Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

424. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mirna Peč, stran 1074.

V skladu s 33.a členom Zakona o lokalni samoupravi – (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), na podlagi 34. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 4. člena Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 48/07, 124/07) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Mirna Peč
1.
Za podžupana Občine Mirna Peč se imenuje člana občinskega sveta: Andreja Kastelica, roj. 7. 11. 1957, stanujočega Goriška vas 1a, Mirna Peč, ki bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno.
2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblašča.
3.
Ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil se določi 34. plačni razred.
Podžupanu, ki to funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% dela plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od seznanitve občinskega sveta.
Št. 011-01/2011-1
Mirna Peč, dne 7. februarja 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.