Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 5100-3/2011-1 Ob-1447/11 , Stran 328
Št. 5100-3/2011-1 Ob-1447/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in Protokola sedemnajstega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti (Program povezanih dejavnosti PROTEUS), podpisanega 29. novembra 2010 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012–2013. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Francoska republika. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: Egide na spletnem naslovu http://www.egide.asso.fr /jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc/. Kontaktna oseba na francoski strani je Marguerite de la Rochefoucauld, e-mail: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3. 2010. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno 50.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki; – stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine, določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 20. 5. 2011, do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO. Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 20. 5. 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 20. 5. 2011, do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 24. 5. 2011, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije