Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

404. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje, stran 1046.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda VVZ Kekec Grosuplje (Uradni list RS, št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. seji dne 2. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok V VVZ Kekec Grosuplje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Grosuplje kot ustanoviteljica podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v VVZ Kekec Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela Komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec v mesecu februarju tekočega leta objavi vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če ni dovolj otrok na čakalni listi.
Javni vpis novincev s prvega in prejšnjega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na spletni strani vrtca, v občinskem glasilu, na oglasnih deskah vseh enot vrtca.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo določi vrtec in jo objavi na svoji spletni strani. Starši dobijo vlogo na upravi vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanoviteljico, občino zavezanko za plačilo in pristojno ministrstvo.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme najprej otroka s čakalne liste pod pogojem, da je dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
Čakalna lista velja za tekoče šolsko leto, za katerega je bila oblikovana.
Če na čakalni listi ni otrok ustrezne starosti glede na prosto mesto v vrtcu, vrtec lahko sprejme otroka, za katerega je bila podana vloga za tekoče šolsko leto, glede na datum oddaje vloge.
7. člen
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.
8. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otroka v vrtec ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik staršev,
– predstavnik strokovnih delavcev,
– predstavnik Zdravstvenega doma Grosuplje ter
– predstavnik Centra za socialno delo Grosuplje.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na status otroka v vrtcu.
Ravnatelj vrtca pozove ustanovitelja, svet staršev, zdravstveni dom, center za socialno delo najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, da imenujejo kandidate za nove člane komisije. Predstavnika strokovnih delavcev imenuje ravnatelj.
Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15-ih dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članov prejšnje komisije.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
11. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik ali njegov namestnik, ki ju člani izvolijo izmed sebe.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih vsaj polovica vseh članov.
Komisija odloča z večino glasov prisotnih članov.
12. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z ZUP-om in mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok,
– poimensko prisotnost članov komisije in drugih uradnih oseb,
– število prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem otrok v vrtec,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red s številom zbranih točk. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika ustanovitelju.
13. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, z delom prične v mesecu aprilu. Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Komisija ne obravnava vlog za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
14. člen
Kriteriji se določijo s točkami.
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, v skladu z odločbo pristojnega organa, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz drugega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
Prednost pri vpisu v vrtec oziroma razvrstitvi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu imajo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev (vlagateljem) kraj stalnega bivališča v Občini Grosuplje.
1. Družina z več otroki – predšolski otroci, šolski otroci, dijaki, študenti, posvojenci, pastorki – vpiše se ime, priimek otroka in rojstni podatki (dokazilo o družinski skupnosti ali stalnem bivališču):
– 2 otroka                      3 točke
– 3 otroci in več                   5 točk
2. Otrok, ki je bil 1x odklonjen v VVZ        3 točke
Kekec Grosuplje
2x ali večkrat odklonjen v VVZ Kekec          5 točk
Grosuplje
3. Težko zdravstveno in socialno stanje v      do 5 točk
družini
– oče, mati, otroci … (potrdilo)
4. Otrok zaposlenih staršev (navedba
trenutnega delodajalca) ali staršev s
statusom študenta (potrdilo):
– enega starša                    4 točke
– obeh staršev                     8 točk
5. Stalno bivališče staršev v Občini
Grosuplje (dokazilo)
Točke se upoštevajo za vsakega od staršev
posebej, nato pa se seštejejo:
– za posameznega od staršev (do 31. marca       3 točke
eno leto ali manj)
– za posameznega od staršev (do 31. marca       4 točke
več kot eno leto)
6. Otrok živi v enostarševski družini         8 točk
(dokazilo) (v primeru uveljavljanja točk
tega kriterija, se lahko uveljavljajo
točke 4. in 5. kriterija le za enega od
staršev)
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali je pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije:
– starost otroka – prednost ima starejši otrok,
– datum oddaje vloge v vrtec.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
15. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10).
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posamezni enoti in prosto mesto v posameznem oddelku.
16. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasnih deskah enot in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15-ih dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
17. člen
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, morajo, če želijo otroka vpisati naslednje šolsko leto, ne glede na njihovo uvrstitev na prednostni seznam, vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
18. člen
Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10) in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
19. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI, ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.
21. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme na pošto.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter o predvideni čakalni dobi, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v vrtec.
VIII. IZPIS OTROK IZ VRTCA
23. člen
Otroka se izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo vključen v osnovno šolo.
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo skladno z odpovednim rokom:
– izstop zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravniškega spričevala brez odpovednega roka,
– prestop v drug vrtec – 14-dnevni odpovedni rok,
– ostalo – enomesečni odpovedni rok.
Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah in na spletni strani vrtca.
Izpisani otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti. Za ponoven vpis morajo starši oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Grosuplje. Pravilnik je dostopen na spletni strani Občine Grosuplje ter na oglasnih deskah posameznih enot vrtca, na upravi vrtca in na spletni strani vrtca.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje z dne 7. 10. 2009.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.