Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

, Stran 366
Spričevala preklicujejo
Bizjak Peter, Tomšičeva 6, Postojna, diplomo, št. I.KS/360, Srednje naravoslovno-matematične in kovinarsko-strojne šole Postojna, izdano 27. 6. 1986. gns-318178 Brajko Cvetka, Ulica oktobrske revolucije 10g, Izola – Isola, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta 1996, izdano na ime Mohar Cvetka. gnv-318250 Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne na Koroškem, indeks, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 1998/1999. gnn-318233 Cibralić Indira, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika, izdano leta 2002. gnj-318212 Črnjavič Milan, Arbajterjeva 10, Ptuj, maturitetno spričevalo, št. 974, izdano leta 2002. gnd-318193 Gotlib Sandra, Slavka Gruma 40, Novo mesto, spričevalo srednjega poklicnega izobraževanja – trgovec, Ekonomske šole Novo mesto. gnl-318185 Grabovec Marjeta, Črtkova 18, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj, izdano leta 1977. gng-318194 Grčman Alojz, Aličeva ulica 9, Ljubljana – Dobrunje, indeks, št. 18010696, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2001. gnz-318225 Gregorič Nina, Lokve 6k, Črnomelj, spričevalo, št. 0839109, Akademije za inovativnost, izdano leta 2009. gng-318265 Hauptman Kiara, Partizanska pot 47, Litija, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2009. gnw-318228 Heržič Božena, Ulica svobode 31, Miklavž na Dravskem polju, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1993, izdano na ime Burjan Božena. gnn-318258 Hrašar Matic, Podvin 6, Polzela, spričevalo poklicne mature Šolskega centra Celje – Poklicne in tehniške šole Celje, program strojni tehnik, izdano leta 2006. gnp-318181 Ivanoš Boštjan, Topole 24a, Rogaška Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške šole Celje – Šolski center Celje, izdano leta 1992, 1993. gnp-318256 Ivanušec Vjekoslav, Miklavičeva cesta 7, Borovnica, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem. gnt-318202 Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2, Ljubljana, spričevala 1. letnika, izdano leta 1995/1996, 2. letnika, izdano 1996/1997 in 3. letnika, izdano 1996/1997, Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer šivilja krojač. gnr-318179 Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2, Ljubljana, preklic spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1989, 1990 in 1993 na ime Kolarič Suzana, objavljenega v Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011. gnt-318177 Jakop Mojca, Ljubnica 20, Vitanje, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, izdano leta 2005. gnl-318235 Jakša Uroš, Pavšičeva ulica 34, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste. gnb-318170 Jurca Majda, Grič 1/b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1986. gnr-318254 Kavran Darko, Pernica 11/č, Pernica, maturitetno spričevalo, Državni izpitni center, izdano leta 1996. gnx-318198 Kodba David, Stara cesta 3, Prelog, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, izdano leta 1997. gnz-318246 Kozar Darija, Sveti Duh 2, Nova vas, diplomo PS-132, izdana 30. 6. 2004, izdala Višja strokovna šola za poslovno usposabljanje, izdana na ime Erjavc Darija. gny-318247 Krapež Marija, Ulica pod Perkolico 23, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gostinske šole Slovenj Gradec (smer natakar), izdano leta 1977–78, izdano na ime Petak Marija. gnz-318196 Lumbar Cvetka, Tacenska cesta 137, Ljubljana, preklic diplome Univerze Edvarda Kardelje v Ljubljani, Filozofske fakultete, izdane leta 1981, na ime Kolar Cvetka, objavljenega v Uradni list RS, št. 6/2011. gng-318190 Mahne Kalin Alan, Črna vas 494, Ljubljana, diplomo Fakultete za pomorstvo in promet, št. 10147. gnq-318205 Memić Salko, Vojkova ulica 9, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 383-1980/81, Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano 25. 8. 1982. gnu-318201 Naraločnik Majda, Partizanska cesta 1, Ravne na Koroškem, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano 20. 6. 1986. gnh-318189 Natlačen Ivanković Maja, V Jami 11, Brezovica pri Ljubljani, indeks, izdala Gimnazija Ledina leto izdaje 1991, izdano na ime Natlačen Maja. gng-318240 Natlačen Ivanković Maja, V Jami 11, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 33/4B, Gimnazije Ledina, izdano leta 1992, izdano na ime Natlačen Maja. gnf-318241 Nedoh Jožef, Dol. Prekopa 26, Kostanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu št. 321, ŠC Borisa Kidriča Celje, kovinarska stroka, avtoklepar, izdano leta 1967. gny-318222 Njari Vendi, Rojčeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole, smer veterinarski tehnik, izdano leta 1994. gnx-318248 Novak Monika, C. 4. julija 78, Krško, spričevalo, št. I/ZV-544, 3. letnika Srednje tehniške in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1991/92, izdano na ime Mustar Monika. gnj-318262 Novak Monika, C. 4. julija 78, Krško, spričevalo, št. I/ZV-544, 4. letnika Srednje tehniške in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1995, izdano na ime Mustar Monika. gni-318263 Nuč Andreja, Cesta v Lahovno 6, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 2001. gnc-318219 Pavlič Benjamin, Litijska cesta 255A, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole, izdano leta 2010. gnj-318237 Pilih Žiga, Okrogarjeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1991. gny-318172 Rupnik Matej, Zadlog 42, Idrija, indeks, št. 23050120, izdala Fakulteta za strojništvo. gni-318213 Rutnik Matej, Markečica 18, Oplotnica, zaključno spričevalo, Srednje poklicne in strokovne (kovinarske) šole Zreče, izdano leta 2000. gnv-318208 Samardžić Tamara, Kalanova ulica 1, Medvode, spričevalo 2. letnika in o zaključnem izpitu, izdal CPI Cene Štupar, Vojkova 1, Ljubljana, leta 1999. gnn-318183 Sonc Maja, Kettejeva ulica 30, Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2008. gne-318242 Šeremet Ervin, Smrečnikova 30, Novo mesto, spričevalo 1. do 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2001, 2002, 2003, 2004. gnq-318255 Šokec Martina, Cilenškova ulica 37, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004. gno-318211 Štamcar Valerija, Simona Blatnika 1, Velenje, spričevalo za šolanje na Splošni gimnaziji Velenje, izdano leta 2008/2009. gnb-318220 Toš Frano, Cesta Cirila Kosmača 53C, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1984. gnd-318268 Triler Nataša, Trnovec 45c, Medvode, spričevalo 1., 2., 3. letnika SŠPRNMU (Pedagoška gimnazija), izdano leta 1986, izdano na ime Hadžič Nataša. gnk-318186 Triler Nataša, Trnovec 45c, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univerzum, izdano leta 1996, izdano na ime Hadžič Nataša. gnm-318234 Zgonc Tomislav, Vrhek 31, Tržišče, indeks, št. 12100042599, 2. letnika Šolskega centra Novo mesto, leto izdaje 2009. gny-318197 Zorko Mirko, Vrh pri Pahi 14, Otočec, spričevalo 8. razreda OŠ Otočec, izdano leta 1983. gnm-318259 Zukić Edisa, Kašeljska 31, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnr-318204