Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 001-03/11-1/2 Ob-1476/11 , Stran 335
Št. 001-03/11-1/2 Ob-1476/11
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana na podlagi 4. člena, drugega odstavka 14. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
prodajo premičnine oziroma motornega vozila z javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: a) premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault, tip Laguna Evolution 2,0 dCi, z registrsko oznako LJ 51 – 8KJ, številka šasije VF1BG4TB 636357748, inventarna številka 23664, leto izdelave 2006, prevoženih 53.492km*, vozilo je v dobrem voznem stanju. * Prevoženi km so podani s stanjem na dan 7. 2. 2011. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnin, rabljenih motornih vozil se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 8.500,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR; 5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana. 6. Čas javne dražbe: v ponedeljek, 28. 2. 2011, z začetkom ob 14. uri. 7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne cene, to je 850,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 01100-6370121177, sklic na št. 18 12114-7201001-00120211, z obvezno navedbo namena nakazila: Javna dražba – Renault Laguna. Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. 9. Ogled predmeta javne dražbe Ogled premičnine, rabljenega motornega vozila, ki je predmet dražbe, in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitvena poročila), bo možen v sredo, 23. 2. 2011, od 9. do 12. ure in na dan javne dražbe, to je v ponedeljek, 28. 2. 2011 od 10. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled vozila, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Janezu Franko, tel. 01/478-97-12 ali GSM 041/605-078, vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si. 10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/.
Republika Slovenija Državni zbor