Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

395. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2011, stran 1036.

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10 – ZPSto-2) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2011
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2011.
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s Pravilnikom o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in vrednosti točke ob izdaji odločbe, s katerim se zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je fizična ali pravna oseba, ki izvaja univerzalno storitev na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10 – ZPSto-2) ter fizična ali pravna oseba, ki izvaja zamenljive storitve na podlagi ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena istega zakona
3. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 10,09 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo.
(2) Z odločbo odmeri agencija višino letnega plačila izvajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.
(4) Plačilo na podlagi ugotovitvenega sklepa je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe iz prvega odstavka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija z odločbo iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi I, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-1/2010/15
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-3211-0064
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 42600-1/2011/ 3, z dne 10. 2. 2011.
 PRILOGA I.

         Posebna obrazložitev tarife

  Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
  Razlogi za sprejem te tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
izvajalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila
pokrijejo stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter
sorazmernega deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z
vnaprej opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje, v programu dela 2011 zastavljene, cilje:
  1. Analizirati trg poštnih storitev.
  2. Implementirati najnovejše podzakonske akte.
  3. Regulirati cene in računovodski sistem.
  4. Spodbujati konkurenco na liberaliziranem delu trga
poštnih storitev.
  5. Izboljšati kakovost prenosa pošiljk univerzalne poštne
storitve.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2011 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini
5.204.029 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije za področje pošte in sorazmerni delež stroškov skupnih
služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z delom in
aktivnostmi področja pošte, znašajo 505.000 EUR in se pokrijejo
s prihodki od plačil na podlagi tarife za leto 2011.