Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

406. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina, stran 1051.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 3. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 18/08) se 3. točka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»3. Program dela za razpisano leto:
3.1. Aktivnosti za urejanje in varstvo okolja, lepšanje okolja
a) Čistilne akcije in urejanje okolja     2 točki/akcijo
ter druge akcije, ki spodbujajo k
urejanju okolja
b) Urejanje in vzdrževanje tematskih     2 točki/akcijo.
poti
3.2. Organiziranje in izvedba turističnih in promocijskih
prireditev
a) Prireditve z enim dogodkom ob     2 točki/prireditev.
določenem prazniku (pustovanje,
prireditev za otroke v času božiča in
novega leta, kresovanje in podobno)
Sem ne spadajo dogodki z izrazitim značajem kulturnega
dogodka, za katera občina razpisuje sredstva po drugih
pravilnikih.
b) Kompleksnejše prireditve (npr. opasila), namenjene
promociji/prazniku kraja, in s tem občine (točke se sešteva
po dogodkih in vrsti dogodka):
– pohod, tek, kolesarjenje           5 točk/dogodek
– turnir iz rekreativnih panog         5 točk/dogodek
– razstava, predstava, predavanje,       5 točk/dogodek
delavnica
– kulturni program (pevski/glasbeni/     10 točk/dogodek
plesni nastop in drugo)
– ples z glasbo ansambla v živo (brez     5 točk/dogodek
vstopnine)
– koncert več skupin              5 točk/dogodek
– program za otroke (organizirana       7 točk/dogodek
animacija, delavnica)
– drugo (kar ni mogoče uvrstiti pod    do 10 točk/dogodek
navedene dogodke)
Kolikor prijavitelj prijavi prireditev na razpis po tem
pravilniku, iste prireditve ali posamezne dele te prireditve
ne more prijaviti na druge razpise občine (primer: opasilo
se lahko prijavi v celoti na razpis po tem pravilniku), o
tem prijavitelj pri prijavi na razpis poda izjavo.
c) Prireditev je širšega pomena za           do 70
občino                    točk/prireditev
Komisija lahko društvu določi dodatne točke na prireditev in
pri tem upošteva tradicionalnost prireditve (da se ta odvija
že več kot 5 let neprekinjeno), večdnevno trajanje
prireditve, obiskanost prireditve, število vključenih
prebivalcev glede na pretekla leta, sodelovanje gostov,
udeležba občine in drugo.
č) Prireditev je pomembna za ohranjanje do 10 točk/prireditev
kulturne dediščine, izročila
Te točke lahko prijavitelj prireditve pridobi, če je
edinstven namen prireditve obujati stare navade in običaje,
obeležiti pomembne obletnice in drugo (če je ista prireditev
prijavljena pod točko a ali b, ni upravičen do teh točk).
d) Prireditve namenjene rekreaciji ali    20 točk/dogodek.
ogledu znamenitosti (npr. množično
organizirani pohodi, ki promovirajo
kraj in s tem občino)
3.3. V okviru prireditve sodeluje več   2 točki/prireditev
društev
Prijavitelj lahko pridobi te dodatne točke, če je k
sodelovanju pritegnil še druga društva. Točke pridobi samo
organizator.
3.4. Prireditev je mednarodna        5 točk/prireditev
Te točke prijavitelj pridobi dodatno, če na prireditvi
aktivno sodelujejo tudi društva/posamezniki iz tujih držav.
Točke pridobi samo organizator.
3.5. Predstavitev (izvajanje promocijske aktivnosti
lokalnega in širšega pomena) občine in društva na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah
– v Sloveniji               2 točki/prireditev
– v tujini                4 točke/prireditev.
3.6. Izdajanje promocijskega materiala
– Razglednica               10 točk/razglednico
– Zgibanka                  10 točk/zgibanko
– Brošura                   15 točk/brošuro
– Internetna stran
– postavitev nove internetne strani          8 točk
– vzdrževanje obstoječe strani            4 točke.
3.7. Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma
– Organizacija delavnic, srečanj za    10 točk/delavnico.
otroke in mladino
3.8. Izobraževanje s področja turizma in spodbujanje
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja turizma
– Izobraževanje članov društva      5 točk/izobraževanje
Organiziranje raznih delavnic,     do 10 točk/delavnico,
natečajev in predavanj, namenjenih tudi     predavanje.«
lokalnemu prebivalstvu
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2011.
Št. 007-4/2007-4
Hrpelje, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.