Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 8899/2010 Os-1460/11 , Stran 363
Dn 8899/2010 Os-1460/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andreja Leskovarja in Branke Leskovar, stanujočih Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice v korist vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/22, k.o. Dolnja Počehova, pod opr. št. Dn 8899/2010, dne 21. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 24, z dne 25. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ, med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič, in kupcema Andrejem Leskovarjem, roj. 28. 9. 1965, in Branko Leskovar, roj. 10. 3. 1967, oba stanujoča Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje v pritličnem delu stavbe, v skupni izmeri 58,88 m², s pritiklinami v stanovanjski hiši, Dolnja Počehova 23, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 4. 2. 2011