Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

417. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma, stran 1062.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 93/07), se v celoti črta besedilo 15. člena in se glasi:
»– 2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov in z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih, ter upravičenci, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo«.
2. člen
V celoti se črta besedilo 17. člena navedenega pravilnika in se glasi:
»Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
1. Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine in
– upravičenci, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa strojev in opreme za delo v gozdarstvu,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali dokazilo, da postopek registracije poteka, razen za upravičence, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti«.
3. člen
Vse ostale določbe iz pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2011-4
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.