Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1404/11 , Stran 357
Ob-1404/11
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding, družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, sklicujem
skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v torek, 22. 3. 2011, ob 12. uri, na naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi. 2. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli Nada Mislej, z mandatom od dneva izvolitve do poteka mandata sedanjemu nadzornemu svetu. 3. Rezerve za lastne deleže. Predlog sklepa: oblikuje se rezerve za lastne deleže, v višini 4.359,04 EUR, iz prenesenega dobička iz preteklih let. Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlog sklepa uprave in nadzornega sveta z obrazložitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu, na št. 05/37-22-485. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu, na št. 05/37-22-485. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 18. 1. 2011, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca). Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR Holding d.d. direktor Milan Potužak