovečerna projekcija na      do 150 točk
 leto:
c) sodelovanje na drugih projekcijah:
– 6 ali več sodelovanj na drugih          do 300 točk
 projekcijah na leto:
 – 3–5 sodelovanj na drugih projekcijah       do 200 točk
 na leto:
 – 1–2 sodelovanji na drugih projekcijah      do 100 točk
 na leto:
VII. Likovna in foto dejavnost
a) redna srečanja:
– 31–40 srečanj na leto:              do 900 točk
 – 21–30 srečanj na leto:              do 675 točk
 – 10–20 srečanj na leto:              do 450 točk
b) samostojne razstave:
– 2 samostojni razstavi na leto:          do 300 točk
 – 1 samostojna razstava na leto:          do 150 točk
c) sodelovanje na drugih razstavah:
– 6 ali več sodelovanj na drugih          do 300 točk
 razstavah na leto:
 – 3–5 sodelovanj na drugih razstavah na      do 200 točk
 leto:
 – 1–2 sodelovanji na drugih razstavah na      do 100 točk
 leto:
VIII. Literarna dejavnost
a) redna srečanja:
– 31–40 srečanj na leto:              do 900 točk
 – 21–30 srečanj na leto:              do 675 točk
 – 10–20 srečanj na leto:              do 450 točk
b) samostojni literarni večeri:
– 2 samostojna literarna večera na leto:      do 300 točk
 – 1 samostojni literarni večer na leto:      do 150 točk
c) sodelovanje na drugih literarnih srečanjih:
– 6 ali več sodelovanj na drugih          do 300 točk
 literarnih srečanjih na leto:
 – 3–5 sodelovanj na drugih literarnih       do 200 točk
 srečanjih na leto:
 – 1–2 sodelovanji na drugih literarnih      do 100 točk.
 srečanjih na leto:
2. Velikost skupine
Skupina prejme dodatne točke za število članov – za vsakega člana 1% od dodeljenih točk v 1.a poglavju teh meril (točke, ki jih je skupina zbrala za redne vaje).
Skupina lahko prejme največ 50% dodatnih točk.
3. Dodatek za udeležbo na tekmovanjih
Če se skupina udeleži tekmovanja, prejme dodatne točke:
– državno tekmovanje:               do 500 točk
 – regijsko tekmovanje:               do 300 točk
 – območno tekmovanje:               do 100 točk.
4. Dodatek za obletnico delovanja
V letu, ko skupina praznuje visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk – v odstotku od dodeljenih točk, ki jih je zbral pod točko 1. (programska dejavnost), vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program.
– za 10. obletnico delovanja 10%
– za 15. obletnico delovanja 15%
– za 20. obletnico delovanja 20%
– za 25. obletnico delovanja 25%
– za 30. obletnico delovanja 30%
– za 35. obletnico delovanja 35%
– za 40. obletnico delovanja 40%
– za 45. obletnico delovanja 45%
– za 50. obletnico in več let delovanja 50%.
5. Dodatek za vzdrževanje opreme
Vokalne in instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne in mažoretne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine) glede na število rednih članov prejmejo dodatek za stroške dejavnosti, tj. za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostimov in druga gradiva, potrebna za delovanje skupin – do 50 točk na člana skupine.
Skupina mora ob prijavi na razpis obvezno izpolniti Prijavni obrazec C1 oziroma priložiti predračun za nakup opreme!
6. Dodatek za članstvo v resorni zvezi
Društvom, ki so vključena v resorno občinsko zvezo, pripada 100 točk.
7. Dodatek za organizacijo projekta
V primeru, da je društvo organizator projekta in obenem tudi izvajalec (lahko tudi samo kot soizvajalec), pridobi dodatne točke za organizacijo projekta:
a) čas trajanja prireditve:
– do 3 ure:                     do 50 točk
 – do 12 ur:                    do 150 točk
 – več kot 12 ur:                  do 300 točk
b) nivo prireditve:
– društveni, krajevni nivo:             do 50 točk
 – občinski nivo:                  do 150 točk
 – regijski, državni, mednarodni nivo:       do 300 točk
Organizacija projekta, pri katerem društvo hkrati ni tudi (so)izvajalec, se ne sofinancira!
V primeru, da komisija presodi, da je prijavljen projekt v širšem javnem interesu ter predstavlja edinstven fenomen tudi v smislu promocije občine in povezovanja različnih kulturnih vsebin, lahko skupini podeli dvojno število točk za prijavljeno organizacijo projekta.
8. Založništvo
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi založništvo. Sofinancira se izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, zgoščenk … Vlogo za sofinanciranje poda posameznik oziroma društvo, ki bo izdajatelj edicije, vendar mora izpolnjevati tudi ostale pogoje tega pravilnika. Prednost pri sofinanciranju bodo imele edicije, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno dediščino društva, kraja ali Občine Sevnica, tiste, ki so namenjene čim večjemu številu uporabnikov, in tiste, ki imajo zagotovljen delež lastnih sredstev. Edicije, ki se ne nanašajo na zgoraj opredeljeno vsebino, se ne sofinancirajo.
Točkujejo se naslednji elementi:
a) Ciljni uporabniki – glede na vsebino edicije:
– vsebina se nanaša na Občino Sevnico       do 800 točk
 ali širše:
 – vsebina se nanaša na posamezno          do 700 točk
 krajevno skupnost ali kraj v Občini
 Sevnica:
 – vsebina se nanaša na posamezno          do 600 točk
 društvo:
 – avtorsko delo (pesniška zbirka, prozno      do 500 točk
 delo):
b) Zagotovljen lastni delež sredstev:
– več kot 90% lastnih sredstev:          do 800 točk
 – več kot 80% lastnih sredstev:          do 700 točk
 – več kot 70% lastnih sredstev:          do 600 točk.
Sofinancira se največ 30% upravičenih stroškov!
9. Izobraževanje
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi izobraževanje.
Občina sofinancira izobraževanje mentorjev in ostalih članov društva, vendar največ dva člana za posamezno izobraževanje. Posamezni udeleženec lahko pridobi največ do 100 točk na osnovi predložene finančne konstrukcije. Prijavitelj mora obvezno priložiti izpolnjen Obrazec C2.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05, 14/07 in 119/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0010/2008
Sevnica, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti