Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 610-0005/2011 Ob-1480/11 , Stran 333
Št. 610-0005/2011 Ob-1480/11
Na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti: – društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, – resorne občinske zveze, če so izvajalci programa, – ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Sevnica, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti, – da imajo zagotovljene redne vaje, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica, – s posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu, – če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa. 4. Okvirna vrednost razpisa je 15.793,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011. 5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11) in je sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji), – s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji), – kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture), – sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze). Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. marca 2011 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 18. 3. 2011 (datum poštnega žiga na dan 18. 3. 2011). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2011« na prednji strani. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, komisija vlogo zavrže s sklepom. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 22. marca 2011 v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. Opozorilo: vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom v skladu s 117. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl US in 04/10). Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge mora pošiljatelj dopolniti v petih dneh. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 18. 2. 2011 do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Zavodu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 12. Dodatne informacije in pojasnila: Rok Petančič, tel. 07/816-10-75, ali 051/680-289, e-mail: rok.petancic@kstm.si, v času od 8. do 15. ure.
Občina Sevnica