Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 610-1/2011 Ob-1337/11 , Stran 302
Št. 610-1/2011 Ob-1337/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 56/08 in 4/10), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05 in 43/10), Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) in Obvestila o začasnem financiranju potreb Mestne občine Celje v letu 2011 z dne 21. 12. 2010, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2011
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2011. 2. Področja poziva Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju: A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti; in sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: B/ založniške dejavnosti; C/ plesne dejavnosti; D/ vizualne dejavnosti. 3. Pomen izrazov Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2011 sofinancirala MOC (sedma alineja 2. člena ZUJIK). Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in druge nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC. Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS. Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi viri financiranja projekta in njihov obseg. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva: a/ za vsa področja: – da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta); – da imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne ter dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in EU); – da bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2011 na območju MOC; – da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno podali izjavo in predložili oziroma predstavili najmanj enkratno brezplačno predstavitev svojega prijavljenega projekta oziroma dela projekta na lokaciji Starega mestnega jedra Celja in Celjskega gradu v letu 2011. Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po pozivu. Bodo pa za predstavitev projekta prejeli ustrezne reference; – da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2010, če so bili v tem letu sofinancirani s strani MOC; – da bo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov (A/, C/ in D/) oziroma v publikacijah (B) ustrezno z logotipom in besedilom navedeno, da je projekt sofinancirala MOC. b/ za področje A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti: – se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna društva; – tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (B/, C/ in D/), – da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov; c/ za področje B/ založniške dejavnosti: – da imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in EU); – se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in EU); d/ na področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti: – se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo svoj sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in EU). Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov se lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravih in fizičnih osebah ne bodo upoštevane. 5. Kriteriji poziva in maksimalno število točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je razvidno iz dokumentacije poziva. 6. Delež sredstev V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2011 predvidenih sredstev 120.000,00 EUR, na kontu št. 413302 za sofinanciranje kulturnih projektov, za naslednja področja v zneskih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna mestne občine za leto 2011. Za predloge projektov predlagateljev na vseh področjih poziva (A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom. Mestna občina Celje je od prejetih sredstev za projekt vsem fizičnim osebam dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10) ni med oproščenimi. Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi bili izvedljivi. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2011. Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti. 8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov poziva: poziv se začne z objavo v Uradnem listu RS z dne 11. 2. 2011 in zaključi z dnem ponedeljek, 14. 3. 2011. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave. 9. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: 1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta. 2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta. 3. Podpisan in žigosan obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta OBR-1. 4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in točnih podatkih – OBR-2. 5. Izjava o nepridobitnem izvajanju projekta – OBR-3. 6. Predlog projekta – OBR-4. 7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta – OBR-5. 8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2011 – OBR-6. Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn, oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si). Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak dan, med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjemu svetovalcu Vladu Koželu, tel.:03-426-58-86, e-mail: (vlado.kozel@celje.si). 10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja: Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumente 4. točke Navodila predlagateljem projektov (rimska I. do VIII.). Rok za oddajo predlogov projektov je 14. 3. 2011. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja. Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2011, z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Ljubiteljske kulturne dejavnosti « – odvisno od tega, za katero področje poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga in številko objave javnega poziva v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, tj. do ponedeljka, 14. 3. 2011. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže. Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele povratne izjave predlagateljev in oblikovala končni predlog sofinanciranja projektov. Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost