Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

400. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti, stran 1044.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, in 36/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. členu Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
I.
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let)        421,75 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur            324,39 EUR
– dnevni program 6–9 ur              349,40 EUR
– kombiniran oddelek               379,17 EUR.
II.
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgojnine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, v času počitnic od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Braslovče v primeru neprekinjene celomesečne odsotnosti otroka plačajo 30% prispevka, določenega na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim aktom Občine Braslovče.
III.
Sklep začne veljati s 1. 3. 2011 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2010-1
Braslovče, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.