Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 1563 Ob-1439/11 , Stran 357
Št. 1563 Ob-1439/11
Na podlagi Statuta Informatike, d.d., tč. 7.4., uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, vabi delničarje na
16. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek, dne 21. 3. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III. nadstropju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc, ki piše zapisnik. 2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauzner in za preštevalki glasov Maja Lorencin in Zdenka Zabavnik. 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti. Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. 4. Razrešitev članstva v NS Informatike d.d. in imenovanje novega predstavnika v NS Informatike d.d. Predlog sklepa: skupščina na predlog NS Informatike, d.d. razreši člana NS Informatike d.d. Jožeta Knavs in imenuje novega člana Jurija Jerino iz Elektro Gorenjske d.d. Mandat novoizvoljenemu članu traja 4 leta od imenovanja na skupščini. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 17. 3. 2011 in ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj eno uro pred začetkom seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo. Gradivo Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan, pri Maji Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva skupščine. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d. Uprava družbe Pavel Car