Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1478/11 , Stran 324
Ob-1478/11
Javni razpis
za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. SPS-11-6064-PF. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2011 (sklep Vlade RS, št. 47602-1/2011/3 z dne 13. 1. 2011), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, v nadaljevanju: ZIPRS 1112), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I), in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 31001-1/2009/9. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju tudi: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2011. Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v subjektih inovativnega okolja. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=82. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Razpis je namenjen ciljnim skupinam A, B in C. Ciljna skupina A: Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in prvič kandidirajo na razpisu P2 za sofinanciranje tega projekta. Podjetja morajo biti registrirana do vključno 18. 2. 2011 in hkrati ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge. Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja: – katerih lastnik je subjekt inovativnega okolja v deležu enakem ali večjem kot 25%, – kot ciljna skupina A se ne morejo prijaviti podjetja, ki so že uspešno kandidirala, pod ciljno skupino P2A/2010 na javnem razpisu P2 – sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu 2010, – ki so v letu 2011 oddala vlogo na razpis Valor-spodbujanje prenosa znanja (TIA), – ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2010 skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – ki imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2008–2010), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 4.2. Pogoji za sofinanciranje projekta: – podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, – iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po zaključku projekta, – realiziran mora biti v Republiki Sloveniji, – razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij in podjetij. To bo tudi ustrezno nižje točkovano, – prenos znanja/projekta iz drugega podjetja ni dovoljen, – rezultat projekta mora biti podrobno opisan v poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim projektom, primerjavo dejanskega stanja projekta s cilji iz poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega vidika…), – podjetje bo moralo do 31. 7. 2011 imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, (nosilec dejavnosti pri s.p. se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba, če je v podjetju zaposlen za polni delovni čas) (zaposleni se bodo preverjali tudi na dan 31. 8. 2011, tudi na ta dan bo moralo imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega), – podjetje mora biti v času trajanja sofinanciranja član subjekta inovativnega okolja (od prijave na razpis do izplačila subvencije). Podjetje mora biti najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju s Skladom tudi fizično prisotno v SIO-ju (subjektu inovativnega okolja), kar dokazuje z najemno pogodbo. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, razvoj projekta v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, lastniki podjetja vlagatelja so/bodo zaposleni v podjetju); – kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in obrazca 1 – mnenje SIO-ja o podjetju-vlagatelju, ekonomske upravičenosti operacije glede na situacijo na trgu, ocena realnosti časovne izvedbe projekta v treh letih, ocena uspešnega zaključka projekta glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva, zunanja ocena subjekta inovativnega okolja, po potrebi tudi osebne predstavitve/intervju vlagatelja, ocena tima za realizacijo projekta). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje projekta). Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje in ne gre v nadaljnje ocenjevanje po kvalitativnih merilih, ter ne more pridobiti sofinanciranja (subvencije) Sklada. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost,, nato razvoj tehnologije v podjetju, nato tržna naravnanost in potencialni trgi, nato sodelovanje z institucijami znanja pri razvoju storitev/projekta. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina subvencij za ciljne skupine A, B in C v letu 2011 po tem razpisu znaša 4.100.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2011. 7. Upravičeni stroški projekta Maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2A je 20.000 EUR. Upravičeni stroški so: – stroški izdelave poslovnega načrta, vendar največ 1.000 EUR (strošek lahko uveljavljajo samo podjetja, ki so člani subjektov, vpisanih v B evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI), – plače zaposlenih v podjetju – I BRUTO, ki delajo na razvoju; maksimalni upravičen strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR na zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz delovnega razmerja idr). Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov, ker si ne izplačujejo plače, – stroški promocije, vendar največ 2.000 EUR, – stroški najema opreme za realizacijo projekta, vendar največ 5.000 EUR, – stroški najema poslovnih prostorov v SIO-ju. Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe, – stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, – materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta, – nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljenega projekta (nematerialni stroški zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja-patenti, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov). Podjetje, ki se bo/je prijavilo na razpis Inovacijski vavčer (JAPTI) v letu 2011, ne more uveljavljati nematerialnih stroškov (kot so pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega znanja-patenti, nakup licenc, svetovanje). Zamenjava opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s podjetjem. Zamenjava je možna za enakovredno ali boljšo opremo ali storitev. Še posebej pri tehnološki opremi (predvsem računalniški), kjer prihaja do naglih sprememb, je možna zamenjava upravičenih stroškov že na podlagi prošnje podjetja in soglasja Sklada. V primeru odobritve drugih sprememb pa bo Sklad sklenil s podjetjem aneks h pogodbi o sofinanciranju. Podjetje lahko realizira zamenjavo opreme ali storitev samo, če je pred nakupom oziroma naročilom storitev obvestilo Sklad in prejelo odobritev za zamenjavo. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev. Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno. Upravičene stroške (razen plač) je dovoljeno uveljavljati le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav tako se upravičeni stroški ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na dodatno obrazložitev ustreznosti posameznega stroška. Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oziroma ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov. 8. Obdobje upravičenosti izdatkov Subvencija se odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. 9. Oddaja zahtevka za sofinanciranje projekta Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 10. 9. 2011. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – končno poročilo z opisom izvedbe projekta, – seznam računov za upravičene stroške projekta, – vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca, – potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa, – najemno pogodbo s subjektom inovativnega okolja, – izjava o številu zaposlenih na dan 31. 8. 2011. Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije. 10. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 25. 3. 2011. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 11. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 12. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (subvencije) Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja (subvencije) je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej in 02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 14. Vsebina vloge 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko(*1) ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). (*1) Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati. 2. Poslovni načrt(*2) s podrobnim terminski planom, poslovni načrt mora vsebovati tudi obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. (*2) Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge. 3. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 2(*3)) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 2 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite ga hkrati s prijavnim listom). Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. (*3) Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga izpolnite v sklopu prijavnega obrazca (stroškovnik) preko spleta. 4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe (v primeru, da podjetje še nima zaposlenih, naj to napiše v izjavi). 5. Mnenje oziroma poročilo subjekta inovativnega okolja; (obrazec 1(*4)), ki potrjuje, da je podjetje pripravljeno za zagon in da je poslovni načrt skladen s splošnimi standardi in pregledan z njihove strani. Vsebovati mora: sodelujoče ocenjevalce, merila, oceno, datum in kraj preverjanja. Poročilo mora biti podpisano s strani direktorja/ce subjekta inovativnega okolja. (*4) Obrazec 1 razpisne dokumentacije, ki ga izpolni SIO. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 15. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite(*5) na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor; s pripisom: (*5) Naslovnica za ovojnico je oblikovana v obrazcu 4 razpisne dokumentacije. – za P2A/11: »Ne odpiraj – P2A/11«, – za P2B/10: »Ne odpiraj – P2B/10«, – za P2C/09: »Ne odpiraj – P2C/09«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. 16. Posebno poglavje za ciljni skupini P2B in P2C 16.1 Splošni pogoji Pri ciljni skupinah P2B in P2C gre za nadaljevanje razpisa P2/10 in P2/09. Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in so razdeljeni v dve skupini: – ciljna skupina P2B/10 – v to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le podjetja iz ciljne skupina P2A iz razpisa P2 v letu 2010), – ciljna skupina P2C/09 – v to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2011 (le podjetja iz ciljne skupina P2B iz razpisa P2 v letu 2010). 16.2 Pogoji za sofinanciranje projekta – maksimalna višina subvencije za ciljno skupino P2B je 30.000 EUR, za ciljno skupino P2C pa 10.000 EUR. 16.3 Merila Podjetja iz ciljnih skupin P2B/10 in P2C/09 se ne točkujejo, zadostuje mnenje Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2011 (status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt). 16.4 Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški so enaki stroškom ciljne skupine P2A razen: – stroški promocije so omejeni na 5.000 evrov. Med upravičene stroške ne spada strošek izdelave poslovnega načrta. 16.5 Oddaja zahtevka za sofinanciranje projekta Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 10. 8. 2011. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – seznam računov-stroškovnik za upravičene stroške projekta (obrazec 3), – originalni računi in dokazila o plačanih računih upravičenih stroškov projekta, – končno poročilo, – potrdilo (kopija veljavne najemne pogodba), da je podjetje fizično prisotno v subjektu inovativnega okolja, – izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan 31. 7. 2011, podpisana s strani odgovorne osebe. Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije. 16.6 Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 15. 3. 2011. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 16.7 Vsebina vloge 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko(*6) ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). (*6) Če podjetje ne posluje z štampilko mora to napisati. 2. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 2(*7)) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec 2 morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 2 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite ga hkrati s prijavnim listom). Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. (*7) Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga izpolnite v sklopu prijavnega obrazca (stroškovnik) preko spleta. 3. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 4. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji. 5. a) V primeru, da poslovnega načrta ne spreminja ga ni potrebno ponovno oddati, podjetja pa mora priložiti izjavo, da ni bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega načrta in uresničevanju le tega. b) Noveliran poslovni načrt(*8). V primeru odstopanj od ciljev v poslovnem načrtu se pošlje noveliran poslovni načrt ali kratka predstavitev in razlogi morebitnih odstopanj od poslovnega načrta. Poslovni načrt mora vsebovati tudi obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. (*8) Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16.8 Obdobje upravičenosti izdatkov Subvencija se odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011. 16.9 Upoštevanje določb javnega razpisa Vsa ostala določila javnega razpisa se smiselno uporabljajo tudi za ciljni skupini P2B in P2C.
Slovenski podjetniški sklad