Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

322. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G), stran 836.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-4
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-G)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu za točko 90. Miren - Kostanjevica doda nova točka 90.a Mirna, ki se glasi:
»90.a Mirna:
Brezovica pri Mirni,
Cirnik,
Debenec,
Glinek,
Gomila,
Gorenja vas pri Mirni,
Migolica,
Migolska Gora,
Mirna,
Praprotnica,
Ravne,
Sajenice,
Selo pri Mirni,
Selska Gora,
Stan,
Stara Gora,
Ševnica,
Škrjanče,
Trbinc,
Volčje Njive,
Zabrdje,
Zagorica.
Sedež Občine Mirna je na Mirni.
Prvi občinski svet šteje devet članov.«.
V točki 139. Sveti Jurij se ime občine »Sveti Jurij« nadomesti z imenom »Sveti Jurij ob Ščavnici«.
V točki 157. Trebnje se črtajo naselja: »Brezovica pri Mirni, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska Gora, Stan, Stara Gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje Njive, Zabrdje, Zagorica«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-04/10-33/54
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EPA 1031-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost