Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 478-48/2009 Ob-1307/11 , Stran 294
Št. 478-48/2009 Ob-1307/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Nepremičnina, parc. št. 37/8 – poslovna stavba, v izmeri 180,00 m2, dvorišče, v izmeri 4802 m2, in gospodarsko poslopje, v izmeri 76 m2, zk. vl. št. 286, k.o. Laznica. Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve (prodajalec). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 236.000,00 €. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 300,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 2. 3. 2011, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba, v 1. nadstropju. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine: Dražitelji morajo najkasneje do 1. 3. 2011, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39911310. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, tel. 02/222-13-05 ali mob. 031/534-533, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – del zemljišča parc. št. 37/8, k.o. Laznica, predstavlja gozdno zemljišče, zato bo za prodajo po končani javni dražbi izpeljan še postopek po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, po katerem ima prednost pri nakupu predkupni upravičenec, in sicer: – prodajalec posreduje ponudbo uspelega dražitelja na pristojno upravno enoto, ki jo le-ta objavi na oglasni deski; – uspeli dražitelj mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski pristojne upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži tudi neposredno; – v primeru, da predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne pravice na predmetni nepremičnini, pristojna upravna enota izda odločbo o odobritvi pravnega posla, uspeli dražitelj pa je dolžan v roku 15 dni po izdaji navedene odločbe skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost