Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

405. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina, stran 1049.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 3. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo Občine Hrpelje - Kozina, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Hrpelje - Kozina, imajo v Občini Hrpelje - Kozina sedež ali so njihovi člani občani Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Hrpelje - Kozina iz sredstev proračuna.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
3. člen
Izvajalci programov s področja socialno-humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju izvajalci) so lahko:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Hrpelje - Kozina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Hrpelje - Kozina,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.
II. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa za tekoče proračunsko leto, ki se objavi najmanj na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis,
– rok za prijavo,
– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti prijavi,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.
6. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti in na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje socialno-humanitarnih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina.
7. člen
Postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo trije člani. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
8. člen
Prepozno prispele vloge direktor občinske uprave s sklepom zavrže.
Komisija v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku osmih dni od prejema poziva dopolnijo. Kolikor predlagatelj v tako postavljenem mu roku, vloge ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev direktor občinske uprave izda predlagateljem odločbo o sofinanciranju programov. Na odločbo je dovoljena pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.
10. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev, namen in način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru njihove nenamenske porabe.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci predložiti poročilo občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina najkasneje do 24. decembra tekočega leta.
11. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
12. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Hrpelje - Kozina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Hrpelje - Kozina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu Občine Hrpelje - Kozina.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
13. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
1. Sedež izvajalca
+--------------------------------------------+-----------------+
|– sedež v Občini Hrpelje - Kozina      |     10 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– podružnica v Občini Hrpelje - Kozina   |      7 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– sedež v drugi občini (člani iz Občine   |      5 točk|
|Hrpelje - Kozina)              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
2. Število članov iz Občine Hrpelje - Kozina
+--------------------------------------------+-----------------+
|Od 1 do 20 članov              |      5 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Od 21 do 40 članov             |     10 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Nad 40 članov                |     15 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
* Pogoj za pridobitev točk na število članov je izpisek iz evidence o članstvu (ime, priimek in naslov).
3. Vsebina programa
3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Hrpelje - Kozina
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število točk je 20,
3.2. organiziranje dobrodelnih prireditev na območju Občine Hrpelje - Kozina
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20,
3.3. program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije dejavnosti
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 3 točkami – največje možno število točk je 9,
3.4. program vključuje strokovne izlete, ekskurzije strokovno vodene pohode
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število točk je 10,
3.5. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov Občine Hrpelje - Kozina, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Hrpelje - Kozina
– do 15 točk,
3.6. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje)
– do 15 točk,
3.7. najem športnega objekta za redno vadbo
– do 15 točk,
4. Stalnost izvajanja programa na območju Občine Hrpelje - Kozina
+--------------------------------------------+-----------------+
|– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje    |     20 točk|
|programa                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– tedensko izvajanje programa        |     15 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– mesečno izvajanje programa        |     10 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– občasno                  |      5 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
14. člen
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Izvajalci, ki ne dosežejo najmanj 30 točk niso upravičeni do sofinanciranja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij (Uradni list RS, št. 136/04 z dne 20. 12. 2004).
16. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011-2
Hrpelje, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.