Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1464/11 , Stran 356
Ob-1464/11
Na 17. seji je skupščina delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d. dne 31. 1. 2011 ob 9. uri v Brežicah sprejela sklep o začetku postopka likvidacije družbe, ki se glasi: Skupščina delničarjev družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat. št.: 5000203, v skladu s 402. členom ZGD-1 sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat. št. 5000203. Začetek redne likvidacije se sprejme iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je zaradi finančno poslovnih razlogov, zmanjšanja obsega poslovanja in dogajanja na svetovnem trgu, ki ne zagotavlja poslovanja s pozitivnim rezultatom. Za likvidacijskega upravitelja (likvidacijsko podjetje) se imenuje družba Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža, mat. št.: 5038618, ki jo zastopa predsednik uprave Rok Barbič, samostojno in neomejeno. Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prenosnika, je 30 dni od objave sklepa, prijavo izvedejo na sedežu družbe. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošto s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo prijavi predložiti ustrezna dokazila. Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1, začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan začetka likvidacijskega postopka. Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi: Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji. Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni register se razreši predsednik upravnega odbora Damjan Preskar, stanujoč Trebež 1, 8253 Artiče, član upravnega odbora Branko Najger, Orešje na Bizeljskem 23, 8259 Bizeljsko, član upravnega odbora Aleksander Banič, Dobrava pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan, član upravnega odbora Slavko Bibič, stanujoč Piršenbreg 65, 8254 Globoko in prokurist Silvo Lah, stanujoč Dolenji Maharovec 31, 8310 Šentjernej. Istočasno prenehajo pooblastila za zastopanje družbe predsedniku in članom upravnega odbora. Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov ali dokončanje še nedokončanih poslov, za kar daje skupščina s tem sklepom že v naprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1. Skupščina družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat. št.: 5000203, kot organ, ki je sprejel sklep pooblašča Roka Barbiča, da priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču. Sklep je bil vpisan v sodni register 31. 1. 2011. Likvidacijski upravitelj Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža v skladu s 412. členom ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1 objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji. Prijavo terjatve je potrebno poslati v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatve, na naslov: Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža. Likvidacijski upravitelj tudi poziva vse dolžnike družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji, da poravnajo svoje obveznosti do družbe.
Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. – v likvidaciji likvidacijski upravitelj Novoles d.d., predsednik uprave Rok Barbič