Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-00-1/2011-1 Ob-1396/11 , Stran 299
Št. 430-00-1/2011-1 Ob-1396/11
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Uroš Krek, generalni sekretar, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana. 2. Predmet prodaje: osebno vozilo Mercedes Benz E 430 Elegance, leto izdelave 2000, prevoženih 195.000 km. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe. 4. Izklicna cena za premičnino znaša 4.500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: 21. 2. 2011, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. 7. Ponudniki morajo najkasneje do 18. 2. 2011, do 10. ure, plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene premičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 11118-7201001-11912011. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo kavcijo. 10. Drugi pogoji: premičnina se prodaja v celoti po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Odpiranje ponudb opravi strokovna komisija in po zaključku postopka izbere najugodnejšega ponudnika. 12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 2. 2011, ob 13. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana. 13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 15. Informacije: vsa dodatna pojasnila o premičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Damijan Ferfolja, tel. 01/400-13-15, mobilni tel. 041/610-567 ali Tine Hribar, tel. 01/400-13-32, mobilni tel. 031/749-930. 16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Urad predsednika Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti