Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno, stran 1074.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu – UPB (Uradni list RS, št. 3/07) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. seji dne 19. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
V 4. členu Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno se črta dvopičje in v celoti prvih sedem točk ter številka osem tako, da se člen glasi:
»Občinska denarna pomoč je namenjena za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna«.
2. člen
V 6. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedna zveza »za več kot 80%«.
Prvi odstavek 6. člena se glasi:
»(1) Do dodelitve občinske denarne pomoči je upravičen posameznik oziroma posamezni družinski člani, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu.«
Drugi odstavek 6. člena se glasi:
»(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka je občinsko denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku ali družini tudi v primeru, da presega dohodek zgoraj omenjenega cenzusa, iz razlogov, na katere upravičenec ni mogel vplivati in se je znašel v položaju težje materialne ogroženosti, in sicer v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, smrti hranitelja, letovanja, šole v naravi ter drugih stroškov, vezanih na šolanje, ter drugih izjemnih okoliščinah«.
3. člen
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku črtajo vse alinee, tako, da se prvi odstavek glasi:
»(1) Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka, in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, se denarna pomoč dodeli največ do višine 100% osnovnega zneska«.
Drugi odstavek pa se glasi:
»(2) Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, se denarna pomoč dodeli največ do višine 50% osnovnega zneska«.
4. člen
15. člen se v celoti črta.
5. člen
V 16. členu se v drugem odstavka briše del besedila, in sicer »ter tudi predhodno pozitivno mnenje strokovnega tima delavcev Centra za socialno delo Trebnje«, tako, da se glasi:
»(2) Občinska uprava mora v ugotovitvenem postopku pridobiti pridobi vse potrebne podatke o premoženjskem in socialnem stanju prosilca od vseh za to pristojnih organov.«
6. člen
V 19. členu se briše pika in se jo nadomesti z vejico ter doda besedilo »do višine sprejetih sredstev v proračunu«.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7-0001/2011
Mokronog, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.