Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

430. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane, stran 1078.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitev) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za sofinanciranje programov humanitarnih društev, ki delujejo v javnem interesu, vključujejo občane Občine Poljčane in jih iz vsakoletnega občinskega proračuna sofinancira Občina Poljčane.«
2. člen
V 3. članu se zadnja alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– drugi programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.«
3. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Humanitarno društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko javnega razpisa na podlagi tega pravilnika.«
4. člen
6. člen s spremeni tako, da se na novo glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled ustreznosti vlog in vrednotenje prijavljenih programov pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, in je sestavljena iz:
– predstavnika Občinskega sveta Občine Poljčane,
– predstavnika občinske uprave Občine Poljčane, oddelka za družbene dejavnosti,
– predstavnika centra za socialno delo Slovenska Bistrica.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo komisije.«
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Obvestilo o javnem razpisu se pošlje vsem tistim društvom, ki so bila sofinancirana iz občinskega proračuna v preteklem proračunskem obdobju, razpisna dokumentacija pa se objavi na uradni spletni strani Občine Poljčane. Obvestilo o javnem razpisu se objavi najmanj v enem javnem mediju.«
6. člen
8. člen se premeni tako, da se na novo glasi:
»Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Upoštevajo in ocenjujejo se prijave, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo registrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika,
– imajo sedež v Občini Poljčane ali imajo sedež v drugi občini in vključujejo najmanj 7 članov s prebivališčem na območju Občine Poljčane,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti,
– delujejo najmanj eno leto.
Komisija posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se sklepom zavrže.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in dopolnjenih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu osem dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli višina in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamenske porabe.
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodb v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.«
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Merila za točkovanje:
+--------------------+---------------------+--------------------+
|    Razred    |  Število članov  |  Število točk  |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|     1.     |     7–50    |     40     |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|     2.     |    51–100    |     60     |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|     3.     |    101–200    |     80     |
+--------------------+---------------------+--------------------+
|     4.     |   201 in več   |    100     |
+--------------------+---------------------+--------------------+
Humanitarno društvo, ki vključuje člane iz območja Občine Poljčane z motnjami v duševnem razvoju, pridobi 1 dodatno točko za vsakega takega člana. Društvo, ki ima pridobljen status društva v javnem interesu, pridobi dodatno 10 točk. Društvo, ki ima sedež v Občini Poljčane, pridobi dodatno 250 točk za delovanje.«
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Izbor programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov in ocenjene stroške programov. Programi morajo imeti vsebino, ki jo določa dejavnost društva, morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo.
Kandidat lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev dejavnosti društva širši javnosti.
2. Organizacijo seminarjev in drugih izobraževalnih programov
Kot seminarji in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širše javnosti.
3. Udeležba na seminarjih in drugih izobraževalnih programih
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev, po napotilu pristojnega organa na seminarjih in drugih izobraževalnih programih.
4. Organizacija izletov in ekskurzij
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev.
5. Izvedba rednih srečanj skupin za samopomoč
Kot redna srečanja skupin za samopomoč se štejejo srečanja članov in voditeljev skupin, najmanj v obsegu 20 srečanj na leto.
6. Organizacija rednih srečanj članov
Kot redna srečanja se upoštevajo organizirana druženja članov, kot so sestanki, občni zbori, srečanja, delavnice, družabne igre in drugo po izboru komisije. Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev.
7. Izdaja biltenov, časopisov in drugih publikacij
Točkujejo se izdaje rednih in priložnostnih biltenov, časopisov in drugih publikacij.
8. Drugi programi, kot je nakup osnovnih sredstev za potrebe društva, ortopedski pripomočki, računalniška oprema in programi, ki vključujejo stalno osebno asistenco, vzdrževanje oziroma najem prostorov, ki se sofinancirajo do 50% upravičenih stroškov ter drugi programi po izboru komisije, ki jih zgornja merila ne zajemajo.
Merila za točkovanje:
+-----------------------------------+--------------------------+
|       Kriterij       |   Izračun št. točk   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Organizacija prireditve      | 15 točk x št. prireditev |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Organizacija seminarja       | 5 točk x št. organizacij |
|ali drugega izobraževalnega    |             |
|programa              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Udeležba na seminarju       | 5 točk x št. udeležencev |
|ali drugem izobraževalnem programu |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Organizacija izleta        |3 točke x št. udeležencev |
|ali ekskurzije           |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Izdaja biltenov, časopisov     |  5 točk x št. izdaj  |
|in drugih publikacij        |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Organizacija rednega srečanja   |3 točke x št. udeležencev |
|članov               |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Izvedba rednih srečanj skupin za  |  5 točk x št. srečanj  |
|samopomoč             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Drugi programi           |  Po predlogu komisije  |
+-----------------------------------+--------------------------+
Pri humanitarnih društvih, ki ne vključujejo samo članov s prebivališčem v Občini Poljčane, se pri udeležbah na strokovnih seminarjih in drugih izobraževalnih programih, izletih ali ekskurzijah ter organizaciji rednega srečanja članov upošteva dejansko število udeležencev iz Občine Poljčane.«
9. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da se na novo glasita:
»Upravičenci programov morajo najkasneje do 1. 3. tekočega leta podati Občini Poljčane poslovno poročilo preteklega leta.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci podati poročilo vedno, kadar to zahteva župan.«
10. člen
Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane ostanejo nespremenjene.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2011-2(T7-3)
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.