Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 6593/2010 Os-1520/11 , Stran 362
Dn 6593/2010 Os-1520/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Avgusto Novak, Kozlovičeva ulica 1, Koper, ki jo zastopa odvetnik Matevž Globevnik iz Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 14. 2. 2011 sklenilo: začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991, št. 03-362/34-91, sklenjene med Republiko Slovenijo kot prodajalko, in Avgusto Novak, Kozlovičeva 1, Koper, kot kupcem, za nepremičnino, trisobno stanovanje, št. 19, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Kozlovičeva ulica 1, Koper, v skupni izmeri 83,95 m2. Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-3814-19, v podvložku št. 4939/19, k.o. Semedela, z označbo 19.E in je v lasti Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, do celote. Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene zemljiškoknjižne listine ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 28. 10. 2010, št. 7113-131/2010, v korist imetnice Avguste Novak, Kozlovičeva ulica 1, Koper, EMŠO 2505929505206, do celote. Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-3814-19, vpisani v podvložku št. 4939/19, k.o. Semedela, z označbo 19.E, v lasti Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, do celote, se poziva, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru dne 14. 2. 2011